EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI/WINDYKACJA

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ORAZ WINDYKACJA – W TYM SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W URZĘDACH 

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

19 kwiecień 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

24 maja 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

21 czerwiec 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: Nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu: polubownego odzyskiwania należności, etapów egzekucji i procedur administracyjnych w zakresie przyznawanych ulg, wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty, prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego.

Prowadzący: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, specjalista w zakresie prowadzenia postępowania dochodzenia zwrotu należności, windykacji i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń i innych należności, specjalista w zakresie współpracy z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prowadzonych rozliczeń

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązujące przepisy w zakresie w procesu windykacyjnego w 2024 r.

2. Rodzaje dłużników urzędów pracy – podmiotowość dłużników.

3. Rodzaje istniejących zobowiązań wobec urzędów Pracy:

a) Rodzaje nienależnych świadczeń – podział dla potrzeb windykacji.

–  Umowy cywilnoprawne :

– rozpoczęcie działalności gospodarczej

– doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy

– staże, prace interwencyjne, roboty publiczne

– szkolenia indywidualne,

– refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

– zatrudnienie wspierane, refundacja kosztów opieki

b) Inne nienależenie pobrane świadczenia :

– zasiłki dla bezrobotnych

– zwroty kosztów dojazdu

c)  Postępowanie windykacyjne, a środki z projektów unijnych

4. Charakter wierzytelności według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Sposoby wygaszania zobowiązań z Funduszu Pracy.

6. Ulgi w spłacie:

a) raty,

b) odroczenie terminów płatności,

c) umorzenie,

d) przedawnienie,

e) ograniczenie poboru, zwolnienie, zaniechanie

7. Ulgi w spłacie z urzędu i na wniosek – charakterystyka.

8. Egzekucja Sądowa i administracyjna w PUP.

9.Czynności komornika sądowego – pojęcie i formy,

10. Budowa postanowienia komornika sądowego tryby zaskarżania czynności komorniczych.

11. Zarządzenie i uzupełnianie braków formalnych.

12. Wszczęcie egzekucji.

13. Prawomocność i skuteczność czynności komornika.

14. Kwalifikacja postępowania windykacyjnego:

a) Postępowanie z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

b)  Postępowanie z ustawy o BIG (analiza dokumentacji – przykłady, wypełnianie wzorów)

c) Postępowanie z KRS,

d)  Postępowanie ugodowe – stosowanie ulg na wniosek i z urzędu dopuszczalnych przez Ordynację podatkowa i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

15. Dokumentacja w PUP dotycząca wyboru postępowania lub postępowań – przykłady.

16. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa

a) Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

b) Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

c)  Termin wystawienia upomnienia

d) Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie

e) Zasady doręczenia upomnienia

f)  Koszty upomnienia

17. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym  czyli kpa w czynnościach windykacyjnych

18. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji –  przykłady i praca na dokumentacji oraz dokumentacja poprzedzająca postępowanie.

a) Wezwanie do zapłaty (zasady, terminu wystawiania i doręczenie)

b) Upomnienie (zasady, terminy wystawiania i doręczenie)

c) Tytuł wykonawczy (zasady wystawiania, doręczania , aktualizacji)

d)  Klauzula wykonalności ( zasady nadawania przez Sąd i komornika Skarbowego)

19. Kodeks postępowania Cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla PUP oraz innych jednostek samorządowych

a) Wszczęcie postępowania egzekucyjnego art. 796 817 kpc

b)  Wymagana dokumentacja wg. Kpc

c) Wniosek o zawieszenie cywilnego postępowania egzekucyjnego

20. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników przed szkoleniem

21. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – obowiązki pracodawcy.

22. Sposoby windykacji miękkiej w celu odzyskania nawet najmniejszych kwot przypisanych do zwrotu

23. Polubowne odzyskanie należności (negocjacje, mediacje, ugoda)

a) Monitorowanie spłat należności z windykacji polubownej.

b) Weryfikacja dłużników w dostępnych raportach i aplikacjach.

24. Zgon dłużnika a dalsze postępowanie egzekucyjne.

25. Upadłość firmy, upadłość konsumencka a dalsze prowadzenie egzekucji.

26. Studium przypadków.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa