EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI/WINDYKACJA

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ORAZ WINDYKACJA – W TYM SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W URZĘDACH 

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

04 kwiecień 2023r.
wtorek w godz.09:00-14:00

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

11 maja 2023r.
wtorek w godz.09:00-14:00

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

01 czerwiec 2023r.
czwartek w godz.09:00-14:00

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Poznanie zasad i rozwiązań praktycznych w procesie naliczania, zwrotu, egzekwowania należności różnymi metodami, w tym windykacji sądowej i komorniczej.
Prowadzący: prawnik administracyjny, finansista, doświadczony praktyk i wykładowca.
PROGRAM SZKOLENIA:
I. Zagadnienia wstępne
1. Akty normatywne regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji
– Prawidłowość doręczania pism w toku postępowania egzekucyjnego
– Właściwość miejscowa i rzeczowa organów egzekucyjnych w egzekucji pieniężnej
– omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie prawidłowości doręczenia, ustalenie miejsca zamieszkania, ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej lub nieznanej z miejsca pobytu
2. Pojęcie i rola administracyjnego postępowania egzekucyjnego
3. Relacja pomiędzy administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym, a egzekucją
4. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego
5. Zasady prowadzenia egzekucji
6. Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej w tym w szczególności wynikające z :
– umów cywilnoprawnych
– innych obowiązków wobec jednostek sektora finansów publicznych
7. Rola wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
8. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym.
9. Kierowanie sprawy na drogę postępowania administracyjnego- dokumentacja
10. Inne metody skutecznej windykacji pozasądowej dla sektora finansów publicznych ( BIG, KRS, podatkowe ulgi za długi ,KRD) jako skuteczny i tani środek ściągania należności – metody, podstawy prawne, dotychczasowa praktyka urzędnicza.
11. Najważniejsze funkcjonujące zmiany w dotyczące procesu windykacyjnego, po nowelizacjach.
II. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
1. Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego
2. Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
3. Termin wystawienia upomnienia
4. Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie
5. Zasady doręczenia upomnienia
6. Koszty upomnienia
7. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym – czyli kpa w czynnościach windykacyjnych
8. Zmiany w przepisach
9. Nowelizacje dotyczące zakresu kosztów egzekucyjnych
III. Wystawienie tytułu wykonawczy i skierowanie go do organu egzekucyjnego
1. Treść tytułu wykonawczego – poprawne wypełnienie
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji
3. Właściwość organu egzekucyjnego
4. Badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny
5. Współpraca z komornikiem
IV. Prawa i obowiązki procesowe wierzyciela po skierowaniu administracyjnego tytułu wykonawczego na drogę egzekucji. Postępowanie związane z pozwem nakazu zapłaty.
1. Stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego na prowadzone postępowanie egzekucyjne
2. Stanowisko wierzyciela w sprawie zwolnienia spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego
3. Skarga na czynności egzekucyjne
4. Prawo wierzyciela do uzyskania w organie egzekucyjnym informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego
5. Obowiązek informowania o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym
6. Udział wierzyciela w czynnościach wykonawczych organu egzekucyjnego
7. Prawa i obowiązki wierzyciela związane z zawieszeniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego
8. Prawa i obowiązki wierzyciela związane z umorzeniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego
9. Pozew do Sądu z nakazem zapłaty oraz postępowanie i opłaty z tym związane.
10. Następstwa prawne i faktyczne mogące wystąpić po wystawieniu pozwu o zapłatę.
V. Koszty egzekucyjne
1. Pojęcie kosztów egzekucyjnych
2. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych
3. Obciążenie wierzyciela kosztami egzekucyjnymi – możliwości zaskarżenia kosztów.
4. Rozłożenie na raty umorzenie kosztów egzekucyjnych
VI. Opłata komornicza i przekazywanie wierzycielowi wyegzekwowanych kwot
1. Obowiązek uiszczenia opłaty komorniczej
2. Wysokość opłaty komorniczej
3. Przekazywanie wierzycielowi wyegzekwowanych kwot
VII. Zbieg egzekucji
1. Pojęcie zbiegu egzekucji, wąska i szeroka koncepcja zbiegu egzekucji
2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
3. Zbieg egzekucji administracyjnych
4. Zbieg egzekucji i zabezpieczenia
5. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji
VIII. Wierzyciel jako uczestnik administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
1. Przesłanki wszczęcia egzekucji administracyjnej z nieruchomości
2. Przebieg egzekucji z nieruchomości:
3. Zajęcie nieruchomości
4. Opis i oszacowanie nieruchomości
5. Licytacja nieruchomości
6. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7. Pozycja prawna wierzyciela jednostki sektora finansów publicznych w egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego
X. Ustawa o BIG i ustawa o KRS jako skuteczne narzędzie windykacyjne
XI. Omówienie zagadnień zgłoszonych przez uczestników i indywidualne konsultacje.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa