EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

WSPÓŁPRACA ORGANÓW URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ

WSPÓŁPRCA ORGANÓW – URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ – NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPIS OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

27 listopad 2023r. w godz. 08:30-14:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00zł

+23%VAT

18 grudzień 2023r. w godz. 08:30-14:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00zł

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z przepisami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, projektowanymi zmianami oraz praktycznym stosowaniem procedury administracyjnej przy wydawaniu zezwoleń na pracę sezonową oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców.

Prowadzący:  Funkcjonariusz Straży Granicznej, Kierownik Zespołu ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy ds. Cudzoziemców z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz Monika Walewander wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia z bogatym doświadczeniem w zakresie stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Praktycy jak i teoretycy w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązujące regulacje prawne
 2. Planowane zmiany w 2023 roku w oparciu o projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Przekraczanie granicy zewnętrznej RP przez obywateli państw trzecich.
 5. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP.
 6. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową.
 7. Analiza Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z dnia 18 lipca 2022r.
 8. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 9. Zezwolenia na pracę sezonową- procedura krajowa i dyrektywowa.
 10. Korelacja Ustawy o pomocy ob. Ukrainy do regulacji zawartych w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 11. Kontrola legalności pobytu i zatrudnienia.
 12. Dyskusja i studium przypadków.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd. 

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa