EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

WYBÓR PRÓBY DO KONTROLI TARCZ

DOBÓR PRÓBY DO KONTROLI W PROCESIE KONTROLI UDZIELONYCH WSPARĆ PRZEZ URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZ W OKRESIE PANDEMII ZWIĄZANEJ Z  COVID-19

[wptb id="6377" not found ]

Cele szkolenia: poznanie metodologii w zakresie prawidłowego doboru próby do kontroli, poznanie sposobów minimalizacji popełnienia błędów w kontroli/audycie i prezentowanych  wynikach. Nabycie umiejętności praktycznego stosowania wystandaryzowanych metod planowania próby, doboru elementów próby, szczególnie w tych przypadkach gdy do kontroli nie można zastosować metod badania pełnego ze względu na wielkość próby lub charakter badanego materiału. Uczestnicy nabędą również umiejętności interpretacji otrzymanych wyników kontroli w zależności od zastosowanych metod doboru próby do kontroli.

Metodyka szkolenia: wykład upoglądowiony prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, case study.

Prowadzący szkolenie: Prof. dr hab. Artur Piaszczyk – główny specjalista w zakresie kontroli (Uniwersytet Jagielloński). Autor licznych publikacji z dziedziny kontroli, audytu, kontroli zarządczej. Doświadczony wykładowca z bardzo wysokimi ocenami na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do metodyki pobierania próby do kontroli
2. Rodzaje metod doboru próby
3. Planowanie doboru próby
3.1. Populacja
3.2. Próg istotności
3.3. Ryzyko i poziom ufności
3.4. Liczebność próby
3.4.1. Liczebność próby z zastosowaniem tabeli wartości
3.4.2. Liczebność próby z zastosowaniem równania
3.5. Zdefiniowanie nieprawidłowości
4. Dobór elementów próby do kontroli
4.1. Dobór prosty losowy
4.1.1. Tablica liczb losowych
4.1.2. Generowanie liczb za pomocą programu Excel
4.2. Dobór losowy z interwałem
4.3. Dobór próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów ( na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS)
4.4. Stratyfikacja – podział populacji na warstwy
4.5. Dobór na podstawie osądu
4.6. Dobór przypadkowy
5. Przeprowadzenie czynności kontrolnych
6. Interpretacja wyników na podstawie kontroli próby
6.1. Analiza nieprawidłowości wykrytych w próbie
6.2. Ekstrapolacja nieprawidłowości na całą populację oraz ocena wyników kontroli
6.3. Ponowne przeanalizowanie ryzyka doboru próby na podstawie informacji uzyskanych w toku kontroli w celu sprawdzenia, czy pokrywa się ono z zakładanym
7. Ocena kontrolna
7.1. Statystyczny dobór próby
7.2. Niestatystyczny dobór próby z wnioskowaniem matematycznym
7.3. Niestatystyczny dobór próby
7.4. Wydanie całościowej opinii
8. Dokumentacja
9. Ćwiczenia praktyczne i warsztaty

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

–Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151