EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLA I AUDYT. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2018 r. nakładem Europejskiego Centrum Ekonomicznego “Prestiż” została wydana książka “KONTROLA I AUDYT. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE”

Autorem publikacji liczącej 228 stron jest Prof. Artur Piaszczyk – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jako nauczyciel akademicki. Przez ponad 20 lat na stanowiskach kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Urzędzie Celnym w Krakowie. Autor blisko 70-ciu publikacji, głównie z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, w tym siedmiu książek. Praca doktorska oraz habilitacyjna z zakresu audytu wewnętrznego. Wykładowca szkoleń dla m. in.  kontrolerów wewnętrznych, audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów.

Niniejsza publikacja książkowa stanowi poważne i wartościowe rozważania w dziedzinie kontroli wewnętrznej i audytu. Jest zbiorem kompletnych rozważań teoretycznych i rozwiązań praktycznych począwszy od rozpoczęcia aż do zakończenia procesu kontroli/audytu w firmie/instytucji. Ze względu na obszerny zakres tematyczny (omówione relacje pomiędzu audytem i kontrolą, metodyka postępowania kontrolnego, organizacja komórki kontroli, zarządzanie ryzykiem, dobór próby do kontroli, procedury analityczne, dokumentowanie procesu kontroli i audytu, kontrola w administracji rządowej), pozycja jest doskonałym poradnikiem i przewodnikiem zarówno dla studentów jak i kontrolerów, czy audytorów pracujących we wszystkich sektorach, firmach i instytucjach, które z mocy prawa lub samoistnie organizują proces audytu i kontroli wewnętrznej. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest zrozumiały język, liczne przykłady z praktyki oraz fakt zaprezentowania w jednej pozycji wszystkich zagadnień teoretycznych i bardzo ciekawych propozycji praktycznych z zakresu kontroli. Niniejsze dzieło w równej mierze jest przewodnikiem postępowania kontrolera/audytora początkującego i doświadczonego, którym przychodzi w praktyce wykonanie procesu kontroli wewnętrznej czy zewnętrznej.

 

Cena książki wynosi 126,00 zł brutto

Spis treści
 • WSTĘP1
 • Rozdział I PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY KONTROLĄ A AUDYTEM11
 • 1.1. Definicje audytu i kontroli11
 • 1.2. Przyczyny różnic w pojmowaniu audytu i kontroli20
 • 1.3. Audyt wewnętrzny w ustawodawstwie22
 • 1.4. Uprawnienia do wykonywania zawodu24
 • 1.5. Podsumowanie25
 • Rozdział II METODYKA POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO27
 • 2.1. Ogólne informacje dotyczące postępowania kontrolnego27
 • 2.1.1. Planowanie27
 • 2.1.2. Badanie kontrolne28
 • 2.1.2.1. Bezpośrednie badania kontrolne29
 • 2.1.2.2. Podejście wsparte systemowo29
 • 2.2. Pogłębiona analiza postępowania kontrolnego31
 • 2.2.1. Zasady kontroli31
 • 2.2.2. Rodzaje i kryteria kontroli32
 • 2.2.3. Planowanie kontroli34
 • 2.2.4. Przygotowanie kontroli34
 • 2.2.5. Istotność35
 • 2.2.6. Ocena ryzyka kontroli36
 • 2.2.7. Ocena i badanie systemu kontroli wewnętrznej37
 • 2.2.8. Procedury analityczne39
 • 2.2.9. Dobór próby do kontroli39
 • 2.2.10. Nieprawidłowości40
 • 2.2.11. Standardy pracy kontrolerów41
 • 2.2.12. Dowody kontroli42
 • 2.2.13. Współdziałanie z innymi kontrolerami43
 • 2.2.14. Korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów44
 • 2.2.15. Standardy sprawozdawcze kontroli44
 • Rozdział III ORGANIZACJA KOMÓRKI KONTROLNEJ47
 • 3.1. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania kontroli wewnętrznej47
 • 3.2. Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w instytucji X49
 • Rozdział IV ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 61
 • 4.1. Pojęcia stosowane w analizie ryzyka61
 • 4.2. Proste metody analizy ryzyka64
 • 4.3. Złożone metody analizy ryzyka67
 • 4.3.1. Metoda punktowa67
 • 4.3.2. Metoda matematyczna70
 • 4.4. Etapy zarządzania ryzykiem74
 • 4.5. Mechanizmy kontroli78
 • Rozdział V DOBÓR PRÓBY DO KONTROLI 85
 • 5.1. Wprowadzenie do metodyki pobierania próby do kontroli85
 • 5.2. Rodzaje metod doboru próby86
 • 5.3. Planowanie doboru próby90
 • 5.3.1. Populacja90
 • 5.3.2. Próg istotności91
 • 5.3.3. Ryzyko i poziom ufności92
 • 5.3.4. Liczebność próby95
 • 5.3.4.1. Liczebność próby z zastosowaniem tabeli wartości95
 • 5.3.4.2. Liczebność próby z zastosowaniem równania97
 • 5.3.5. Zdefiniowanie nieprawidłowości98
 • 5.4. Dobór elementów próby do kontroli100
 • 5.4.1. Dobór prosty losowy100
 • 5.4.1.1. Tablica liczb losowych101
 • 5.4.1.2. Generowanie liczb za pomocą programu Excel103
 • 5.4.2. Dobór losowy z interwałem104
 • 5.4.3. Dobór próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS)104
 • 5.4.4. Stratyfikacja – podział populacji na warstwy107
 • 5.4.5. Dobór na podstawie osądu109
 • 5.4.6. Dobór przypadkowy110
 • 5.5. Przeprowadzenie czynności kontrolnych110
 • 5.6. Interpretacja wyników na podstawie kontroli próby112
 • 5.6.1. Analiza nieprawidłowości wykrytych w próbie113
 • 5.6.2. Ekstrapolacja nieprawidłowości na całą populację oraz ocena wyników kontroli113
 • 5.6.3. Ponowne przeanalizowanie ryzyka doboru próby na podstawie informacji uzyskanych w toku kontroli w celu sprawdzenia, czy pokrywa się ono z zakładanym117
 • 5.7. Ocena kontrolna117
 • 5.7.1. Statystyczny dobór próby117
 • 5.7.2. Niestatystyczny dobór próby z wnioskowaniem matematycznym118
 • 5.7.3. Niestatystyczny dobór próby118
 • 5.7.4. Wydanie całościowej opinii119
 • 5.8. Dokumentacja119
 • Rozdział VI PROCEDURY ANALITYCZNE 121
 • 6.1. Wprowadzenie do procedur analitycznych121
 • 6.2. Etapy analizy123
 • 6.3. Prezentacja wyników analizy124
 • 6.4. Zastosowanie procedur analitycznych126
 • 6.5. Przygotowanie kontroli127
 • 6.6. Bezpośrednie badania kontrolne129
 • 6.6.1. Precyzja prognoz131
 • 6.6.2. Próg istotności dla procedur analitycznych131
 • 6.6.3. Znaczące różnice132
 • 6.6.4. Badanie różnic i uzyskanie dowodów potwierdzających134
 • 6.6.5. Zrozumienie powiązań136
 • 6.6.6. Zastosowanie technik mieszanych do badań bezpośrednich138
 • 6.6.7. Skuteczność procedur analitycznych139
 • 6.6.8. Ocena wyników140
 • 6.7. Końcowe procedury analityczne141
 • 6.8. Dokumentacja142
 • 6.9. Przykłady zastosowań procedur analitycznych143
 • Dodatek do rozdziału VI - wskaźniki ekonomiczne152
 • Rozdział VII DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI157
 • 7.1. Zagadnienia ogólne157
 • 7.2. Zagadnienia szczegółowe161
 • Załącznik do rozdziału VII167
 • PROTOKÓŁ KONTROLI167
 • Rozdział VIII DOKUMENTACJA KONTROLNA177
 • 8.1. Wprowadzenie177
 • 8.2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli / audytu178
 • 8.3. Program kontroli problemowej / doraźnej179
 • 8.4. Program zadania audytowego180
 • 8.5. Protokół z narady otwierającej kontrolę / audyt185
 • 8.6. Protokół oględzin186
 • 8.7. Protokół zabezpieczenia dokumenty lub rzeczy stanowiących materiał dowodowy187
 • 8.8. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień188
 • 8.9. Pisemne zapytanie189
 • 8.10. Wniosek o powołanie rzeczoznawcy190
 • 8.11. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia191
 • 8.12. Zawiadomienie o ujawnieniu czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność192
 • 8.13. Notatka służbowa193
 • 8.14. Protokół z narady zamykającej kontrolę / audyt194
 • 8.15. Wezwanie do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień195
 • 8.16. Stanowisko kontrolera w sprawie wniesionych zastrzeżeń do protokołu (wystąpienia pokontrolnego)196
 • 8.17. Notatka sprawdzająca198
 • 8.18. Informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli199
 • Rozdział IX KONTROLA W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ201
 • 9.1. Założenia nowej ustawy201
 • 9.2. Ogólny schemat procedury kontroli203
 • 9.2.1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli203
 • 9.2.2. Przygotowanie kontroli203
 • 9.2.3. Czynności dowodowe203
 • 9.2.4. Ustalenia kontroli204
 • 9.2.5. Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków205
 • 9.2.6. Kontrola w trybie uproszczonym206
 • 9.2.7. Dokumentowanie kontroli206
 • 9.3. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi206
 • 9.4. Obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie207
 • 9.5. Standardy kontroli w administracji rządowej209
 • Załącznik do rozdziału IX211
 • Bibliografia226