EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLA WEWNĘTRZNA W PRAKTYCE. Vademecum wiedzy dla kontrolera wewnętrznego, zewnętrznego i audytora

Uprzejmie informujemy, ze w lutym 2009 r nakładem Europejskiego Centrum Ekonomicznego „Prestiż” została wydana książka ”KONTROLA WEWNĘTRZNA W PRAKTYCE. Vademecum wiedzy dla kontrolera wewnętrznego, zewnętrznego i audytora.”

Autorem publikacji liczącej ponad 200 stron jest Prof. Artur Piaszczyk – wybitny specjalista i praktyk, autor wielu publikacji z dziedziny kontroli i audytu – audytor , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W celu przybliżenia treści zawartych w tym opracowaniu – przytaczamy fragment wstępu: „Celem książki jest przekazać Czytelnikowi wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kontroli wewnętrznej.

Adresatami publikacji są, przede wszystkim, kontrolerzy wewnętrzni, czynnie wykonujący swój zawód. Rozdziały dotyczące technik kontroli, mogą być przydatne także w pracy kontrolerów zewnętrznych oraz audytorów.

W układzie książki przyjęto założenie wzrastającego stopnia uszczegółowienia, a więc prezentacji zagadnień od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych. Taki układ ma na celu stopniowe zaznajamianie Czytelnika z zagadnieniami, które są poddawane analizie.

Z uwagi na powyższe założenie, książka rozpoczyna się od zaprezentowania metodyki postępowania kontrolnego, a następnie zasad organizacji instytucjonalnej kontroli wewnętrznej. Kolejne trzy rozdziały poświęcone są technikom kontroli: analizie ryzyka, procedurom analitycznym i doborowi próby do kontroli. Zagadnienia, dotyczące technik kontroli, opracowane są według aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych. W części końcowej zostały zawarte najbardziej szczegółowe ze wszystkich zagadnień – omówienie wzorów dokumentacji roboczej kontrolera.

Zawartość merytoryczna, szczególnie przykłady pełnej dokumentacji pomogą w wykonywaniu pracy kontrolera wewnętrznego, zewnętrznego a także audytora, bez względu na doświadczenie”

 

“KONTROLA WEWNĘTRZNA W PRAKTYCE. Vademecum wiedzy dla kontrolera wewnętrznego, zewnętrznego i audytora.”
Spis treści
 • Wstęp1
 • Rozdział 1. Metodyka postępowania kontrolnego2
 • 1.1. Ogólne informacje dotyczące postępowania kontrolnego.2
 • 1.1.1. Planowanie2
 • 1.1.2. Badanie kontrolne4
 • 1.1.2.1. Bezpośrednie badania kontrolne4
 • 1.1.2.2. Podejście wsparte systemowo5
 • 1.1.3. Sprawozdawczość6
 • 1.2.Pogłębiona analiza postępowania kontrolnego7
 • 1.2.1. Zasady kontroli7
 • 1.2.2. Rodzaje i kryteria kontroli9
 • 1.2.3. Planowanie kontroli10
 • 1.2.4. Przygotowanie kontroli11
 • 1.2.5. Istotność12
 • 1.2.6. Ocena ryzyka kontroli13
 • 1.2.7. Ocena i badanie systemu kontroli wewnętrznej15
 • 1.2.8. Procedury analityczne16
 • 1.2.9. Dobór próby do kontroli17
 • 1.2.10.Nieprawidłowości18
 • 1.2.11.Standardy pracy kontrolerów19
 • 1.2.12..Dowody kontroli20
 • 1.2.13.Współdziałanie z innymi kontrolerami22
 • 1.2.14..Korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów23
 • 1.2.15.Standardy sprawozdawcze kontroli23
 • Rozdział 2. Organizacja komórki kontrolnej26
 • 2.1. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania kontroli wewnętrznej26
 • 2.2. Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Instytucji X30
 • Rozdział 3. Analiza ryzyka w postępowaniu kontrolnym i audytowym42
 • 3.1. Wprowadzenie do analizy ryzyka42
 • 3.2. Pojęcia stosowane przy analizie ryzyka43
 • 3.3. Identyfikacja obszarów ryzyka46
 • 3.4. Ocena ryzyka48
 • 3.5. Szczegółowe zagadnienia oceny ryzyka49
 • 3.5.1.Metoda punktowa49
 • 3.5.2.Metoda matematyczna52
 • 3.5..3.Metoda szacunkowa56
 • 3.5.4.Metoda mieszana57
 • 3.5.5.Stosowanie mapy ryzyka do analizy ryzyka64
 • Rozdział 4. Procedury analityczne – aspekty teoretyczne i praktyczne68
 • 4.1. Wprowadzenie do procedur analitycznych68
 • 4.2. Etapy analizy71
 • 4.3. Prezentacja wyników analizy71
 • 4.4. Zastosowanie procedur analitycznych74
 • 4.5. Przygotowanie kontroli75
 • 4.6. Bezpośrednie badania kontrolne78
 • 4.6.1.Precyzja prognoz80
 • 4.6.2.Próg istotności dla procedur analitycznych80
 • 4.6.3.Znaczące róznice81
 • 4.6.4.Badanie różnic i uzyskanie dowodów potwierdzających84
 • 4.6.5.Zrozumienie powiązań86
 • 4.6.6.Zastosowanie technik mieszanych do badań bezpośrednich88
 • 4.6.7.Skuteczność procedur analitycznych90
 • 4.6.8.Ocena wyników91
 • 4.7.Końcowe procedury analityczne92
 • 4.8.Dokumentacja93
 • 4.9.Przykłady zastosowań procedur analitycznyc94
 • 4.10. Dodatek do rozdziału 4 – wskaźniki ekonomiczne104
 • Rozdział 5. Dobór próby do kontroli110
 • 5.1. Wprowadzenie110
 • 5.2. Rodzaje metod doboru próby110
 • 5.3. Planowanie doboru próby115
 • 5.3.1.Populacja116
 • 5.3.2.Próg istotności117
 • 5.3.3.Ryzyko i poziom ufności118
 • 5.3.4.Liczebność próby121
 • 5.3.4.1.Liczebność próby z zastosowaniem tabeli wartości122
 • 5.3.4.2.Liczebność próby z zastosowaniem równania123
 • 5.3.5.Zdefiniowanie nieprawidłowości125
 • 5.4.Dobór elementów próby do kontroli127
 • 5.4.1.Dobór prosty losowy127
 • 5.4.1.1.Tablica liczb losowych128
 • 5.4.1.2.Generowanie liczb za pomocą programu Excel131
 • 5.4.2.Dobór losowy z interwałem131
 • 5.4.3.Dobór próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów132
 • 5.4.4 Stratyfikacja – podział populacji na warstwy135
 • 5.4.5.Dobór na podstawie osądu137
 • 5.4.6.Dobór przypadkowy138
 • 5.5.Przeprowadzenie czynności kontrolnych138
 • 5.6. Interpretacja wyników na podstawie kontroli próby141
 • 5.6.1.Analiza nieprawidłowości wykrytych w próbie141
 • 5.6.2.Ekstrapolacja nieprawidłowości na całą populacje oraz ocena wyników kontroli142
 • 5.6.3.Ponowne przeanalizowanie ryzyka doboru próby146
 • 5.7.Ocena kontrolna146
 • 5.7.1.Statystyczny dobór próby146
 • 5.7.2.Niestatystyczny dobór próby z wnioskowaniem matematycznym147
 • 5.7.3.Niestatystyczny dobór próby148
 • 5.7.4.Wydanie całościowej opinii148
 • 5.8.Dokumentacja148
 • Rozdział 6. Dokumentacja kontrolna150
 • 6.1.Wprowadzenie150
 • 6.2.Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli/audytu151
 • 6.3.Plan audytu wewnętrznego na rok x152
 • 6.4.Program kontroli problemowej/doraźnej/wersja uproszczona/159
 • .Program zadania audytowego nr…/wersja rozbudowana/160
 • 6.6.Protokół z narady otwierającej kontrolę/audyt166
 • 6.7.Protokół oględzin167
 • 6.8.Protokół zabezpieczenia dokumentu lub rzeczy stanowiących materiał dowodowy168
 • 6.9.Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień169
 • 6.10.Pisemne zapytanie170
 • 6.11.Wniosek o powołanie rzeczoznawcy171
 • 6.12.Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia172
 • 6.13.Zawiadomienie o ujawnieniu czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność173
 • 6.14.Notatka służbowa o stwierdzeniu zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody w mieniu174
 • 6.15.Protokół kontroli175
 • 6.16.Protokół z przeprowadzonej kontroli bez wystąpienia pokontrolnego177
 • 6.17.Raport według standardów unijnych181
 • 6.18.Raport według standardów amerykańskich187
 • 6.19.Przykładowy raport z audytu188
 • 6.20.Protokół z narady zamykającej kontrolę/audyt191
 • 6.21.Procedury odwoławcze w postępowaniu kontrolnym192
 • 6.22.Wezwanie do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień195
 • 6.23.Stanowisko kontrolera w sprawie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części196
 • 6.24.Wystąpienie pokontrolne198
 • 6.25.Notatka sprawdzająca200
 • 6.26.Informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli201
 • 6.27.Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok x202
 • Wykaz literatury206