EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

WYPALENIE ZAWODOWE

WYPALENIE ZAWODOWE A ZDROWIE I SKUTECZNOŚC W PRACY – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA FIRMY/URZĘDU

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
02 grudzień 2021r.
czwartek w godz.08:30-12:30
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
600,00zł +23%VAT

Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów powstawania zjawiska wypalenia zawodowego, poznanie przyczyn oraz nabycie umiejętności w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracy, przeciwdziałanie utraty zdrowia. Wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie. Wzrost efektywności i skuteczności pracy.

Prowadzący szkolenie: mgr Marta Mazur  pedagog resocjalizacji, od 2009 roku wykładowca na kursach (zaświadczenie MEN), starszy specjalista pracy socjalnej, studia podyplomowe z zakresu psychologii komunikacji społecznej i funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym; od roku 2000 na stanowisku ds. strategii i programów pomocy społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w instytucji pomocy i integracji społecznej; przez 10 lat prezes lokalnej organizacji pozarządowej.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Zjawisko wypalenia zawodowego – proces i przejawy.
2. Cechy osobowości i sytuacje sprzyjające wypaleniu zawodowemu.
3. Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy
-monotonia wykonywanych czynności
-specyficzny klient
-długotrwałe niezadowolenie klientów
-obarczanie nieuzasadnione winą pracownika za niepowodzenia życiowe i zawodowe klientów
-brak umiejętności dystansowania się do pracy zawodowej w pozytywnym tego słowa znaczeniu
-przepisy prawne a oczekiwania klientów wobec pracownika
-brak chęci aktywnej i konstruktywnej współpracy ze strony współpracowników/przełożonych
4. Środowisko zawodowe pracownika firmy/urzędu i narażenie pracownika na sytuacje nadmiernego stresu oraz stany depresyjne
5. Praktyczne umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia u pracowników
6. Budowanie i utrzymanie własnej wysokiej motywacji zawodowej – identyfikacja własnych motywatorów i demotywatorów wewnętrznych.
7. Efektywność i automotywacja w zarządzaniu czasem pracy.
8. Motywacja – skuteczne techniki samo motywacji
9. Koncepcje zarządzania czasem własnym mające na celu zwiększenie zadowolenia z wykonywanych obowiązków
10. Definicja, przyczyny i skutki stresu. Sposoby identyfikacji i radzenia sobie ze stresem. Konflikt – przyczyna i skutek stresu.
11. Psychiczne reakcje stresowe: wzorce behawioralne, aspekty emocjonalne, skutki poznawcze.
12. Klasyfikacja strategii radzenia sobie ze stresem: radzenie sobie skoncentrowane na problemie, radzenie sobie skoncentrowane na emocji,
13. Wybrane techniki relaksacyjne.
14. Przydatne techniki ochrony przed wypaleniem
15. Sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności
16. Studium przypadku

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 1616

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

 

Karta zgłoszeniowa