EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – KONTROLA, TYPOWE BŁĘDY I NADUŻYCIA – Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Z POWODU COVID-19

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – KONTROLA, TYPOWE BŁĘDY I NADUŻYCIA – Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Z POWODU COVID-19


Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
22 grudzień 2020r.
wtorek w godz.11:30-15:30
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00zł Aktualna promocja 390,00 zł +23%VAT


Cel szkolenia: Zdobycie aktualnej wiedzy na temat Prawa zamówień publicznych, nabycie umiejętności prawidłowego postępowania w stosowaniu przepisów przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

Prowadzący: mgr Waldemar Mokrzycki –konsultant i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. 20 lat stażu, w tym administracja samorządowa i rządowa, organizacje pozarządowe, wykształcenie wyższe prawnicze, certyfikowany Project manager – IPMA Polska Level D Certyfikat nr 286/2009, auditor wewnętrzny (ISO) zaświadczenie nr AW/2557/10, doświadczenie zawodowe w tematyce szkolenia, wieloletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych (od 1999r.) oraz we wdrażaniu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (od 2004r.), prowadzi szkolenia od 11 lat z zakresu ustawy PZP,

PROGRAM SZKOLENIA
1. Prawo zamówień publicznych a zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
2. Nowe Prawo zamówień publicznych-podstawowe pojęcia
3. Zamówienia od 50 tys. zł do 130 tys. zł w nowym prawie zamówień publicznych (zamówienia bagatelne)
4. Analiza wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w odniesieniu do zasad wydatkowania środków unijnych (wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków)
5. Naruszanie zasad dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków UE
6. Elektronizacja zamówień publicznych- stan obecny i przyszły
7. Zamówienia publiczne i zmiany umowy w dobie Covid-19
8. Zasady kwalifikowania wydatków
– Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków
– Wydatki faktycznie poniesione
– Przejrzystość i konkurencyjność wydatków
– Zasada konkurencyjności
– Rozeznanie rynku
– Zasady efektywnego zarządzania finansami
9. Działania Beneficjenta mające na celu ominięcie zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
– Prawo krajowe i wspólnotowe wprowadzające mechanizmy minimalizujące ryzyko występowania nieprawidłowości, ich wykrywanie i usuwanie
– Procedury wewnętrzne w Jednostce i ich wpływ na przejrzystość prowadzonych postępowań
– Podstawowe kroki postępowania i elementy dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i nadużyć w procesie udzielania zamówień publicznych
– Dokumentowanie wyboru trybu udzielenia zamówienia: Terminy a planowanie postępowań; Zasady konkurencyjności i przejrzystości postępowań (właściwe szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena ofert, poufność procesu udzielania zamówień, ocena potrzeb kadrowych a wykonanie zadań w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowania , odbiory zamówionego produktu)
10. Zasady dokumentowania postępowań
– Protokół postępowania
– Protokoły wykonanych czynności
– Ocena wiarygodności dokumentów przedłożonych przez Wykonawców
– Dokumentowanie zjawisk patologicznych w zamówieniach publicznych (rażąco niska cena, lobbing, zmowy cenowe, praktyki ograniczające konkurencję, posługiwanie się dokumentami podmiotów trzecich, itp.)
– Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych do 30 000 EURO (naruszenie zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, zasady zapytania ofertowego)
11. Umowy w sprawie udzielania zamówień publicznych
– Zasady reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy
– Zasady zmiany umowy
– Zasady określania kar umownych
12. Archiwizacja dokumentacji procesu zamówień publicznych – typowe błędy i zasady

 

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa