EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / INSTYTUCJI

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / INSTYTUCJI  – DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH SKUTECZNEGO KIEROWNIKA/MENEDŻERA

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

18 kwiecień 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT

22 maja 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT

20 czerwiec 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT


Cel szkolenia: Zdefiniowanie funkcji kierownika w firmie oraz w administracji publicznej. Odkrywanie własnego stylu zarządzania oraz określanie obszarów do rozwoju. Określenie własnych predyspozycji i kompetencji kierownika i rozwijanie słabszych stron. Zapoznanie z modelem i zasadami przywództwa sytuacyjnego. Poznanie pływu osobowości na zarządzanie zespołem. Różne style interpersonalne, a skuteczna komunikacja z zespołem. Wykorzystanie stylów interpersonalnych w zarządzaniu. Rozwijanie umiejętności komunikacji w efektywnym kierowaniu grupami pracowniczymi. Wzmocnienie skuteczności w zarządzaniu trudnymi sytuacjami pracowniczymi, takimi jak: konflikty interpersonalne, bieżące rozmowy oceniające, agresja, brak tolerancji. Rozwinięcie umiejętności sprzyjających kształtowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym. Przedstawienie czynników sprzyjających dobrej komunikacji w trudnych sytuacjach oraz przećwiczenie umiejętności stosowania technik ułatwiających dobrą komunikację.

Prowadzący: psycholog biznesu. Praktyk, doświadczony i bardzo wysoko oceniany trener na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Cechy, postawy, kompetencje skutecznego kierownika
1. Lodołamacze – ćwiczenia wprowadzające w tematykę i przygotowujące do dalszej pracy.
2. Zasoby ludzkie w moim zespole – zadanie dotyczące ról grupowych, symulacja pracy zespołowej;
3. Identyfikacja własnej roli za pomocą metody psychometrycznej – Kwestionariusz ról zespołowych R.M. Belbina;
4. Bazowe cechy skutecznego kierownika w oparciu o role zespołowe;
5. Etapy zarządzania procesem w pracy zadaniowej, dopasowanie ról do etapów procesu;
6. Nastawienie na cele w komunikacji.
7. Warunki poprawnie sformułowanego komunikatu:
– Sformułowany pozytywnie.
– Sformułowany konkretnie, mierzalnie, sensorycznie
– Komunikat powinien być podmiotowy.
8. Komunikat powinien być motywujący.
II. Model przywództwa i zarządzania sytuacyjnego
1. Różne style kierowania, zapoznanie z Teoria X i Y, ewolucyjnej teorii kierowania P. Herseya i K. H. Blancharda, oraz z modelem zarządzania sytuacyjnego.
2. Skuteczny kierownik – model podwójnej troski, znaczenie relacji międzyludzkich w miejscu pracy; Diagnozowanie własnego stylu zarządzania oraz określanie obszarów do rozwoju.
III. Osobowość a zarządzanie.
1. Rola komunikacji w efektywnym kierowaniu zespołami i grupami pracowniczymi.
2. Wpływ osobowości na sposób komunikowania się z innymi osobami
3. Założenia użyteczne w relacjach interpersonalnych.
4. TEST Preferencji Interpersonalnych – autodiagnoza, omówienie i poznanie poszczególnych typów osobowości, rozwijanie rozumienia przyczyn różnic między ludźmi.
5. Typy osobowości w procesie komunikacji – porozumiewania się z osobami o innym stylu komunikacji
6. Ćwiczenie rozpoznawania stylu komunikacji pracowników w oparciu o poznany model..
7. Rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem w obszarze rozumienia zachowań innych typów osobowości i sprawnego komunikowania.
IV. Bariery w komunikacji z podwładnymi i – asertywne techniki ich przekraczania
1. Umiejętność oddzielania informacji od interpretacji, zachowań od oceny tych zachowań.
2. Rozpoznawanie i radzenie sobie z grami komunikacyjnymi. Poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań
3. Umiejętności stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania opinii, odmawiania , obrony przed atakiem i narzekaniem podwładnych
4. Asertywne radzenie sobie z trudnymi podwładnymi, techniki odmawiania podwładnym, obrony własnych granic.
5. Umiejętność oddzielania informacji od interpretacji, zachowań od oceny tych zachowań.
6. Rozpoznawanie i radzenie sobie z grami komunikacyjnymi. Poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań
7. Umiejętności stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania opinii, odmawiania , obrony przed atakiem i narzekaniem podwładnych
8. Asertywne radzenie sobie z trudnymi podwładnymi, techniki odmawiania podwładnym, obrony własnych granic.
V. Krytyka i pochwała jako narzędzia skutecznego kierownika
1. Zasady udzielania pochwały i zasady przekazywania konstruktywnej krytyki .
2. Od czego zależy skuteczność krytyki?
3. Kiedy krytyka niszczy zamiast motywować?
4. Udzielanie informacji zwrotnej.
5. Zasady dotyczące prowadzenia trudnych rozmów: czas i miejsce, kontrakt, określenie celu, pozytywny język, dopasowanie do rozmówcy oraz przejęcie prowadzenia komunikacji jako metody wywierania zamierzonego wpływu.
VI. Modyfikowanie zachowań
1. Podstawy przyjmowania opinii innych.
2. Powody, dla których, ludzie się złoszczą, napotykając odmienne zdanie.
3. Zasady modyfikowania zachowań – technika FUO.
4. Technika utrzymywania się przy swoich przekonaniach i akceptacja odmiennego sposobu myślenia.
VII Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa