EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
17 grudzień 2021r.
w godz.09:00-15:00 – 7 godzin
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
620,00zł +23%VATCel szkolenia: zdobycie aktualnej wiedzy na temat środków trwałych w firmie, ich wyceny, ewidencji, amortyzacji oraz inwentaryzacji w praktyce.

Prowadzący: ekonomista, prawnik – praktyk w dziedzinie kwalifikacji, ewidencji i rozliczania amortyzacji środków trwałych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Najważniejsze definicje dotyczące majątku trwałego przedsiębiorstwa
– środki trwałe bilansowo i podatkowo,
– niskocenne składniki majątku,
– wyposażenie stanowiska pracy,
– drobny sprzęt.
2. Zasady przyjęcia składnika majątku do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji.
3. Warunki uznawania składnika majątku za środek trwały:
– warunki, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały,
– okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego,
– kompletność i zdatność do użytkowania,
– dolna granica wartości środka trwałego.
4. Schemat klasyfikacji środków trwałych:
– zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
– kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.
5. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych:
– ustalanie ceny nabycia,
– ustalenie kosztu wytworzenia,
– pozostałe zagadnienia dotyczące wartości początkowej.
6. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
– ulepszenia środków trwałych:
– poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
– rodzaje ulepszeń,
– ulepszenie obcego środka trwałego.
– nakłady na bieżącą eksploatację:
– konserwacje a remonty,
– remonty bieżące (typowe, awaryjne),
– remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,
– części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.
7. Zasady prowadzenia zadań inwestycyjnych dotyczących środków trwałych.
– dokumentacja,
– prowadzenie ewidencji,
– rozliczanie zadań inwestycyjnych.
8. Ewidencja i zasady amortyzacji środków trwałych:
– pojęcie amortyzacji,
– wartość podlegająca amortyzacji,
– metody amortyzacji,
– stawki i stopy amortyzacji,
– sezonowość a zasady amortyzacji,
– amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego,
– odpisy amortyzacyjne od inwentarzowych obiektów zbiorczych,
– jednorazowy odpis wartości początkowej niskocennego środka trwałego,
– termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji,
– wznowienie odpisów amortyzacyjnych,
– okresowa weryfikacja parametrów amortyzacji.
9. Dokumentacja dotycząca obrotu majątkiem trwałym:
– przyjęcie do ewidencji,
– przesunięcie lub zmiana miejsca użytkowania,
– likwidacja,
– sprzedaż.
10. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych.
– Zasady inwentaryzacji.
– Dokumentacja inwentaryzacyjna.
– Przygotowanie do inwentaryzacji.
– Etapy prac inwentaryzacyjnych.
– Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.

 

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa