EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZFŚS w 2024 r. – OŚWIATA

ZFŚS W 2024 ROKU W PRAKTYCE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ/SZKOŁY/PRZEDSZKOLA – ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – REGULACJE PRAWNE, ODPISY, REGULAMINY ORAZ DOZWOLONE ŚWIADCZENIA.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

17 lipca 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

280,00 zł 

+23%VAT

14 sierpień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

280,00 zł 

+23%VAT

11 wrzesień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

280,00 zł 

+23%VAT

16 październik 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

280,00 zł 

+23%VAT

13 listopad 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

280,00 zł 

+23%VAT

18 grudzień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

280,00 zł 

+23%VAT

Uczestnicy szkolenia: pracownicy kadr, administracji i kierownictwo placówek oświatowych.

Cele szkolenia: poznanie aktualnych przepisów prawnych i praktycznych rozwiązań w zakresie; tworzenia, odpisów, regulaminów i dokumentowania wydatkowania środków ZFŚS w 2024 r.

Prowadzący szkolenie: mgr Bożenna Mojek-Król -prawnik administracyjny, praktyk w dziedzinie zarządzania zespołami pracowniczymi w placówce oświatowej, KO oraz Urz. Marsz. Ponad 25 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z w/w tematyki.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS w placówce oświatowej/szkole/przedszkolu

2.Istota i cel ZFŚS, osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

3.Odpisy obowiązkowe i fakultatywne na rok 2024r. (terminy, ustalanie średniorocznego zatrudnienia)

4.Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

5.Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne.

6.Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych(rodzaje i formy świadczeń, grupy dochodowe, tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu, wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej.

7.Definicja rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,

8.Granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,

9.Zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika,

10.Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,

11Tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,

12.Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji o ich przyznaniu,

13.Formy świadczeń socjalnych: świadczenia rzeczowe, paczki dla dzieci, imprezy okolicznościowe, dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasy pod gruszą,  zapomogi i zapomogi losowe, pieniądze na leki, choroby, pożyczki mieszkaniowe, inne

14.Świadczenie urlopowe dla nauczycieli: uprawnieni, proporcjonalność świadczenia.

15. Dokumentacja udzielanej pomocy socjalnej:

16.Zasady pracy tzw. Komisji Socjalnej.

17.Pytania i odpowiedzi

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa