EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZATRUDNIANIE / POBYT CUDZOZIEMCÓW – POSTĘPOWANIE ADM. PUP

ZATRUDNIANIE / POBYT CUDZOZIEMCÓW – POSTĘPOWANIE ADM. PUP – POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM I POBYTEM CUDZOZIEMCA W POLSCE

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

22 kwiecień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

06 maja 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

20 maja 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

03 czerwiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

17 czerwiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa oraz planowanymi zmianami w zakresie  zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Prowadząca: pracownik publicznych służb zatrudnienia z 18 letnim stażem pracy  oraz bogatym doświadczeniem w zakresie stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Praktyk jak i teoretyk w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY

– zakres podmiotowy i przedmiotowy oświadczenia
– przesłanki pozytywne dotyczące wpisu do ewidencji
– analiza wniosku pod kątem braków formalnych
– przepisy kpa w związku z prowadzonym postępowaniem (wezwania, odmowa wszczęcia postępowania, zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy)
– odmowy wpisu oświadczenia (obligatoryjne i fakultatywne)
– wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do analizy oświadczenia
– postępowanie „poCOVIDowe”
– powiadomienia o podjęciu, przerwaniu, niepodjęciu pracy
– obowiązki pracodawcy
– sankcje z nielegalnego zatrudniania cudzoziemców
– sytuacje, w których wpis nowego oświadczenia nie jest wymagany (ustawa o promocji i specustawa)
– zmiana warunków pracy
– omówienie funkcjonalności systemu Syriusz Std
-oświadczenie o niekaralności a uprawnienia pełnomocnika

2. ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

– definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń)

– zakres podmiotowy i przedmiotowy sezonów ki

– PKD związane z pracę sezonową oraz możliwości zatrudniania w gospodarstwach na okres dłuższy niż 9 m-cy

– procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)

– treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)

– zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)

– prawidłowa ścieżka prowadzenia postępowania administracyjnego (wzory)

– procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)

– wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)

– obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową

– praca wielosezonowa- jedno zaświadczenie 3 decyzje

– ułatwienia dla obywateli tzw. „5 oświadczeniowej”

3. PRACA I POBYT OBYWATELI UKRAINY

– ochrona międzynarodowa w Polsce-podział

– różnice między ochroną czasową ze specustawy a dyrektywą unijną

– kto może posiadać status UKR/NUE

– procedura legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

– PESEL, profil zaufany oraz aplikacja diia.pl- jakie korzyści płyną z elektronicznego dokumentu pobytowego?

– wydłużenie ochrony czasowej a przepisy specustawy wojennej

– powierzenie pracy w ramach powiadomienia

– konsekwencje braku zgłoszenia cudzoziemca, w myśl definicji nielegalnego powierzenia pracy

– uzyskanie decyzji jednolitej przez obywatela Ukrainy a obowiązek złożenia powiadomienia

4. Pobyt cudzoziemca w Polsce

– najważniejsze przepisy krajowe i europejskie regulujące pobyt cudzoziemca w Polsce

– katalog cudzoziemców z dostępem do polskiego rynku pracy

– przekraczanie granicy zewnętrznej przez cudzoziemców. Na co zwrócić uwagę?

– Strefa Schengen, pobyty długoterminowe i krótkoterminowe- opracowanie

– polskie i zagraniczne dokumenty wydawane cudzoziemcom (m.in. wiza, karta pobytu, Karta Polaka, decyzja wojewody, paszport)

– instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się cudzoziemcami w Polsce

– nielegalny pobyt i praca w Polsce- przesłanki, sankcje

– obowiązek meldunkowy obcokrajowca w myśl ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności

– kontrola legalności pobytu i pracy przez organy uprawnione m.in. PIP i SG

5. Informacja starosty jako test rynku pracy

procedura przyjęcia i realizacji oferty pracy (jakich ofert urząd nie zrealizuje)

– zasady rozpatrywania informacji starosty przez organy uprawnione

– zbiorczy katalog zwolnień z obowiązku przeprowadzenia testu rynku pracy

– analiza zróżnicowanych ofert pracy (w tym prac prostych)

6. Pełnomocnicy strony w myśl przepisów kpa i kodeksu cywilnego

7. Elektroniczne składanie i wysyłanie wniosków

8. Podsumowanie i zakończenie szkolenie

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa