EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW – ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZEŃ ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W OPARCIU O AKTUALNE PRZEPISY PRAWA, Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN USATWY O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW OD 2023 ROKU

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

28 listopad 

2022r.
poniedziałek w godz.08:30-12:30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł  

Aktualna promocja 470,00 zł

+23%VAT

05 grudzień 

2022r.
poniedziałek w godz.08:30-12:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

Aktualna promocja 470,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zatrudnianiu cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów przy wydawaniu zezwoleń na pracę sezonową oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców.

Prowadząca:  pracownik publicznych służb zatrudnienia z 18 letnim stażem pracy  oraz
bogatym doświadczeniem w zakresie stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Praktyk jak i teoretyk w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązujące regulacje prawne

• przepisy prawa krajowego,
• ustawa specjalna,
• specustawa covidowa,
• projektowane zmiany od 2023 roku

2. Najważniejsze założenia projektowanej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

• zmiana nazewnictwa,
• rejestracja oświadczeń przez starostę,
• elektronizacja procedur,
• likwidacja „testu rynku pracy”,
• wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę,
• zwiększenie wymiaru czasu pracy lub godzin pracy przy proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia,
• zwiększenie kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

3. Analiza Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z dnia 18 lipca 2022r
• nowe wzory wniosków,
• odstąpienie od wymogu dołączenia do wniosku dowodu osobistego,
• uproszczenie rejestracji oświadczeń,
• oświadczenie o karalności podmiotu, kwestie dyskusyjne,
• zmiany w uzyskaniu informacji starosty,
• nowa opłata jako konsekwencja zmian w ustawie o promocji zatrudnienia22

4. Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
• specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy w zakresie legalnego pobytu i legalnej pracy na podstawie ustawy specjalnej .
• przepisy prawa krajowego, ustawa specjalna, a specustawa covidowa.
• beneficjenci ustawy specjalnej.
• legalny pobyt cudzoziemca, a pobyt uznany za legalny- różnice.
• art. 22 ustawy o pomocy… (obowiązek powiadamiania, interpretacja)

5. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP.

• wizy (krótkoterminowe, długoterminowe),
• karty pobytu.
• dokumenty pobytowe wydawane przez inne państwa Schengen oraz UE.
• dokumenty związane z udzielaniem ochrony międzynarodowej na terytorium RP.
• zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach MRG.
• Polski dokument podróży dla cudzoziemca,
• Polski dokument tożsamości cudzoziemca,
• złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt,
• przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

6. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową

• zmiany w okresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia,
• likwidacja 12 miesięcznego okresu rozliczenia przy dokonywaniu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń,
• zmiany dotyczące umorzeń postępowania w sprawie wydania zezwoleń na pracę sezonową,
• unieważnienie wpisu dokonanego do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej,
• doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie wpłat za złożenie przedłużenia na pracę sezonową,
r. w sprawie zezwoleń na Rodziny i Polityki

7. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

• dokumenty formalne do złożenia oświadczenia, uproszczenie procedury,
• opłata za złożenie oświadczenia, doprecyzowanie danych wymaganych na potwierdzeniu uiszczenia opłaty,
• braki formalne i uzupełnienie w trybie art. 64 k.p.a,
• warunki dokonania wpisu- wynagrodzenie a druk rozporządzenia,
• zakres podmiotowy oświadczeń oraz właściwość miejscowa do rozpoznania,
• przekazanie podania wniesionego do niewłaściwego organu na podstawie art. 65 k.p.a,
• treść oświadczenia- niespójność między ustawą a rozporządzeniem wykonawczym,
• wpis oświadczenia – terminy ustawowe i pozaustawowe,
• wydłużenie okresu powierzenia pracy- kwestie dyskusyjne,
• obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do wydania decyzji o odmowie wpisania oświadczenia,
• brak konieczności wpisu nowego oświadczenia- jakie sytuacje,
• obowiązek informacyjny podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a skutki prawne jego niedopełnienia- „luka” ustawowa,
• zmiana warunków pracy bez konieczności wpisu kolejnego oświadczenia- COVID
• STUDIUM PRZYPADKÓW.

8. Zezwolenia na pracę sezonową- procedura krajowa i dyrektywowa.

• formalne dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,
• zakres przedmiotowy oraz właściwość miejscowa (zmiana właściwości przy przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową),
• pojęcie strony oraz działanie strony w postępowaniu administracyjnym,
• pełnomocnik a oświadczenie o niekaralności,
• warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową,
• procedura „dyrektywowa” i okres legalnej pracy,
• wpis wielosezonowy,
• umowa o pomocy przy zbiorach a ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy,
• umorzenie postępowania z mocy prawa, a możliwość umorzenia postępowania na wniosek strony,
• przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową i określenie legalności pracy,
• procedura krajowa, a legalność pracy,
• szczególne rozwiązań prawnych dla cudzoziemców specustawy covidowej,
• powierzenie innej pracy cudzoziemcowi, w ramach wydanego zezwolenia,
• uchylenie zezwolenia,
• obligatoryjne przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową,
• wyłączenie stosowania art. 88j ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia,
• wyłączenie stosowania przepisów KPA- INSTYTUCJA PONAGLENIA,
• STUDIUM PRZYPADKÓW.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa