EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA
12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ W OPARCIU O NOWELIZACJĘ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA, PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA STOSOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

17 sierpień 

2022r.
środa w godz.08:30-12:30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

Aktualna promocja 450,00 zł

+23%VAT

31 sierpień 

2022r.
piątek w godz.08:30-12:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

Aktualna promocja 450,00 zł

+23%VAT

16 wrzesień 2022r.
piątek w godz.08:30-12:30

3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

30 wrzesień 2022r.
piątek w godz.08:30-12:30

4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

14 październik

2022r.
piątek w godz.08:30-12:30

5.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

18 listopad 

2022r.
piątek w godz.08:30-12:30

6.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

09 grudzień 

2022r.
piątek w godz.08:30-12:30

7.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami  dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP na podstawie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz stosowania ich w praktyce.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców.

Prowadząca: Koordynator Działu Zatrudniania Cudzoziemców, 17 lat doświadczenia w administracji publicznej z zakresu m.in. stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Praktyk jak i teoretyk w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy w zakresie legalnego pobytu i legalnej pracy na podstawie USTAWY SPECJALNEJ.

II. Przepisy prawa krajowego, ustawa specjalna, a specustawa covidowa.

III. Beneficjenci ustawy specjalnej.

IV. Legalny pobyt cudzoziemca, a pobyt uznany za legalny- różnice.

V. Legalna praca obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia właściwego urzędu pracy.

VI. Zmiany w okresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia.

VII. Likwidacja 12 miesięcznego okresu rozliczenia przy dokonywaniu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

VIII. Zmiany dotyczące umorzeń postępowania w sprawie wydania zezwoleń na pracę sezonową.

IX. Unieważnienie wpisu dokonanego do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

X. Doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie wpłat za złożenie przedłużenia na pracę sezonową.

XI. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP.

XII. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi- ścieżka postępowania (formalne dokumenty, opłata, wezwanie do uzupełnienia braków, odmowa wszczęcia, zakres przedmiotowy, podmiotowy, terminy ustawowe, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do odmowy wpisania oświadczenia, odwołania, obowiązki pracodawcy).

XIII. Zezwolenia na pracę sezonową- procedura krajowa i dyrektywowa (formalne dokumenty, opłata, wezwanie do uzupełnienia braków, zawiadomienia strony, odmowa wszczęcia postępowania, zakres przedmiotowy, podmiotowy, terminy ustawowe, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do wydania decyzji odmownej zezwolenia na pracę sezonową, umorzenie postępowania, uchylenie decyzji).

XIV. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym i jej działanie.

XV. Działanie przez pełnomocnika oraz rodzaje pełnomocnictw.

XVI. Wyłączenie stosowania przepisów KPA- INSTYTUCJA PONAGLENIA.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa