EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
05L. GOSPODARKA MAGAZYNOWA , ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM – SKUTECZNA ORGANIZACJA, REDUKCJA KOSZTÓW

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Odbiorcy szkolenia: kadra zarządzająca oraz pracownicy wszystkich komórek łańcucha logistycznego- zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu, dystrybucji, gospodarki materiałowej.

Prowadzący: praktyk i specjalista w dziedzinie zarządzania gospodarką magazynowa, logistyki, zarządzania sprzedażą.

Metody pracy: Szkolenie ma formę warsztatów, nie ogranicza się, więc tylko do „suchego” wykładu. Poza omówieniem zasadniczych tematów wymienionych w danej części planu szkolenia uczestnicy biorą udział w grupowej grze symulacyjnej, celem, której jest praktyczne prześledzenie zależności omówionych w ramach szkolenia. Wybrane elementy szkolenia są ilustrowane filmami pokazującymi rozwiązania czołowych firm polskich i zagranicznych w zakresie zarządzania projektem, logistyki, magazynowania, oraz organizacji dystrybucji produktów.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Gospodarka magazynowa – minimalizacja kosztów

1. Zintegrowany łańcuch dostaw jako podstawa funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa

2. Istota i miejsce magazynu w przedsiębiorstwie

3. Lokalizacja i budowanie sieci magazynowej

• Czynniki wpływające na wybór lokalizacji

• Przegląd podstawowych zasad lokalizacji

• Wpływ lokalizacji na system dystrybucyjny

• Lokalizacja magazynu na działce inwestycyjnej

4. Strategiczne i taktyczne aspekty zarządzania gospodarką magazynową

• Techniczne wyposażenie magazynu

• Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej

• Organizacja prac magazynowych

• Usprawnienia procesów magazynowych – Metoda ABC, Pareto, Deminga, sposoby motywacji i oceny pracowników itp.

• Outsourcing w zarządzaniu magazynem

• Monitoring procesów magazynowych

• Podstawowe problemy w zarządzaniu magazynem i jak im przeciwdziałać

Moduł II. Efektywna gospodarka zapasami

1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

• Podstawy teorii zapasów

• Klasyczne metody sterowania zapasami

• Zapas bezpieczeństwa a poziom obsługi klienta

2.Krótkoterminowe prognozowanie popytu

• Istota i podstawy prognozowania

• Prognozowanie wartości średniej popytu

• Szacowanie i monitorowanie błędów prognozy

• Prognozowanie przyczynowo-skutkowe

3. Sterowanie zapasami – popyt niezależny

4. Sterowanie zapasami – popyt zależny

• System planowania MRP

• Przykład działania systemu MRP

5. Systemy Just in Time

• Istota systemów JiT

• Technika Kanban

• Nowoczesne systemy logistyczne

• Uwarunkowania wdrażania JiT

• Systemy JiT a standardowe systemy planowania i sterowania zapasami

6. Szczególne systemy sterowania zapasami

• Dwuszczeblowe utrzymywanie zapasów

• Grupowe zamawianie towarów

• Sterowanie zapasami w warunkach ograniczonego kapitału

• Optymalna partia zapasu

• Uwzględnienie inflacji w sterowaniu zapasami

• Uwzględnienie kosztu braku zapasu

7. Jednostadialne sterowanie zapasami

• Analiza marginalna

8. Sterowanie zapasami w warunkach nieciągłości popytu

• Metoda Wagnera-Withina

• Metoda Silvera-Meala

9. Symulacja procesu sterowania zapasami

• Istota symulacji komputerowej

• Przykłady symulacji metodą Monte Carlo

10. Programowanie dynamiczne w sterowaniu produkcją

• Istota programowania dynamicznego

• Przykłady zastosowania

11. Wybrane wskaźniki ekonomiczne w zarządzaniu zapasami

Moduł III. Rola informatyki w zarządzaniu gospodarką zapasami.

1. Rola informatyki w zarządzaniu procesami magazynowymi

• Kody kreskowe i ich zastosowanie

• Korzyści i wady zastosowania systemów informatycznych

2. Zintegrowane systemy informatyczne w procesie logistycznym na przykładzie funkcjonowania firmy Glazura Królewska S.A

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.