EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
01. KURS JĘZYKA MIGOWEGO – PODSTAWY OBSŁUGI KLIENTA Z WADĄ SŁUCHU – CZ. 1

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą problematyki osób z wadą słuchu wraz z praktyczną nauką języka migowego. Szkolenie ma za zadanie zdobycie podstawowych umiejętności posługiwania się z językiem migowym w komunikacji z osobami z dysfunkcją słuchu oraz w ich obsłudze w urzędzie.

Prowadzący: Surdopedagog, trener języka migowego z 22-letnim stażem pracy, mający kontakt na co dzień z osobami z wadą słuchu.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy prawne oraz podstawy wiedzy o osobach niesłyszących

2. Psychologiczne podstawy postępowania z osobami z wadą słuchu

3. Podstawy języka migowego i systemu języka migowego

4. Teoria języka migowego – podstawowe pojęcia

5. Zasady i reguły pomocnicze w systemie językowo – migowym

6. Kultura wypowiedzi języka migowego

7. Daktylografia ( poznanie alfabetu migowego)

8. Nauka i utrwalanie znaków polskiego alfabetu palcowego

9. Nauka i utrwalanie podstawowych liczebników głównych i porządkowych

10. Ideografia ( poznanie podstawowych znaków z zakresu języka migowego)

11. Ideografia – zapoznanie się ze znakami języka migowego związanymi z tematyką:

• pierwszy kontakt z klientem, znaki grzecznościowe

• praca i zatrudnienie

• poszukiwanie pracy

• rozmowa z pracodawcą

• edukacja – nazewnictwo związane z systemem zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

• zdrowie i ubezpieczenia społeczne

• dom i rodzina

• urzędy i instytucje – nazwy urzędów i instytucji w języku migowym, sposoby załatwiania podstawowych spraw

• kultura i sport

• rachuba czasu, znaki pieniężne

• środki komunikacji i transportu, przemieszczanie się

12. Ćwiczenia z wykładowcą w miganiu i odczytywaniu znaków daktylograficznych oraz ideograficznych

13. Komunikacja w języku migowym w obsłudze interesanta Urzędu Pracy

14. Ćwiczenia praktyczne z osobą niesłysząca – studium przypadku – symulacja praktycznej obsługi klienta z wadą słuchu

15. Ćwiczenia przed kamerą i korygowanie ewentualnych błędów – kształtowanie wysokiej jakości używania znaków i ich czytelności dla klienta zewnętrznego

16. Ćwiczenia podsumowujące – potwierdzające zdobycie umiejętności i sprawnego migania oraz odczytywania podstawowych znaków

17. Sprawdzian praktyczny

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.