EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
01/22 OCHRONA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ELIMINACJA ZAGROŻEŃ – DOSKONALENIE WYKONYWANIA NADZORU NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH/RODO
[wptb id="6632" not found ]

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, tworzenia wewnętrznych procedur, wykonywania

Prowadzący: Audytor i specjalista w zakresie nadzoru nad ochroną i przetwarzaniem danych.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Konieczność ochrony danych osobowych w organizacjach.

1. Przedstawienie obecnego stanu reformy prawa ochrony danych osobowych .

2. Rodzaje obowiązków określonych w RODO.

3. Podejścia organizacyjne do wdrożenia RODO.

4. Obowiązki Administratora Danych Osobowych.

5. Obowiązek przetwarzania zgodnie z prawem – podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

6. Ćwiczenie: określenie podstaw prawnych przetwarzania danych – ćwiczenia na przykładach.

7. Podejście oparte na ryzyku, jak rozumieć i stosować, wytyczne GIODO.

8. Ćwiczenie: jak przeprowadzić szacowanie i analizę ryzyka, normy ISO w procesie szacowania ryzyka.

9. Obowiązek informacyjny.

10. Ćwiczenia: opracowanie klauzuli informacyjnej.

11. Zasada szczególnej staranności Administratora danych osobowych – rozliczalność, celowość, adekwatność oraz czasowość przetwarzania danych osobowych.

12. Obowiązki związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą, dostępność, możliwość poprawiania, prawo do bycia zapomnianym.

13. Zasady przekazywania danych osobowych innym podmiotom – obowiązki przy udostępnianiu oraz powierzeniu.

14. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, a udostępnienie danych osobowych – rozróżnienie sytuacji.

15. Ćwiczenie: konstrukcja zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

16. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, kogo dotyczy.

17. Ćwiczenia: identyfikacja czynności przetwarzania.

II. Przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

1. Pozycja IOD w jednostce organizacyjnej. Podstawy prawne funkcji inspektora ochrony danych IOD.

2. Podstawowe warunki pełnienia funkcji (niezależność, zakaz konfliktów interesów, tajemnica IOD, udział IOD w działalności jednostki organizacyjnej, zapewnianie zasobów do działalności IOD.

3. Zadania IOD i ich odniesienie do obecnych zadań ABI

III. Wypełnienie obowiązków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych:

1. Zbieranie danych – klauzule informacyjne, oświadczenia zgody.

2. Udostępnianie danych osobowych – właściwy rejestr.

3. Powierzanie danych osobowych – ewidencja umów powierzenia.

4. Dopuszczanie osób do przetwarzania danych osobowych – upoważnienia, ewidencja upoważnień.

5. Szkolenia pracowników.

6. Polityki czy Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w jakiej formie.

7. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych czy procedury postępowania.

8. Wymogi dla programów, w których przetwarzane są dane osobowe.

9. Zabezpieczenie obszaru przetwarzania danych osobowych.

IV. Problematyka prawna dotycząca nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

1. Odpowiedzialność ADO.

2. Status prawny ABI/IOD.

3. Kontrola GIODO/PUODO , uprawnienia kontrolne .

4. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych:

5. Odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych.

6. Odpowiedzialność ABI/IOD.

7. Odpowiedzialność osób dopuszczonych do pracy z danymi osobowymi.

8. Projekt zmian w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych:

9. Rozszerzenie odpowiedzialności karnej.

10. Wprowadzenie kar finansowych.

V. Jak przeprowadzać skutecznie audyt zgodności działań organizacji z wymogami RODO.

1. Stworzenie listy kontrolnej.

2. Udział ABI/IOD we wdrażaniu obowiązków z RODO.

3. Etapy wdrożenia.

4. Rodzaje dokumentów i procedur wykonujących RODO. Zakres wykorzystania obecnej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych .

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.