EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
01. NEGOCJACJE W HANDLU – PSYCHOLOGIA TRUDNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch , serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cele szkolenia: Poznanie skutecznych technik komunikacyjnych w sytuacjach handlowych/oczekiwanego kompromisu.. Rozumienie procesów komunikacyjnych w celu zmniejszenia podatności na manipulację i gry stosowane przez partnerów negocjacyjnych. Ćwiczenie sztuki przekonywania. Rozwijanie umiejętności rozumienia zasad negocjacji. Doskonalenie umiejętności zastosowania technik negocjacji. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. Nauka odczytywania mowy ciała, rozpoznawania nieświadomych wzorców językowych oraz radzenie sobie z technikami manipulacji.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Psycholog, specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej, relacji interpersonalnych, negocjacji, wypalenia zawodowego, emocji i motywacji, zawodowy mediator.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Skuteczna rozmowa handlowa:

– Sytuacja handlowa jako konflikt interesów.
– Techniki komunikacyjne wspierające porozumienie w grze handlowej.
– Rodzaje argumentacji i techniki sprzedaży.

2. Negocjacje:

– Proces negocjacji i jego etapy.
– BATNA – opracowanie alternatywy swojej i partnera.
– Charakterystyka stylu miękkiego, twardego i opartego na zasadach.
– Zasady stylu rzeczowego.
– Techniki negocjacyjne.
– Perswazja jako wsparcie sztuki przekonywania w negocjacjach.
– Etyka negocjacji ,rożne podejście do manipulacji.
– Trudni partnerzy i trudne sytuacje.

3. Pułapki i manipulacje w negocjacjach – zasady postępowania w negocjacjach: przygotowanie się do negocjacji, ustalanie reguł i przebiegu jako zabezpieczenie przed manipulacją.
4. Wybrane techniki manipulacji i sposoby ich pokonywania.

– Zasada kontrastu.
– Reguła wzajemności.
– Zaangażowanie i konsekwencja.
– Społeczny dowód słuszności.
– Lubienie i sympatia.
– Rozmyślne oszustwo.
– Niejasny mandat.
– Fałszywe fakty.
– Wątpliwe intencje.
– Ataki personalne .
– Procedura dobry/ zły policjant.
– Groźby – rozkazy, zastraszanie.
– Odmowa negocjacji – postawienie żądań i nie podjęcie rozmów.
– inne.

5. Komunikacja interpersonalna w trakcie negocjacji:

– komunikacja werbalna,
– komunikacja niewerbalna,
– elementy aktywnego słuchania,
– rola obserwacji w procesie negocjacji,
– konstruowanie pytań w negocjacjach.

6. Sztuka opanowania stresu w sytuacjach trudnych.
7. Wizerunek negocjatora:

– Kultura wyglądu.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.