EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
01F. OCENA KONDYCJI I WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W 2022 ROKU

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Prowadzący: dr nauk ekonomicznych, specjalista i praktyk w dziedzinie zarządzania finansami firmy. Pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji, analiz i ekspertyz z zakresu planowania, pozyskiwania i metod zachowania płynności finansowej w trudnych warunkach otoczenia gospodarczego.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania:
2. Interpretacja pozycji bilansowych oraz wycena aktywów i pasywów z uwzględnieniem różnych branż (produkcyjna, handlowa, usługowa):
3. Ocena rachunku zysków i strat jako informacja o efektach prowadzonej działalności:

– treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczych i kalkulacyjnych,
– kategorie przychodów i kosztów,
– zysk brutto a zysk netto,
– pieniężne i niepieniężne kategorie kosztów.

4. Rachunek przepływów środków pieniężnych:

– budowa i zasady tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych,
– interpretacja informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych,
– sporządzanie Cash – flow metodą pośrednia i bezpośrednią. Jak dzięki temu wskaźnikowi dokonać wstępnej oceny kondycji finansowej analizowanej firmy.

5. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa:

– źródła pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie,
– koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego,
– ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
– skutki utraty płynności,
– objawy pogarszania się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa (przykłady).

6. Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem m in. Równości wskaźników ekonomicznych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych branżach – jak prawidłowo ja przeprowadzić:
7. Szybkie testowanie sytuacji finansowej firmy – (ćwiczenia).
8. Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa – opinia i raport biegłego rewidenta.
9. Metody i sposoby dokonywania oceny sytuacji ekonomicznej firm nie podlegających obowiązkowi sporządzania bilansów.
10. Rodzaje weksli z omówieniem ich różnic i klauzul.
11. Ocena ryzyka i bezpieczeństwa finansowego.
12. Analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz niedoboru (nadwyżki) kapitału obrotowego.
13. Analiza przyszłej sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa.
14. Symptomy zagrożenia upadłości lub utraty płynności finansowej – ćwiczenia
15. Symptomy i sygnały nadużyć w dokumentacji firmy / w dokumentach księgowych oraz w sprawozdawczości finansowej/ – skuteczne metody ich wykrywania. Obowiązki prawne funkcjonariusza celnego w przypadku stwierdzenia nadużyć.
16. Wyniki i zalecenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych danej firmy /protokoły, raporty/, dokumentacja kontrolna, z której funkcjonariusz celny może, i powinien korzystać – bez możliwości odmowy wglądu – przy ocenie finansowej przedsiębiorstwa.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.