EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
01L. ORGANIZATOR TRANSPORTU W 2020 R. JAK ZORGANIZOWAĆ SYSTEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO I SKUTECZNIE NIM ZARZĄDZAĆ

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Szkolenie kierowane jest do: Przedstawicieli samorządów terytorialnych wszystkich szczebli; Przedstawicieli zarządów transportu; Przedstawicieli przewoźników;  Innych podmiotów znajdujących się w otoczeniu transportu publicznego

Cele szkolenia: Uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z prawidłową organizacją transportu pasażerskiego. Przedstawienie obowiązków i zadań nałożonych na organizatorów transportu przez unijne i krajowe regulacje prawne. Nabycie umiejętności i doświadczeń w zakresie sprawnego zarządzania i organizowania transportu publicznego.

Prowadzący: Ekspert w zakresie prawa transportowego, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w jednostkach zajmujących się organizacją transportu. Doświadczenie w budowaniu od podstaw instytucji zajmujących się organizacją transportu. Praktyk z dużym stażem szkoleniowym.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Organizator transportu publicznego – status i zadania

1. Organizator transportu publicznego – właściwość miejscowa i rzeczowa

– rola organów wykonawczych i stanowiących j.s.t

– porozumienia powierzające zadania transportowe między j.s.t.

– związki komunalne

2. Formy prawne działania organizatora transportu

– jednostka budżetowa (zarząd transportu)

– wyodrębniona struktura urzędu j.s.t. (departament, wydział)

– operator komunalny (podmiot wewnętrzny)

– koncesjonariusz

– zakład budżetowy

– specyfika różnych form działania organizatora (wady i zalety)

3. Zadania organizatora transportu zbiorowego – zagadnienia ogólne

– planowanie transportu

– organizowanie transportu zbiorowego

– zarządzanie transportem

– kontrola funkcjonowania transportu publicznego

Moduł 2: Planowanie rozwoju transportu

1. Badania rynku komunikacji zbiorowej

– specyfika transportowych badań marketingowych

– metody i sposoby badania rynku (wywiad, ankieta, próby badawcze)

– badania popytowe (potoki pasażerskie, więźba podróży)

– badania struktury pasażerów i rentowności przewozów

– badania jakościowe (preferencje i zadowolenie pasażerów)

– wykorzystanie badań do analizy i planowania rynku przewozów

2. Plan Transportowy – proces tworzenia, aktualizacja i wdrażanie

– cele Planu Transportowego

– elementy składowe i metodologia tworzenia

– czynniki determinujące rozwój transportu zbiorowego

– analiza, ocena i prognoza potrzeb przewozowych

– organizacja rynku przewozów

– preferencje pasażerów i standard usług transportowych

– konsultacje społeczne i uchwalenie Planu Transportowego

3. Kształtowanie oferty przewozowej

– czynniki determinujące korzystanie z transportu zbiorowego

– zasady konstruowania rozkładów jazdy

– optymalizacja rozkładów jazdy

– rozkład jazdy a taryfa biletowa

– rozporządzenie w/s rozkładów jazdy

Moduł 3: Organizowanie transportu

1. Zawieranie umów o świadczenie usług przewozowych

– tryby zawarcia umów operatorskich

– niezbędne składniki umowy z operatorem

– powierzenie usług i umowa z podmiotem wewnętrznym

– specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zleceń przewozowych

– umowa koncesyjna na usługi transportowe

– rekompensata i rozsądny zysk

– niedozwolona pomoc publiczna

– kontrola standardów świadczenia usług i kary umowne

2. Zadania organizatora w zakresie infrastruktury przystankowej

– udostępnianie infrastruktury przystankowej i segmentacja przystanków

– ustalanie stawek opłat za korzystanie z przystanków

– negocjacje pomiędzy organizatorem a właścicielem dworca lub przystanku

– standardy infrastruktury przystankowej

– uzgadnianie zasad korzystania z przystanków

Moduł 4. Praktyczne aspekty zarządzania transportem

1. Taryfa biletowa

– rodzaje taryf

– cennik biletów a cena maksymalna

– uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

– kształtowanie oferty taryfowej

– organizacja kontroli dokumentów przewozu

– opłaty dodatkowe i windykacja należności

2. Lokalne regulacje transportowe

– przepisy porządkowe w środkach transportu zbiorowego

– regulamin przewozów

3. Tabor i infrastruktura komunikacyjna

– zarządzanie taborem

– organizacja i nazewnictwo przystanków

– utrzymywanie infrastruktury przystankowej

4. Marketing i promocja komunikacji zbiorowej

– kanały marketingu komunikacyjnego

– formy promocji transportu publicznego

Moduł 5. Panel dyskusyjny i studium przypadku

1. Aktualne problemy prawne

2. Zapytania

3. Wymiana doświadczeń

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.