EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
01Z. SEKRETARKA MEDYCZNA

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: zdobycie wiadomości w zakresie obowiązków, prawnych aspektów, a także nabycie umiejętności niezbędnych w wykonywaniu pracy na stanowisku sekretarki medycznej i pokrewnych.

Metody szkolenia: wykład, ćwiczenia, pokaż, studium przypadku

Prowadzący szkolenie: mgr Violetta Siemieniec – specjalistka w dziedzinie organizacji obsługi sekretarsko – medycznej. Wysoko oceniana jako wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla służby zdrowia.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Obowiązki Sekretarki Medycznej:

• zarządzanie czasem i zadaniami

• przyjmowanie pacjentów/klientów, gości

• rozmowa telefoniczna

• rozmowa bezpośrednia

• postawa asertywna

2.Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych:

• rodzaje działalności leczniczej

• zarządzanie podmiotami leczniczymi

• organy działające w ZOZ-ach

3.Organizacja współpracy z personelem medycznym

4.Standardy korespondencji:

• przyjmowanie korespondencji

• rejestracja korespondencji

• wysyłanie korespondencji

• korespondencja elektroniczna

5.Wizerunek osobisty Sekretarki Medycznej:

• zasady savoir-vivre

• etykieta w biurze

• makijaż w biurze

• dresscode

6.Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych a dokumentacja medyczna

7.Psychologia pracy:

• zapobieganie konfliktom wewnętrznym i zewnętrznym

• rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych

• komunikacja werbalna i niewerbalna

• mnemotechniki pamięci

8.Sporządzanie miesięcznych raportów dyżurów lekarskich

9.Instrukcja Kancelaryjna

• zasady obiegu dokumentacji

10.Archiwizacja:

• przygotowanie dokumentacji medycznej do Archiwum szpitala

11.Obsługa urządzeń biurowych

12.Systemy Zarządzania Jakością

13.Prawa Pacjenta:

• etyka w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych

• tryb rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.