EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
06. OFENSYWNE TECHNIKI SPRZEDAŻY

Uwaga:
/x – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch , serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cele szkolenia: Uporządkowanie i udoskonalenie wiedzy już posiadanej przez uczestników z zakresu aktywnego pozyskiwania klientów; Przygotowanie pracownika do efektywnego działania w sposób wykorzystujący potencjał firmy i klienta; Udoskonalenie umiejętności podnoszących skuteczność pracownika w sprzedaży poprzez techniki ofensywne.; Zwiększenie efektywności pracy poprzez wdrożenie standardu sprzedaży
.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: trener biznesu, specjalista w zakresie efektywnych metod sprzedaży.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Planowanie czasu pracy i efektywniejsza organizacja czasu pracy (test)
2. Typologia klientów wg 3 klasyfikacji – rozpoznanie umożliwiające skuteczniejsze działanie

a) profile klienta,
b) sposoby postępowania z klientami.

3. Zachowanie Klienta – mowa ciała (scenki)

a) czy mowa ciała ma wpływ osiągniecie sukcesu,
b) czy mowa ciała sygnalizuje nasze kompetencje,
c) jak osądy na temat innych powstają w ułamkach sekund.

4. Potrzeby Klienta

a) zaspokajanie potrzeb klienta technika: cecha, zaleta, korzyść.

5. Wywieranie wpływu – od problemu do korzyści (scenki)

a) odpowiednie zadawanie pytań: sytuacyjne, problemowe, o następstwa problemów i o korzyści z rozwiązania problemów.

6. Trudne sytuacje (scenki)

a) nie ma trudnych klientów, są trudne dla nas sytuacje,
b) rodzaje obaw: przed zmianą, przed cena i kosztami, pozornym rozwiązaniem, natury emocjonalne, z tytułu złych doświadczeń,
c) nauka reagowania w trudnych sytuacjach.

7. Skuteczna finalizacja

a) jak sprawić aby klient chciał powrócić do danej instytucji,
b) jak rozpoznać gotowość do podjęcia decyzji,
c) techniki finalizacji.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.