EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
02Z. PRAWNE I MERYTORYCZNE ASPEKTY KONTROLI PROWADZONYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA, NFZ

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poszerzenie wiedzy na temat formalnych aspektów procesu kontroli w sektorze publicznym, z uwzględnieniem specyfiki kontroli NFZ, a także nabycie umiejętności w zakresie stosowanych technik, sporządzania dokumentacji kontrolnej.

Prowadzący: prof. dr hab. Artur Piaszczyk –Uniwersytet Jagielloński, specjalista w dziedzinie kontroli zewnętrznych, wewnętrznych oraz audytu, znający problematykę kontroli NFZ, autor licznych publikacji, poradników praktycznych i książek z dziedziny kontroli. Bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kontroli w sektorze publicznym. Praktyk w dziedzinie kontroli/audytu, znający problematykę i prawo regulujące kontrole NFZ. Prowadził szkolenia dla kontrolerów oraz audytorów pracujących w Ministerstwach, Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Wojewódzkich, urzędach miast i gmin, banków, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Firm Farmaceutycznych, kopalni, elektrowni, Izb Celnych.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przedmiot (tematyka) kontroli a zakres kompetencji kontrolnych

2. Opracowanie rocznych planów kontroli w oparciu o zadania ustawowe podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie udzielania świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Analiza ryzyka na potrzeby rocznego planu kontroli.

4. Metodyka postępowania kontrolnego.

5. Omówienie technik kontroli: weryfikacja dokumentów, oględziny, pobieranie pisemnych i ustnych wyjaśnień, zasięganie informacji z innego źródła i in.

6. Podstawowe zasady doboru próby do kontroli.

7. Rodzaje i znaczenie dowodów zebranych w trakcie kontroli.

8. Raportowanie wyników kontroli: protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne.

9. Omówienie kryteriów oceny: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność. Interpretacja kryteriów a cele kontroli NFZ.

10. Dokumentacja medyczna, księgowa, biznesowa – identyfikacja wiarygodności.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.