EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
04. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH SKUTECZNEGO KIEROWNIKA/MENEDŻERA

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdefiniowanie funkcji kierownika w firmie oraz w administracji publicznej. Odkrywanie własnego stylu zarządzania oraz określanie obszarów do rozwoju. Określenie własnych predyspozycji i kompetencji kierownika i rozwijanie słabszych stron. Zapoznanie z modelem i zasadami przywództwa sytuacyjnego. Poznanie pływu osobowości na zarządzanie zespołem. Różne style interpersonalne, a skuteczna komunikacja z zespołem. Wykorzystanie stylów interpersonalnych w zarządzaniu. Rozwijanie umiejętności komunikacji w efektywnym kierowaniu grupami pracowniczymi. Wzmocnienie skuteczności w zarządzaniu trudnymi sytuacjami pracowniczymi, takimi jak: konflikty interpersonalne, bieżące rozmowy oceniające, agresja, brak tolerancji. Rozwinięcie umiejętności sprzyjających kształtowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym. Przedstawienie czynników sprzyjających dobrej komunikacji w trudnych sytuacjach oraz przećwiczenie umiejętności stosowania technik ułatwiających dobrą komunikację.

Metody pracy: Cele szkolenia będą realizowane metodami aktywnymi uwzględniającymi właściwości uczenia się osób dorosłych oraz specyfikę pracy kierowników administracji. W poszczególnych sesjach, adekwatnie do przedstawianych zagadnień, trener zastosuje: ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentacje multimedialne, dyskusje grupowe, analizę studium przypadku, kwestionariusze psychologiczne, elementy ćwiczeń ruchowych i relaksacyjnych.

Prowadzący: mgr Luiza Mądrowska, psycholog biznesu. Praktyk, doświadczony i bardzo wysoko oceniany trener na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Cechy, postawy, kompetencje skutecznego kierownika

1. Lodołamacze – ćwiczenia wprowadzające w tematykę i przygotowujące do dalszej pracy.

2. Zasoby ludzkie w moim zespole – zadanie dotyczące ról grupowych, symulacja pracy zespołowej;

3. Identyfikacja własnej roli za pomocą metody psychometrycznej – Kwestionariusz ról zespołowych R.M. Belbina;

4. Bazowe cechy skutecznego kierownika w oparciu o role zespołowe;

5. Etapy zarządzania procesem w pracy zadaniowej, dopasowanie ról do etapów procesu;

6. Nastawienie na cele w komunikacji.

7. Warunki poprawnie sformułowanego komunikatu:

– Sformułowany pozytywnie.

– Sformułowany konkretnie, mierzalnie, sensorycznie

– Komunikat powinien być podmiotowy.

8. Komunikat powinien być motywujący.

II. Model przywództwa i zarządzania sytuacyjnego

1. Różne style kierowania, zapoznanie z Teoria X i Y, ewolucyjnej teorii kierowania P. Herseya i K. H. Blancharda, oraz z modelem zarządzania sytuacyjnego.

2. Skuteczny kierownik – model podwójnej troski, znaczenie relacji międzyludzkich w miejscu pracy; Diagnozowanie własnego stylu zarządzania oraz określanie obszarów do rozwoju.

III. Osobowość a zarządzanie.

1. Rola komunikacji w efektywnym kierowaniu zespołami i grupami pracowniczymi.

2. Wpływ osobowości na sposób komunikowania się z innymi osobami

3. Założenia użyteczne w relacjach interpersonalnych.

4. TEST Preferencji Interpersonalnych – autodiagnoza, omówienie i poznanie poszczególnych typów osobowości, rozwijanie rozumienia przyczyn różnic między ludźmi.

5. Typy osobowości w procesie komunikacji – porozumiewania się z osobami o innym stylu komunikacji

6. Ćwiczenie rozpoznawania stylu komunikacji pracowników w oparciu o poznany model..

7. Rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem w obszarze rozumienia zachowań innych typów osobowości i sprawnego komunikowania.

IV. Bariery w komunikacji z podwładnymi i – asertywne techniki ich przekraczania

1. Umiejętność oddzielania informacji od interpretacji, zachowań od oceny tych zachowań.

2. Rozpoznawanie i radzenie sobie z grami komunikacyjnymi. Poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań

3. Umiejętności stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania opinii, odmawiania , obrony przed atakiem i narzekaniem podwładnych

4. Asertywne radzenie sobie z trudnymi podwładnymi, techniki odmawiania podwładnym, obrony własnych granic.

5. Umiejętność oddzielania informacji od interpretacji, zachowań od oceny tych zachowań.

6. Rozpoznawanie i radzenie sobie z grami komunikacyjnymi. Poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań

7. Umiejętności stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania opinii, odmawiania , obrony przed atakiem i narzekaniem podwładnych

8. Asertywne radzenie sobie z trudnymi podwładnymi, techniki odmawiania podwładnym, obrony własnych granic.

V. Krytyka i pochwała jako narzędzia skutecznego kierownika

1. Zasady udzielania pochwały i zasady przekazywania konstruktywnej krytyki .

2. Od czego zależy skuteczność krytyki?

3. Kiedy krytyka niszczy zamiast motywować?

4. Udzielanie informacji zwrotnej.

5. Zasady dotyczące prowadzenia trudnych rozmów: czas i miejsce, kontrakt, określenie celu, pozytywny język, dopasowanie do rozmówcy oraz przejęcie prowadzenia komunikacji jako metody wywierania zamierzonego wpływu.

VI. Modyfikowanie zachowań

1. Podstawy przyjmowania opinii innych.

2. Powody, dla których, ludzie się złoszczą, napotykając odmienne zdanie.

3. Zasady modyfikowania zachowań – technika FUO.

4. Technika utrzymywania się przy swoich przekonaniach i akceptacja odmiennego sposobu myślenia.

VII Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.