EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
02W. WINDYKACJA W URZĘDZIE/ FIRMIE OD A DO Z, CZYLI JAK SAMODZIELNIE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM I UPOMINAWCZYM

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie zasad, trybu, praw i obowiązków stron w postępowaniu windykacyjnym.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Ekspert w dziedzinie windykacji, egzekucji oraz postępowania administracyjnego i sądowego. Prawnik, finansista, doświadczony ekspert w zakresie instrumentów rynku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rodzaje nienależnych świadczeń – podział dla potrzeb windykacji.

 1. Umowy cywilnoprawne :
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy
  • staże, prace interwencyjne, roboty publiczne
  • szkolenia indywidualne,
  • refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
  • zatrudnienie wspierane, refundacja kosztów opieki
 2. Inne nienależenie pobrane świadczenia :
  • zasiłki dla bezrobotnych
  • zwroty kosztów dojazdu
 3. Postępowanie windykacyjne, a środki z projektów unijnych

II. Kwalifikacja postępowania windykacyjnego:

 1. Postępowanie z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 2. Postępowanie z ustawy o BIG (analiza dokumentacji -“ przykłady, wypełnianie wzorów)
 3. Postępowanie ugodowe – stosowanie ulg na wniosek i z urzędu dopuszczalnych przez Ordynację podatkowa i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Dokumentacja w PUP dotycząca wyboru postępowania lub postępowań – przykłady

III. Przedawnienia roszczeń w świetle :

 • kodeksu cywilnego
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • ordynacji podatkowej
 • ustawy o finansach publicznych
 1. Zastosowanie powyższych przepisów do świadczeń z Funduszu Pracy
 2. Odpowiedzialność pracowników PUP za nieuzasadnione przedawnienie
 3. Zastosowanie przepisów w odniesieniu do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE / projektów unijnych

IV. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa

 1. Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego
 2. Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 3. Termin wystawienia upomnienia
 4. Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie
 5. Zasady doręczenia upomnienia
 6. Koszty upomnienia
 7. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym – czyli kpa w czynnościach windykacyjnych

V. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji – “ przykłady i praca na dokumentacji oraz dokumentacja poprzedzająca postępowanie.

 1. Wezwanie do zapłaty (zasady, terminu wystawiania i doręczenie)
 2. Upomnienie (zasady, terminy wystawiania i doręczenie)
 3. Tytuł wykonawczy (zasady wystawiania, doręczania , aktualizacji)
 4. Klauzula wykonalności ( zasady nadawania przez Sąd i komornika Skarbowego)

VI. Dokumenty komornicze

 1. postanowienia i sposób ich zaskarżania – omawianie wzorów i przygotowywanie procedur odwoławczych w szczególności na :
 • w sprawie odmowy zwolnienia spod egzekucji administracyjnej (art. 13),
 • w sprawie zarzutów na wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego (art. 34),
 • w sprawie odmowy wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego objętych środkiem egzekucyjnym, do których rości sobie prawo osoba inna niż zobowiązany (art. 40),
 • w sprawie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego objętych środkiem wskazanym przez wierzyciela przy egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym (art. 39),
 • w sprawie skargi na czynności egzekucyjne i przewlekłość postępowania (art. 54),
 • w sprawie zawieszenia lub odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego (art. 56),
 • w sprawie uchylenia lub odmowy uchylenia czynności egzekucyjnych w wypadku zawieszenia egzekucji (art. 58),
 • w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 59)
 • w sprawie uchylenia lub odmowy uchylenia czynności egzekucyjnych w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 60),
 • w sprawie kosztów egzekucyjnych (art. 64),
 • w sprawie nałożenia grzywny na zakład pracy lub pracownika tego zakładu, jeśli nie wykonują obowiązków związanych z egzekucją z wynagrodzenia za pracę (art. 76), na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego (art. 99),
 • w sprawie zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór ,(art. 102),
 • w sprawie naruszenia przepisów o przeprowadzeniu licytacji (art. 107),
 • w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia (art. 122),
 • w sprawie odmowy umorzenia grzywny w celu przymuszenia (art. 125),
 • w sprawie zastosowania wykonania zastępczego (art. 128),
 • w sprawie wezwania zobowiązanego do wpłacenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego oraz w sprawie dostarczenia dokumentacji, materiałów i środków przewozowych w toku wykonania zastępczego (art. 129),
 • w sprawie wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego (art. 132),
 • w sprawie zastosowania środka w postaci odebrania rzeczy ruchomej (art. 139),
 • w sprawie zastosowania środka w postaci odebrania nieruchomości, opróżnienia lokalu i innych pomieszczeń (art. 143),
 • w sprawie zastosowania przymusu bezpośredniego (art. 150)
 • zarzuty na czynności komornika (rodzaje, przykłady) -€“ wypełnianie dokumentacji
 • skarga na czynności komornika (rodzaje, przykłady) – wypełnianie dokumentacji
 • wniosek wierzyciela do komornika o realizację tytułu
 • ewidencja tytułów wykonawczych
 • postępowanie przeciwegzekucyjne

VII. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji we wnioskach PUP oraz innych jednostek samorządowych

 • wystąpienie do sądu o umorzenie dokumentu w trybie art. 86
 • wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych
 • forma elektroniczna informacji i dokumentów art. 66 j
 • zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym – przykłady dokumentów art. 33

VIII. Kodeks postępowania Cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla PUP oraz innych jednostek samorządowych

 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego art. 796 – 817 kpc
 2. Wymagana dokumentacja wg. Kpc
 3. Wniosek o zawieszenie cywilnego postępowania egzekucyjnego

IX. Ulgi w spłacie należności:

 1. Ulgi na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. Ulgi na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w związku z ustawą o finansach publicznych
 3. Pomoc publiczna i pomoc de minimis przy udzielaniu ulg w spłacie – konsekwencje -€“ wymagana dokumentacja.
 4. Rozłożenie na raty- wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja – ćwiczenia praktyczne
 5. Odroczenie terminu płatności – – wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja – €“ ćwiczenia praktyczne
 6. Umorzenie- – wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja ćwiczenia praktyczne
 7. Sprawozdawczość z zakresu ulg w spłacie i pomocy publicznej
 8. Uchwały Starostwa Powiatowego dla potrzeb stosowanych ulg w spłacie przez PUP.

X. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników przed szkoleniem

XI. Bieżące pytania uczestników szkolenia.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.