EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
9F. FA VAT OD A DO Z W TEORII I PRAKTYCE W 2022 r.
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
KOD
DATA SZKOLENIA
29/10/2020
Rozpoczęcie szkolenia od godz. 09:00
MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin, ECE "Prestiż" ul. Dolna Panny Marii 56/UB
FORMA
8 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
580,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego wystawiania dokumentów sprzedażowych, rozliczania sprzedaży , wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów jak i usług w obrocie krajowym jak również międzynarodowym.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja, dyskusja

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Regulacje prawne – faktura VAT
 2. Rodzaje faktur (VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami)
 3. Struktura prawidłowej faktury ( faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu)
 4. Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej noty korygujące)
 5. Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.
 6. Naliczanie odsetek za zwłokę za nieterminową dostawę itp. zgodnie z kontaktem
 7. Omówienie wzorów dokumentów (WZ, PZ …
 8. Definiowanie momentu sprzedaży jako podstawa do fakturowania: przegląd różnych rodzajów dostaw i usług.
 9. Terminy wystawiania dokumentów sprzedaży.
 10. Kiedy wystawiać faktury VAT , rachunki a kiedy paragony fiskalne.
 11. Kiedy wystawiać faktury VAT, a kiedy noty obciążeniowe. Przypadki transakcji, które nie podlegają pod opodatkowanie VAT.
 12. Klasyfikowanie operacji sprzedaży do kategorii podatkowych: sprzedaż krajowa, WDT, eksport, sprzedaż usług a miejsce opodatkowania. Stawki VAT dla transakcji krajowych i międzynarodowych. Warunki stosowania stawek obniżonych (dokumentacja wywozowa) i zwolnień.
 13. Zasady refakturowania na przykładach.
 14. Elementy obowiązkowe faktury. Dane dodatkowe i zwyczajowe, umieszczane na fakturze.
 15. Faktury elektroniczne. Najnowsze orzecznictwo w sprawach wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym.
 16. Korygowanie i zmiany wystawionych faktur. Zasady wystawiania faktur korygujących i not korygujących. Przegląd szczególnych przypadków, m.in. rabaty, zwroty towarów, wymiana towaru w ramach reklamacji. Prawidłowe potwierdzanie faktur korygujących.
 17. Anulowanie faktur – wątpliwości interpretacyjne.
 18. Świadczenia kompleksowe w praktyce – jak fakturować, m.in.:
  • rozróżnienie dostawy towarów od świadczenia usług,
  • świadczenia dodatkowe w ramach umów np. wynajmu, leasingu,
  • sprzedaż premiowa i wiązana,
  • premie pieniężne.
 19. Przeliczanie transakcji w walutach obcych – prawidłowe zastosowanie kursów walut.
 20. Nieodpłatna dostawa towarów, nieodpłatne świadczenie usług – omówienie wątpliwości interpretacyjnych. Katalog przypadków, skutkujących koniecznością rozliczenia VAT należnego od tych świadczeń, m.in. poczęstunki, prezenty, użytkowanie samochodów służbowych, rabaty i świadczenia dla pracowników.
 21. Faktury wewnętrzne w obrocie krajowym i zagranicznym – zasady rozliczania VAT należnego oraz dokumentowania.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.