EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
02. SEKRETARIAT – BIURO – KOMPETENTNA SEKRETARKA / PRACOWNIK BIUROWY W URZĘDZIE/INSTYTUCJI I FIRMIE – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cele szkolenia: podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie motywacyjności pracownika, nabycie biegłości w posługiwaniu się aktami regulującymi pracę sekretariatu, nabycie umiejętności wykonywania pracy na wysokim poziomie, prawidłowe posługiwanie się Instrukcją Kancelaryjną i Instrukcją Archiwum, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i kształtowania wizerunku, zwiększenie efektywności współpracy i komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi firmy, doskonalenie umiejętności organizacji pracy i planowania, umiejętność redagowania pism zgodnie z wizualizacją zawartą w Instrukcji, pobudzenie potrzeby stałego rozwoju.

Prowadzący:
Mgr Zofia Kukiełka – wybitny specjalista i praktyk w dziedzinie organizacji i zarządzania nowoczesnym sekretariatem. Bardzo wysoko oceniany trener na licznych szkoleniach, kursach i konferencjach.
Mgr Mirosława Ostasz – wybitny specjalista i praktyk w dziedzinie organizacji i zarządzania nowoczesnym sekretariatem. Bardzo wysoko oceniany trener na licznych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Etykieta i dyplomacja: rola pracownika w kształtowaniu public relations firmy, kultura organizacyjna miejsca pracy i wizerunku osobistego pracownika. główne zadania, umiejętności, kompetencje osobiste, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracownika według Regulaminu Organizacyjnego, Przydziału Czynności; tworzenie referencji, rola pracownika w kształtowaniu public relations firmy,

2. Zasady savoir-vivre w relacjach biznesowych: wygląd dostosowany do okoliczności, rola stroju w życiu zawodowym, kreowanie pierwszego wrażenia, sposób siedzenia, postawa, dystans. Zasady etykiety w komunikacji: przedstawianie, powitanie, pukanie, zakończenie wizyty; zasada pierwszeństwa i prawej strony, zasady etykiety w kontaktach ze zwierzchnikiem, gościem, współpracownikiem; savoir vivre w samochodzie i podróży, savoir vivre w kontaktach z cudzoziemcami,

3. Pośredniczenie w osobistych kontaktach zwierzchnika z interesantami i współpracownikami: oczekiwania szefa wobec sekretarki/asystentki, zasady zachowania wobec szefa, pośredniczenie w kontaktach szefa z pracownikami, współpraca z wieloma przełożonymi, zasady poufności i lojalności, przyjmowanie gości i organizacja poczęstunku w sekretariacie i gabinecie, zasady podawania, przerwanie przedłużającej się wizyty gościa. przygotowanie podróży służbowej szefa, przygotowanie i obsługa wizyty delegacji (gości) w firmie,

4. Indywidualne podejście do interesanta: typologia interesantów, przeprowadzenie wywiadu, anonsowanie, obsługa gościa oczekującego na spotkanie z szefem: profesjonalna obsługa gościa zapowiedzianego i niezapowiedzianego, „trudny” rozmówca, umiejętność zadawania pytań, parafrazy,

5. Zarządzanie wiedzą w sekretariacie i firmie: rola informacji w procesie decyzyjnym, cechy dobrej informacji, udzielanie informacji, znaczenie informacji niejawnych, dyskrecja, nośniki informacji, przekazywanie informacji,

6. Telefon jako narzędzie komunikacji: pośredniczenie w kontaktach telefonicznych szefa, rejestrowanie telefonów i przekazywanie informacji, anonsowanie rozmów, plan rozmówców i rozmowy – lista pytań przy przyjmowaniu telefonów, rejestracja rozmów i przekazywanie ich treści, znaczenie dykcji – podstawowe ćwiczenia dykcyjne. Telefon komórkowy a zasady savoir vivre’u.

7. Efektywne zarządzanie czasem własnym i zwierzchnika: prowadzenie terminarza własnego i szefa, zasady współpracy z szefem w prowadzeniu terminarza, kody kolorów w prowadzeniu terminarza, notatnik, siatka pilności, „złodzieje czasu”, znaczenie planowania dla podniesienia efektywności pracy, ustalanie priorytetów.

8. Zadania asystenckie: przygotowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej: zaproszenia, przygotowanie materiałów, zbieranie informacji prasowych; przygotowanie zebrania, narady, konferencji, formy zebrań, czynności przygotowawcze, przygotowanie sali i środków technicznych, porządek zebrania, zaproszenia, materiały, protokoły; wizyta delegacji krajowej i zagranicznej, przygotowanie programu, przygotowanie sali konferencyjnej, poczęstunek, wizyty, różnice kulturowe.

9. Zarządzanie dokumentacją/obieg korespondencji: dokumenty prawne regulujące obieg: Instrukcja kancelaryjna – najnowsze zmiany prawne, prowadzenie dokumentacji według różnych systemów kancelaryjnych, rejestracja komputerowa, Wykaz akt, rejestry kancelaryjne, rejestracja faksów i poczty elektronicznej, przyjmowanie, znakowanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji według różnych systemów, przydatne formularze – usprawnianie pracy, postępowanie z korespondencją tajną i poufną,

10. Archiwizacja dokumentów bieżących i załatwionych: wykaz akt, klasyfikacja dokumentów, zakładanie teczek i segregatorów, kategorie archiwalne, podstawowe formularze, przekazywanie akt do archiwum,

11. Redagowanie korespondencji: rodzaje blankietów korespondencyjnych według normy polskiej, układy graficzne tekstu, cechy stylu pism urzędowych, części składowe pism, zwroty grzecznościowe, korespondencja półurzędowa – list gratulacyjny, korespondencja wewnętrzna, znaczenie korespondencji w wizualizacji firmy, zasady redagowania korespondencji z organami władzy i administracji państwowej, pismo przewodnie.

12. Pisanie listów elektronicznych: forma i poprawność poczty elektronicznej, efektywność przekazu, zasady netykiety.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.