EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
03Z. SŁUŻBA ZDROWIA – ARCHIWUM ZAKŁADOWE/SKŁADNICA AKT W PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA Z UWZGLĘDNIENIEM ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE.

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy na temat najnowszych przepisów dotyczących wytwarzania, obiegu, przechowywania i archiwizowania akt w jednostce, udoskonalenie obiegu akt, dostosowanie obiegu dokumentów do współczesnych możliwości technologicznych, prowadzenia archiwum zakładowego w praktyce.

Prowadzący: Specjalista i praktyk w dziedzinie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Regulacje prawne określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją wytwarzaną w związku z działalnością Placówki w służbie zdrowia

2. Archiwizacja dokumentów a ochrona danych(pracowników, pacjentów i pozostałych)

3. Postępowanie z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania na podstawie instrukcji kancelaryjnej praz jednolitego rzeczowego wzoru akt.

4. Postępowanie w archiwum zakładowym z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych organizacja i zadania archiwum zakładowego.

– Lokal archiwum zakładowego.

– Przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

– Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.

– Przeprowadzenie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.

– Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.

– Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego.

– Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

– Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

– Sprawozdawczość archiwum zakładowego.

– Kontrola archiwum zakładowego.

– Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej.

– warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynu archiwum zakładowego.

5. Warsztaty – praca na dokumentach:

– Wzór spisu zdawczo-odbiorczego.

– Wzór wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.

– Wzór wniosku o udostępnianie dokumentacji.

– Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

– Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

– Wzór spisu zdawczo-odbiorczego materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego.

6. Organizacja Składnicy Akt

7. Wymogi dotyczące przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

8. Postępowania z dokumentacją w trakcie realizacji i po zakończeniu projektu

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.