EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
04. STANDARDY I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ / FIRMIE

 

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Na poziomie wiedzy: znajomość wybranych teorii na temat specyfiki niepełnosprawności intelektualnej, poznanie kanonu obowiązujących norm społecznych i obyczajów przydatnych w obsłudze osób z niepełnosprawnością.
Na poziomie umiejętności: umiejętność efektywnego komunikowania się z osobą dotkniętą dysfunkcją intelektualną, stosowanie najnowszych standardów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie w instytucjach publicznych.

Metody pracy: Prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, praca warsztatowa w grupach, ćwiczenia, energizery, studium przypadku.

Odbiorcy szkolenia: Pracownicy instytucji publicznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Prowadzący: Marta Mazur, pedagog resocjalizacji, od 2009 roku wykładowca na kursach (zaświadczenie MEN), starszy specjalista pracy socjalnej o specjalności niepełnosprawność, studia podyplomowe z zakresu psychologii komunikacji społecznej i funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym; od 16 lat na stanowisku ds. strategii i programów pomocy społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w instytucji pomocy i integracji społecznej, od 2008 roku koordynator projektu współfinansowanego ze środków unijnych, przez 10 lat prezes lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność intelektualna, osoba z niepełnosprawnością intelektualną – przegląd terminologii i definicji prawnych, naukowych, zwyczajowych.
 2. Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie: percepcyjne, poznawcze, społeczne, komunikacyjne.
 3. Reguły i zasady komunikacyjne w pracy z osobą niepełnosprawną: rodzaje i funkcja pytań, poziomy słuchania, komunikaty werbalne i niewerbalne, bariery komunikacyjne.
 4. Niewerbalne środki komunikacji ułatwiające niepełnosprawnym intelektualnie komunikowanie się z otoczeniem.
 5. Charakterystyka osób z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej.
 6. Czterostopniowa skala niepełnosprawności intelektualnej/upośledzenia umysłowego; specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 7. Podstawa diagnozy stopnia niepełnosprawności intelektualnej – podejście współczesne.
 8. Przyczyny genetyczne, czynniki mechaniczne, fizyczne i chemiczne, uwarunkowania środowiskowe wywołujące niepełnosprawność intelektualną.
 9. Zasady savoir-vivre’u obowiązujące w kontaktach z osobą niepełnosprawną intelektualnie.
 10. Nawiązywanie kontaktu, oferowanie pomocy, kontakt fizyczny w relacjach urzędnik-klient, poszanowanie prywatności.
 11. Zasady konwersacji, ustalanie zakresu tematycznego i czasowego rozmowy, zachowanie form grzecznościowych, komunikacja przez pośrednika.
 12. Problemy i utrudnienia mogące wynikać w trakcie obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 13. „Mój trudny klient” – studium przypadku.
 14. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania agresji i autoagresji.
 15. Systemowe rozumienie potrzeb: kontekst osobisty, rodzinny i społeczny klienta.
 16. Techniki i metody wydobywania zasobów klienta, analiza deficytów.
 17. Redagowanie zrozumiałych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie urzędowych dokumentów, instrukcji i komunikatów.
 18. Dostosowanie tekstu do indywidualnych możliwości intelektualnych klienta.
 19. Formułowanie zdań, przekazywanie konstruktów abstrakcyjnych, liczb, pojęć specjalistycznych.
 20. Graficzny układ tekstów.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.