EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
04. UDZIELNIE PIERWSZEJ POMOCY –SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI, OBSŁUGI ORAZ NAUCZYCIELI

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego reagowania oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Kurs prowadzony wg najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz prawa polskiego. Szkolenie ma formę warsztatów opartych o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji (zarówno osoby dorosłej jak i dziecka)

Prowadzący szkolenie: mgr inż. Mieczysław Taraszkiewicz – dyplomowany ratownik medyczny, praktyk i wysoko oceniany jako trener, wykładowca, instruktor w zakresie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie pierwszej pomocy, etapy udzielania pierwszej pomocy

2. Ocena sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia

3. Zasady udzielania pomocy

4. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych

5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

6. Wezwanie pomocy

7. Postępowanie w przypadku barku oddechu i krążenia

8. Postępowanie w przypadku zakrztuszenia

9. Postępowanie  w przypadku oparzenia

10. Postępowanie w przypadku krwotoków

11. Postępowanie w przypadku urazów kostno stawowych

12. Postępowanie w przypadku epilepsji

13. Postępowanie w przypadku omdlenia

14. Postępowanie w przypadku podtopienia

15. Zawartość apteczki pierwszej pomocy

16. Odpowiedzi na pytania uczestników

17. Ćwiczenia, w szczególności na fantomach

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.