EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
02L. ZARZĄDZANIE PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM. ZADANIA DLA ORGANIZATORÓW TRANSPORTU W 2020 R.

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Szkolenie kierowane jest do: Przedstawicieli samorządów terytorialnych wszystkich szczebli; Przedstawicieli zarządów transportu; Przedstawicieli przewoźników; Innych podmiotów znajdujących się w otoczeniu transportu publicznego

Cele szkolenia: Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie organizowania i zarządzania publicznym transportem pasażerskim. Uzyskanie aktualnych wiadomości i dobrych praktyk odnośnie realizacji zadań transportowych oraz nowych obowiązków związanych z wejściem w życie w 2017 r. zasadniczej grupy przepisów. Nabycie doświadczeń i umiejętności do sprawnego zarządzania systemem komunikacyjnym w zakresie przewozu osób.

Prowadzący: Ekspert w branży transportowej zajmujący się problematyką prawa transportowego, z wieloletnim doświadczeniem na decyzyjnych stanowiskach kierowniczych w instytucjach zajmujących się organizacją transportu. Praktyk, wysoko ceniony przez uczestników szkoleń i konferencji.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Organizacja publicznego transportu zbiorowego.

 1. Organizator transportu publicznego – właściwość miejscowa i rzeczowa.
 2. Rola organizatora transportu zbiorowego w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i rozporządzenia WE 1370/2007.
  • zagadnienia ogólne
  • zadania i obowiązki organizatora transportu publicznego
  • umowa o świadczenie usług
  • wydawanie dokumentów przewozowych (zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia przewozów).
 3. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym:
  • funkcjonowanie i zasady wykonywania publicznego transportu publicznego,
  • kontrola funkcjonowania transportu zbiorowego.
 4. Finansowanie przewozów użyteczności publicznej:
  • zlecanie usług przewozowych (tryb przetargowy, koncesja na roboty budowlane),
  • podmiot wewnętrzny i bezpośrednie zawarcie umowy,
  • rekompensata i rozsądny zysk,
  • zagadnienia niedozwolonej pomocy publicznej.

Moduł 2: Plan Transportowy – proces tworzenia, aktualizacja i wdrażanie.

 1. Cele Planu Transportowego.
 2. Elementy składowe i metodologia tworzenia.
 3. Czynniki determinujące rozwój transportu zbiorowego.
 4. Analiza, ocena i prognoza potrzeb przewozowych.
 5. Organizacja rynku przewozów.
 6. Preferencje pasażerów i standard usług transportowych.
 7. Konsultacje społeczne i uchwalenie Planu Transportowego.

Moduł 3. Prawno – finansowe aspekty pobierania opłat za korzystanie z przystanków lub dworców.

 1. Zadania organizatora w zakresie infrastruktury przystankowej.
 2. Ustalanie stawek opłat za korzystanie z przystanków.
 3. Negocjacje pomiędzy organizatorem a właścicielem dworca lub przystanku.
 4. Standardy infrastruktury przystankowej.
 5. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków.

Moduł 4. Rozkłady jazdy – nowe obowiązki organizatorów i zarządzających przystankami.

 1. Rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy.
 2. Treść rozkładów jazdy.
 3. Tryb zatwierdzania.
 4. Sposób i terminy ogłaszania.
 5. Koszty związane z zamieszczaniem informacji rozkładowej.

Moduł 5. Panel dyskusyjny i studium przypadku.

 1. Aktualne problemy prawne.
 2. Zapytania.
 3. Wymiana doświadczeń.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.