EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
08F. INWENTARYZACJA W PRAKTYCE URZĘDU/FIRMY
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
KOD
DATA SZKOLENIA
30/10/2020
Rozpoczęcie szkolenia od godz. 09:00
MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin, ECE "Prestiż" ul. Dolna Panny Marii 56/UB
FORMA
8 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
580,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie aktualnych przepisów oraz przygotowanie pracowników Urzędu/Firmy zaangażowanych w proces realizacji inwentaryzacji do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.

Prowadzący: Audytor sektora finansów publicznych, ekonomista z doświadczeniem księgowym. Wysoko oceniany jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

– podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji,

– cel inwentaryzacji,

– metody inwentaryzacji,

– typy i rodzaje inwentaryzacji,

– terminy przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku,

– zasady przeprowadzania inwentaryzacji: spis z natury, weryfikacja dokumentów, potwierdzenie sald, pozostałe

2. Przygotowanie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów.

– czynności przygotowawcze,

– przygotowanie pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji.

3. Kompetencje organów i osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych.

4. Etapy prac inwentaryzacyjnych.

– organizacja inwentaryzacji,

– kontrola przebiegu inwentaryzacji,

– dokumentacja inwentaryzacyjna.

5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

– zasady kompensaty różnic inwentaryzacyjnych,

6. Ujęcie różnic w ewidencji księgowej.

7. Najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji.

8. Specyficzne problemy związane z procesem inwentaryzacji w Firmach i Urzędach uczestników zgłoszone przed lub na szkoleniu.
9. Panel dyskusyjny
.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.