EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
03. ASYSTENT ZARZĄDU – PROFESJONALNY ORGANIZATOR PRACY ZARZĄDU, SZEFA ORAZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW KIEROWNICTWA

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cele szkolenia: Przekazanie wiedzy prawnej, socjologicznej, psychologicznej oraz nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi zarządu oraz wykonywania obowiązków asystenckich.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący szkolenie: mgr Zofia Kukiełka – wybitny specjalista w dziedzinie organizacji oraz doskonalenia pracy sekretariatu/biura zarządu. Doradca i praktyk w dziedzinie organizacji pracy sekretariatu w wielu instytucjach, korporacjach telewizyjnych, zrzeszeniach i organizacjach skupiających pracodawców. Doświadczony i bardzo wysoko oceniany trener.

Mgr Bożenna Mojek-Król – specjalista w dziedzinie prawa pracy

Mgr Krzysztof Bułkowski – prawnik, finansista.

Mgr Marek Kowalczyk – prezes Zarządu ECE „Prestiż” sp. z o.o

Mgr Ryszard Kociński – specjalista i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Firma – status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, urzędu itd. Regulaminy wewnętrzne, struktura pionów i komórek funkcjonalnych. Obieg dokumentacji wewnętrznej firmy, tworzenie i klasyfikacja dokumentów, archiwizowanie, niszczenie.

2. Zarządzanie firmą – uprawnienia i obowiązki organów zarządczych i nadzorczych, relacje zewnętrzne i wewnętrzne firmy.

3. Prawo pracy, obowiązki i prawa pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy.

4. Psychologia pracy, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.

5. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

6. Standardy korespondencji – jak korespondować na wysokim poziomie treści i formy (vademecum + wzory + ćwiczenia). Zawieranie umów.

7. Dokumentowanie pracy organów kierujących firmą (rady nadzorczej, zarządu, kolegium), formy uchwał, decyzji, oświadczeń woli, protokoły

8. Wizerunek firmy, formy promocji, współpraca ze środkami masowego przekazu. Prawo prasowe.

9. Spotkania reprezentacyjne firmy, wystąpienia publiczne, prezentacje, międzynarodowe kontakty służbowe.

10. Funkcje asystenta w systemie nowoczesnego zarządzania jakością.

11. Dokumentacja kadrowa – akta pracownicze.

12. Jak poradzić sobie z trudnymi i stresującymi sytuacjami w relacjach z przełożonymi, klientami, współpracownikami.

13. Różnorodność kulturowa w międzynarodowych kontaktach służbowych.

14. Zarządzanie czasem własnym i przełożonych

15. Kontakty z mediami.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.