EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
05. SKUTECZNY MENEDŻER – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Budowanie relacji i motywacyjne zarządzanie zespołem pracowników. Budowanie efektywnej komunikacji w zespole. Komunikowania się w sposób budujący i wzmacniający synergię grupy. Przekazywania informacji zwrotnej w sposób motywujący pracowników. Odkrywania kierunków motywacji swoich pracowników, motywowanie zgodne z indywidualnymi preferencjami. Zapoznanie z mechanizmem powstawania stresu i przebiegiem reakcji walka/ucieczka. Poznanie efektywnych metod radzenia sobie ze stresem.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Psycholog biznesu, specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania i wzmacniania kompetencji menedżerskich. Doświadczony trener i doradca w dziedzinie nowoczesnego zarządzania

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1. Nowoczesny menedżer – cechy osobowości, umiejętności, pożądane postawy i zachowania

Moduł 2. Rola menedżera w budowaniu zespołu

 1. Cechy efektywnego i zintegrowanego zespołu. Różnice między grupą i zespołem.
 2. Fazy rozwoju zespołu,
  • Rola i zadania lidera na różnych etapach rozwoju zespołu.
  • Role zespołowe.
   • Rodzaje ról, efektywność poszczególnych ról,
   • Delegowanie zadań z uwzględnieniem specyfiki ról.
   • Zespołowe podejmowanie decyzji.
  • Kształtowanie efektywnego zespołu: znaczenie zasad zespołowych i wspólnych wartości.

Moduł 3 Motywowanie pracowników

 1. Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania,
 2. Rodzaje motywatorów zachęcających do efektywnej pracy,
 3. Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego,
 4. Zasady udzielania kar i nagród,
 5. Wpływ motywacji kierowników na podwładnych (analiza własnej motywacji, styl kierowania a motywacja),
 6. Komunikacja motywująca (przekazywanie informacji zwrotnej, skuteczne chwalenie i konstruktywna krytyka, rozmowy rozwojowe i oceniające),
 7. Błędy motywowania

Moduł 4 Zarządzanie stresem

 1. Sposoby rozumienia stresu, zależność między stresem, emocjami i ciałem. Fizjologia i przebieg reakcji
 2. Sposoby rozumienia stresu, zależność między stresem, emocjami i ciałem.
 3. Fizjologia i przebieg reakcji stresowej.
 4. Przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne stresu i napięcia.
 5. Skutki krótko i długotrwałe stresu w pracy i życiu zawodowym.
 6. Stres organizacyjny, stres menedżerski.

Moduł 5. Wykorzystanie nowych trendów światowych w skutecznym i efektywnym zarządzaniu

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.