EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
05. TRUDNE SYTUACJE W RELACJI Z KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM – VADEMECUM SKUTECZNEGO POSTĘPOWANIA DLA PRACOWNIKA URZĘDU / FIRMY

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, pokój 1-osob. za dodatkową opłatą – 75,00 zł /doba w Zakopane w pozostałych miejscowościach 90,00 zł /doba,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych niezbędnych i ułatwiających kontakt z klientem zewnętrznym, nabycie umiejętności utrzymania relacji w obsłudze klienta zewnętrznego – trudnego, roszczeniowego, nabycie umiejętności postępowania w sytuacji konfliktu wywołanego przez klienta zewnętrznego, poznanie zasad psychologii tłumu.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Psycholog, specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej, relacji interpersonalnych, negocjacji, wypalenia zawodowego, emocji i motywacji.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI KLIENTA
  • Omówienie standardów psychologicznych obsługi klienta i odniesienie do realiów zawodowych:
   • Szacunek dla klienta
   • Życzliwość
   • Odpowiedzialność
   • Zaangażowanie
   • Profesjonalizm
   • Dostępność
   • Kultura osobista
   • Uczciwość
   • Brak manipulacji
 2. TYPY KLIENTÓW TRUDNYCH ORAZ STYLE ZACHOWAŃ KLIENTÓW
  • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki trudnego klienta, co to znaczy „trudny klient”? Poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań u „trudnych klientów”- identyfikacja i praca z takimi klientami.
  • Umiejętność oddzielania informacji od interpretacji, zachowań klienta od oceny tych zachowań
  • Psychologia obsługi trudnego klienta (krzywa ekspresji negatywnych
  • emocji, sposoby przestrajania klienta)
  • Różne style komunikacji – poznanie indywidualnych sposobów spostrzegania i porządkowania informacji, diagnoza własnego stylu, ćwiczenia kontaktowania się z różnymi typami klientów.
  • Znaczenie nastawienia i odpowiedzialności za skuteczność komunikacji w kontaktach z klientami, przyjmowanie perspektywy drugiej osoby – empatia i nastawienie na zrozumienie.
 3. ZASADY RADZENIA SOBIE Z ZASTRZEŻENIAMI
  • Przejście od problemu do rozwiązania –znaczenie języka w budowaniu porozumienia z trudnym klientem, słowa klucze i słowa „drut kolczasty”, budowanie wypowiedzi z użyciem słów wspierających porozumienie i eliminacją słów blokujących.
  • Rozpoznawanie zastrzeżeń.
  • Wykorzystywanie zastrzeżeń klienta jako źródła informacji.
  • Zamiana zastrzeżeń na pytania, odkrywanie potrzeb i intencji stojących za zastrzeżeniami.
  • Odpowiedź na zastrzeżenia – asertywne techniki przekazywania informacji w sposób grzeczny i stanowczy zarazem.
 4. RADZENIE SOBIE Z KRYTYKĄ
  • Podstawy przyjmowania opinii innych.
  • Krytyka słuszna i niesłuszna.
  • Powody, dla których, ludzie się złoszczą, napotykając odmienne zdanie.
  • Technika utrzymywania się przy swoich przekonaniach i akceptacja odmiennego sposobu myślenia – technika zamiany oceny na opinię.
  • Uszczegółowianie krytyki – technika reagowania na zbyt ogólną krytykę
  • Demaskowanie aluzji – reagowanie na krytykę w formie aluzji
  • Zamglanie – reagowanie na krytykę czesiowo słuszną
  • Wypracowanie przykładowych sposobów i technik reagowania na krytykę do zastosowania w realiach zawodowych
 5. SZTUKA KONTROLI EMOCJI I STRESU.
  • Diagnoza stresorów w środowisku pracy celnika.
  • Zarządzanie zespołem jako szczególne obciążenie stresem psychologicznym.
  • Rola kierownika w prewencji organizacyjnych skutków stresu.
 6. SKUTECZNA WALKA ZE STRESEM.
  • Co to znaczy „radzić sobie ze stresem” – strategie i ich efektywność.
  • Diagnoza radzenia sobie ze stresem zawodowym.
  • Wyrażanie własnych emocji a walka ze stresem.
  • Wzmacnianie pozytywnego obrazu sobie.
  • Efektywne zarządzanie własną energią.
  • Oddychanie w walce ze stresem – nauka oddechu relaksacyjnego.
  • Podstawy relaksacji i wizulalizacji – ćwiczenia uspokajające „od zaraz”.
 7. REGUŁY WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI
  • Przegląd technik wywierania wpływu na innych i ich odniesienie do pracy celnika – reguła wzajemności, mechanizm niedostępności, bycie konsekwentnym”, reguła sympatii.
  • Wpływ emocji, postaw, przekonań na ocenę intencjonalności zachowań innych osób.
  • Reguły różnicujące wywieranie wpływu od psychomanipulacji.
  • Sposoby rozwijania etycznego wpływu na innych, zasady skutecznej perswazji.
 8. RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH,
  • Zrozumienie zjawiska konfliktu, jego przyczyn oraz faz jego rozwoju – dyskusja moderowana, prezentacja multimedialna, ćwiczenia integrujące uczestników oraz budujące atmosferę otwartości i ciekawości.
  • Reakcje na sytuacje konfliktową: percepcja, emocje, myślenie, zachowania- mini wykład, ćwiczenie pokonywania barier psychicznych, zmiany negatywnych przekonań.
  • Określenie indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktu – test Kwestionariusz Zachowań w Konflikcie, omówienie i prezentacja strategii działania podejmowanych w trudnych sytuacjach.
  • Czynniki i uwarunkowania decydujące o wyborze stylu działania w sytuacji konfliktu.
 9. ELEMENTY PSYCHOLOGII TŁUMU.
  • Cechy tłumu
  • Reguły oddziaływania na tłum: społeczny dowód słuszności, rola autorytetu.
  • Wpływ na tłum: wpływ normatywny i informacyjny.
  • Nagrody i kary a wpływ informacyjny.
  • Determinanty konformizmu, czynniki nasilające i osłabiające konformizm
  • Posłuszeństwo jako reakcja na wpływ autorytetu.
  • Strategie wpływu społecznego – perswazja i propaganda.

Harmonogram szkolenia:

Dzień poprzedzający rozpoczęcie szkolenia:

-przyjazd w godz. popołudniowo-wieczornych(zakwaterowanie-wliczone w cenę szkolenia, odbiór materiałów)

-18:00-20:00-kolacja przyjazdowa(w zależności od godziny przyjazdu, w przypadku zgłoszenia na 2 dni przed szkoleniem  późniejszej godziny przyjazdu – kolacja może oczekiwać w pokoju)

Dzień pierwszy

-07:30-08:30-sniadanie

-08:30-10:45-zajęcia szkoleniowe

-10:45-11:15-serwis kawowy

-11:15-12:45-zajęcia szkoleniowe

-13:00-14:00-obiad

-14:00-15:30-zajęcia szkoleniowe

-15:30-16:00-serwis kawowy

-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe

-19:00-uroczysta kolacja integracyjna

Dzień drugi

-07:30-08:30-sniadanie

-08:30-10:45-zajęcia szkoleniowe

-10:45-11:15-serwis kawowy

-11:15-12:45-zajęcia szkoleniowe

-12:45- zakończenie szkolenia, ewaluacja, wręczenie zaświadczeń,

-13:00-obiad,

-wyjazd uczestników

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.