EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
03L. USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM. PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU – ZADANIA I OBOWIĄZKI

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdobycie nowych doświadczeń związanych z pięcioletnim funkcjonowaniem najważniejszej regulacji transportowej w Polsce. Pogłębienie wiedzy w zakresie stosowania przepisów ustawy w świetle aktualnego orzecznictwa. Nabycie umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystywania narzędzi prawnych, nadanych przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym.

Szkolenie kierowane jest do: Przedstawicieli samorządów terytorialnych wszystkich szczebli; Przedstawicieli zarządów transportu; Przedstawicieli przewoźników; Innych podmiotów znajdujących się w otoczeniu transportu publicznego

Prowadzący: Praktyk w zakresie stosowania prawa transportowego z wieloletnim doświadczeniem na decyzyjnych stanowiskach kierowniczych w instytucjach zajmujących się organizacją transportu. Doświadczenie w budowaniu od podstaw instytucji zajmujących się organizacją transportu. Wysoko oceniany wykładowca na szkoleniach i konferencjach z branży transportowej.

Metody szkoleniowe: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLEŃ

Moduł 1: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – zagadnienia ogólne.

– Dotychczasowe funkcjonowanie ustawy – problemy interpretacyjne.

– Ustawa w świetle Rozporządzenia WE 1370/2007.

– Przedmiot i zakres stosowania ustawy.

– Pojęcia i definicje m.in.: organizator transportu publicznego, operator i przewoźnik, zrównoważony rozwój publicznego transportu publicznego, przewóz o charakterze użyteczności publicznej, umowa o świadczenie usług w zakresie

transportu publicznego.

– Organizacja publicznego transportu zbiorowego: zagadnienia ogólne, zadania i obowiązki organizatora transportu publicznego, plan transportowy, wydawanie dokumentów transportowych (zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia

przewozów).

– Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym: funkcjonowanie i zasady wykonywania publicznego transportu publicznego, kontrola funkcjonowania transportu zbiorowego.

– Finansowanie przewozów użyteczności publicznej: zlecanie usług przewozowych (tryb przetargowy, koncesja na roboty budowlane), podmiot wewnętrzny i bezpośrednie zawarcie umowy, rekompensata, zagadnienia niedozwolonej

pomocy publicznej.

– Przepisy przejściowe i końcowe – stosowanie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w świetle obowiązujących przepisów regulujących funkcjonowanie transportu publicznego.

Moduł 2. Praktyczne aspekty stosowania PTZ

a) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

– zakres przedmiotowy (niezbędne elementy i struktura planu)

– właściwość miejscowa i rzeczowa organizatora

– okres planowania i cele

– tryb opracowania

– metodologia tworzenia

– terminy

– aktualizacja

b) Infrastruktura przystankowa

– udostępnianie przystanków komunikacyjnych

– określanie zasad i warunków korzystania z przystanków

– ustalanie i pobieranie opłat za korzystanie z przystanków

– negocjacje stawek opłat

c) Rekompensata

– finansowanie przewozów a niedozwolona pomoc publiczna

– rozsądny zysk

d) Zlecanie usług przewozowych

– ogłoszenie o zamiarze i procedura przetargowa

– specyfikacja istotnych warunków zamówienia

– umowa o świadczenie usług

– kontrola wykonania usług przewozowych

Moduł 3. Zmiany prawa transportowego

– Rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy

– Nowelizacje ustawy o transporcie drogowym (projekty)

– Certyfikacja przewoźników drogowych

– Prawo transportowe UE – najważniejsze zmiany

Moduł 4. Panel dyskusyjny i studium przypadku.

– aktualne problemy prawne

– zapytania

– wymiana doświadczeń

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.