EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
03. WSPÓŁPRACA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EFEKTY ZESPOŁU – EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNICZY.

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji dla lepszego wykonywania obowiązków służbowych i porozumienia z klientem. Podniesienie efektywności współpracy w zespole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za efekty zespołu. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresu i napięcia. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmieniających się wymagań. Rozwijanie świadomości własnej roli w organizacji. Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej stresu psychologicznego. Poznanie i przećwiczenie wybranych technik radzenia sobie ze stresem.

Prowadzący: mgr Luiza Mądrowska – psycholog biznesu, doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta i sprzedaży oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, budowania i motywowania zespołu, stresu, organizacji pracy w obliczu zmiany – ponad 17 lat. Posiada certyfikat trenerski (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), kurs trenerski. Łącznie przeprowadziła ponad 400 szkoleń z tematyki objętej przedmiotem zamówienia

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ ROLI W ORGANIZACJI

 1. Otwarcie szkolenia.
  • Przygotowanie podstaw do dalszej części szkolenia, określenie zasad współpracy i omówienie programu warsztatu.
  • Ćwiczenia integrujące i pozwalające uczestnikom poznać się w niekonwencjonalny sposób.
  • Zebranie celów uczestników i konfrontacja ich z celami przewidzianymi na szkoleniu.
 2. Wprowadzenie w tematykę pracy zespołowej.
 3. Omówienia zasad dobrego zespołu w oparciu o przeprowadzone ćwiczenia.
 4. Zapoznanie z myśleniem systemowym i analiza sytuacji w firmie kontekście myślenia systemowego.

Ćwiczenia

 1. Ćwiczenie „Trójkąty” – ćwiczenie ukazujące uczestnikom główne zasady myślenia systemowego oraz wzmacniające proces integracji zespołu.
 2. Gra integracyjna „Organizm” będąca metaforą organizmu jakim jest firma, w sposób pośredni określa znaczenie współpracy i synergii w funkcjonowaniu zespołu. Gra w metaforyczny sposób określa rolę jaką w grupie pełnią uczestnicy, jak postrzegają siebie i innych oraz ujawnia przekonania wspierające i blokujące funkcjonowanie zespołu.

Moduł II. KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

 1. Nastawienie na cele w komunikacji.
 2. Bariery w komunikacji i sposoby ich przekraczania
 3. Psychologiczny model komunikowania się.
 4. Rodzaje komunikatów (werbalne, niewerbalne, wokalne).
 5. Warunki poprawnie sformułowanego komunikatu:
  • Sformułowany pozytywnie.
  • Sformułowany konkretnie, mierzalnie, sensorycznie
  • Komunikat powinien być podmiotowy.
  • Komunikat powinien być motywujący

Ćwiczenia

 1. Ćwiczenie „To nie fair” – ćwiczenie wymagające współpracy, synchronizacji działań, planowania wymagającego uwzględnianie potrzeb pozostałych zespołów, przy ograniczonych zasobach i czasie.
 2. Dyskusja nad wynikami ćwiczenia, omówienie konsekwencji podejścia współpraca kontra rywalizacja.

Moduł III. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 1. Psychologiczny aspekt zmiany: tworzenie przewagi sił wspierających nad siłami hamującymi (oporu).
 2. Emocje w sytuacji zmiany
 3. Otwartość w obliczu zmian
 4. Powody oporów wobec zmian
 5. Symptomy oporu
 6. Zasady pracy z oporem

Ćwiczenia

 1. Ćwiczenie „Skojarzenia”
 2. Ćwiczenie: „Koło troski – Koło wpływu”

Moduł IV. KOMUNIKACJA I MOTYWACJA W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ

 1. Efektywna komunikacja jako podstawa zarządzania zmianą
 2. Style komunikowania zmian:
  • Polecanie
  • Sprzedawanie
  • Testowanie
  • Konsultowanie
  • Współpraca
 3. Motywowanie pracowników w procesie zmian

Ćwiczenia

 1. „Spotkanie z pracownikami”. Celem ćwiczenia jest znalezienie sposobu na zaangażowanie pracowników w proces zmian. Efektem spotkania ma być plan włączenia wszystkich pracowników w działania związane z danym etapem zmiany.

Moduł V. PRACA ZESPOŁOWA. ZASOBY LUDZKIE W MOIM ZESPOLE.

Zagadnienia

 1. Role zespołowe i zasady zespołu.
 2. Charakterystyka zachowania typowego dla każdej z ról.
 3. Role grupowe a podział kompetencji.
 4. Rozwiązywanie typowych problemów związanych z pracą zespołową.

Ćwiczenia

 1. Ćwiczenie zespołowe „Most” – zadaniem grupy jest zbudować most, który utrzyma ciężar ciała 1 osoby z grupy przez 5 sekund z materiałów dostarczonych przez trenera. Omówienie ćwiczenia jest punktem wyjścia do tematu ról grupowych.
 2. Kwestionariusz ról grupowych Belbina. Wypełnienie i omówienie kwestionariusza. Ćwiczenie „Zakładamy firmę” – role zespołowe a podział kompetencji, budowanie na różnicach, korzystanie z bogactwa zasobów ludzkich.

Moduł VI. ZAUFANIE JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY W EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ

Zagadnienia

 1. Zaufanie jako warunek efektywnej współpracy.
 2. Granice zaufania.
 3. Jak budować zaufanie i jak je odbudować?

Ćwiczenia

 1. Gry zaufaniowe to gry zespołowe pozwalające sprawdzić w praktyce umiejętności współpracy, wymiany informacji i realizacji celów w grupie. Taki sposób prowadzenia zajęć jest zarówno dobra zabawą jak i uczeniem się wzajemnego zaufania.
 2. Bieg Zaufania (lub w zależności od czasu, sprawności uczestników, miejsca inna gra zaufaniowa ). Ćwiczenie zwiększające zaufanie i integrację całej grupy, wymagające umiarkowanej sprawności fizycznej, grupa ustawiona w szpaler tworzy za pomocą wyciągniętych rąk „przeszkodę”, którą musi w biegu pokonać po kolei każdy z uczestników z uczestników.
 3. Film „Fish” – film edukacyjny, będący podstawą do dyskusji i podsumowujący pracę całego dnia

Moduł VII. STRES WE WSPÓŁPRACY – CO TRZEBA WIEDZIEĆ O STRESIE?

 1. Czym jest stres – mechanizm powstawania stresu i przebieg reakcji stresowej.
 2. Pojęcie “stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania
 3. Skutki długotrwałego stresu.
 4. Osobowość i stres.
 5. Na czym polega „radzenie sobie ze stresem”? Podstawowe strategie radzenia sobie ze stresem i ich efektywność.

Ćwiczenie

 1. Praca z celami, trening mocnych stron, analiza SWOT.

Moduł VIII. ŹRÓDŁA STRESU.

 1. Siła stresorów. Skala Stresu Thomas Holmes i Richard Rahe
 2. Indywidualne uwarunkowania stresu.

Ćwiczenia

 1. Rozpoznanie stresorów związanych z pracą zawodową – kontakty z ludźmi, organizacja pracy, pełniona rola, tragiczne wydarzenia. Diagnoza obecnego poziomu stresu i przyczyn jego powstawania.

Moduł IX. METODY I TECHNIKI ANTYSTRESOWE.

 1. Proste ćwiczenia fizyczne zdejmujące napięcie z wybranych partii ciała: joga, kinezjologia, akupresura.

Ćwiczenia

 1. Ćwiczenia fizyczne energetyzujące.
 2. Oddychanie w walce ze stresem – nauka oddechu relaksacyjnego, nauka oddechu energetyzującego.

MODUŁ X. WYKORZYSTYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W PRAKTYCZNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH.

 1. Utrwalenie nabytych umiejętności.
 2. Przekazanie informacji zwrotnych na temat umiejętności i postaw prezentowanych w trakcie gier.
 3. Zbudowanie postawy wykorzystywania nowych umiejętności w praktycznych sytuacjach zawodowych.
 4. Podsumowanie wiadomości i doświadczeń metodami map umysłu.
 5. Projektowanie przyszłości – future pacing.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.