EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
04L. KONCESJE W TRANSPORCIE – DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Szkolenie skierowane jest do: Przedstawicieli samorządów terytorialnych wszystkich szczebli; Przedstawicieli zarządów transportu; Przedstawicieli przewoźników; Innych podmiotów znajdujących się w otoczeniu transportu publicznego

Cele szkolenia: Poznanie aktualnych przepisów oraz nabycie umiejętności w zakresie ubiegania się i przyznawania koncesji, zezwoleń, licencji, zaświadczeń, decyzji uprawniających wykonywanie transportu zbiorowego

Prowadzący: Ekspert z zakresu prawa transportowego. Bardzo wysoko oceniany jako praktyk i wykładowca na kursach z zakresu praktycznych aspektów prawa transportowego.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: System prawa transportowego – zagadnienia ogólne

 1. Regulacje transportowe UE:
  • Rozporządzenie 1370/2007
  • Rozporządzenia 1071/2009
  • Rozporządzenia 1072/2009
  • Rozporządzenie 1073/2009
 2. Polskie przepisy prawne regulujące funkcjonowanie transportu zbiorowego:
  • ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
  • ustawa o transporcie drogowym
  • prawo przewozowe

Moduł 2: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

 1. Certyfikat kompetencji zawodowych:
  • organ certyfikujący
  • zakres certyfikacji
  • osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie
 2. Licencja na wykonywanie przewozów drogowych:
  • rodzaje licencji
  • właściwość rzeczowa i miejscowa organów licencyjnych
  • warunki uzyskania licencji
  • badanie zdolności finansowej przewoźnika
  • wymóg dobrej reputacji
  • baza transportowa
  • cofnięcie licencji
  • wygaśnięcie licencji
  • opłaty administracyjne
 3. Zaświadczenia na wykonywanie przewozu na potrzeby własne

Moduł 3: Wykonywanie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym

 1. Zezwolenie na przewóz regularny:
  • właściwość miejscowa i rzeczowa organów zezwalających
  • warunki uzyskania zezwolenia
  • analiza sytuacji rynkowej
  • odmowa wydania zezwolenia
  • cofnięcie zezwolenia
  • wygaśnięcie zezwolenia
  • uzgodnienie zasad korzystania z przystanków (umowa, oświadczenie organu)
  • opłaty administracyjne
 2. Zaświadczenia wydawane operatorom transportu publicznego:
  • właściwość organów
  • procedura i uwarunkowania prawne wydania zaświadczenia
  • opłaty administracyjne
 3. Decyzja o potwierdzająca zgłoszenie przewozu:
  • właściwość miejscowa i rzeczowa organów
  • procedura wydania decyzji
  • przesłanki odmowy potwierdzenia
  • Centralna Ewidencja Przewoźników

Moduł 4: Kontrola dokumentów przewozu transportu zbiorowego

 1. Organy upoważnione do kontroli przewoźnika i operatora
 2. Sankcje administracyjne i karne z naruszanie przepisów transportu zbiorowego
 3. Procedura nakładania sankcji
 4. Orzecznictwo organów odwoławczych

Moduł 5. Panel dyskusyjny

 1. Aktualne problemy prawne
 2. Aktualne orzecznictwo Sądów Administracyjnych i SKO
 3. Zapytania
 4. Wymiana doświadczeń

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.