EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
06. TWORZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cele szkolenia: poznanie zasad prawnych w zakresie tworzenia i obiegu korespondencji urzędowej, prawidłowego stosowania KPA w tworzeniu dokumentów urzędowych i wydawanych decyzjach.

Prowadzący szkolenie: prawnik administracyjny z 25letnim stażem pracy w administracji państwowej, praktyk i wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach z zakresu KPA oraz zagadnień prawnych w administracji rządowej i samorządowej.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Ogólne zasady postępowania administracyjnego.

2. Załatwianie spraw i rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

– rodzaje aktów prawa administracyjnego

– tryb załatwiania spraw

3. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania; ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;

4. Prowadzeniu postępowania administracyjnego w trybie zwykłym

– tryb doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;

– tryb zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej;

– zasady liczenia terminów oraz rozstrzygnięcie wątpliwości co do statusu „sobót”;

– zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;

– możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;

– zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów.;

– wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony;

– usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania;

– nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony;

– zmiany w zakresie elementów składowych decyzji administracyjnej – art. 107 k.p.a.

5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym – sprawy, pozwalające na przeprowadzenie mediacji;

6. Nowa konstrukcja ugody administracyjnej

7. Milczące załatwienie sprawy – cel instytucji milczącego załatwienia sprawy;

8. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego

– fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;

– zrzeczenie się prawa do odwołania – art. 107 § 1, art. 127a k.p.a.;

– zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;

– wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;

– sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne.

9. Administracyjne postępowanie uproszczone – specyfika postępowania uproszczonego;

10. Administracyjne kary pieniężne – nowe regulacje dotyczące ich stosowania, wymiaru, warunków odstąpienia od jej wymierzenia, udzielania ulg i terminów przedawnienia;

11. Europejska współpraca administracyjna – art. 260a–260f k.p.a.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.