EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
02. SEKRETARIAT SZKOLNY W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH-UJEDNOLICONY PRAWIDŁOWY OBIEG DOKUMENTÓW WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW W SPRAWIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ(…)

Uwaga:
/x/  – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/  – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Odbiorcy szkolenia: pracownicy administracyjni placówek oświatowych, sekretarki, księgowi, kierownicy administracyjni, kadra kierownicza placówek oświatowych.

Prowadzący: wybitny specjalista i praktyk w dziedzinie techniki biurowej, organizacji pracy biura/sekretariatu, tworzenia instrukcji obiegu dokumentów oraz archiwizacji dokumentacji w placówce oświatowej. Bardzo wysoko oceniana jako praktyk i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach, z podkreśleniem każdorazowo uwysokiej użyteczności praktycznej omawianych i ćwiczonych na szkoleniach treści merytorycznych.

Cele i korzyści szkolenia:

– Ujednolicenie obiegu informacji wewnątrz i na zewnątrz.

– Dostosowanie efektywności obiegu informacji do przepisów prawa.

– Ujednolicenie sposobów przekazywania informacji i stosowanego systemu informacyjnego.

– Prawidłowe posługiwanie się Instrukcją Kancelaryjną.

– podniesienie kwalifikacji zawodowych,

– doskonalenie umiejętności,

Metodologia: prezentacja, elementy wykładu, moderowana dyskusja, ćwiczenia na wzorcowych formularzach, konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny, w formie warsztatowej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowa terminologia i definicje pojęć wynikające z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej jednostek oświatowych miasta Lublin:

– Klasyfikacja dokumentacji

– Dokumenty tworzące i nietworzące akt sprawy

– Koordynator czynności kancelaryjnych i jego zadania

2. Jednolity rzeczowy wykaz akt. Zasady korzystania. Kategorie archiwalne

3. Podstawowe systemy kancelaryjne: dziennikowy i bezdziennikowy – różnice w obiegu pism

– Znak sprawy i jego konstrukcja w systemie bezdziennikowym tradycyjnym, znak wydzielonej grupy spraw, oznaczenie spraw wzajemnie powiązanych, zmiana znaku sprawy

4. Wykorzystywanie narzędzi informatycznych Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i systemów dedykowanych w systemie tradycyjnym. Dołączanie wydruków systemów teleinformatycznych do akt, uwierzytelnianie kopii.

– Prowadzenie składu informatycznych nośników danych. Włączanie do akt sprawy dokumentacji elektronicznej, opis nośnika danych

5. System tradycyjny wspomagany przez EZD.

– Przyjmowanie, sprawdzanie i rejestrowanie wpływów. Prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, pieczęć wpływu, Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, odwzorowania cyfrowe przesyłek,

– Przyjmowanie i rejestracja przesyłek wpływających na pocztę elektroniczną, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą oraz na informatycznym nośniku danych

6. Przegląd i rozdział przesyłek, obieg pism.

– Dekretacja pism, dekretacja zastępcza

– Prowadzenie spisu spraw

7. Tryb załatwiania spraw w systemie bezdziennikowym tradycyjnym, “ustne” załatwianie spraw

– Tryb aprobaty i podpisywania pism

– Wysyłanie przesyłek i pism

8. System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

– Zakres stosowania EZD kiedy w jednostce obowiązuje system tradycyjny.

– Czynności kancelaryjne w EZD. Przyjmowanie, sortowanie, rozdział, dekretacja i aprobata, udostępnianie i wysyłanie dokumentacji w EZD.

– Dokument papierowy w EZD – zasady postępowania.

– Odwzorowania cyfrowe. Metadane przesyłek wpływających, opisujących sprawę i wysyłanych

9. Skład chronologiczny i jego prowadzenie w EZD

– Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji w EZD

– Karty zastępcze

– Przekazywanie dokumentacji akt spraw załatwionych do archiwum, spis zdawczo-odbiorczy akt, porządkowanie dokumentacji.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.