EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
06. ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY PODWŁADNYCH I EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ.

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami zarządzania czasem, organizacją własnych działań, wyznaczaniem priorytetów. Twarde umiejętności organizacyjne uzupełnione są psychologicznymi zagadnieniami asertywności, indywidualnego podejścia do czasu, zasadami porozumiewania się oszczędzającymi czas własny i innych. Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie planować i organizować własne działania, odkryją metody radzenia sobie z pożeraczami czasu oraz nauczą się asertywnie reagować w sytuacji konieczności przeorganizowania planu, jak zarządzać własną energią w celu osiągnięcia większych efektów. Każdy moduł realizowany jest w oparciu o ćwiczenia, gry, studium przypadku pozwalające praktycznie przećwiczyć omawiane zagadnienia.

Metody pracy: Uczestnicy zajęć uczyć się będą przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia. Element wykładowy, sprowadzony będzie do minimum niezbędnego dla właściwego uporządkowania, wytłumaczenia i podsumowania doświadczeń. W poszczególnych sesjach, adekwatnie do przedstawianych zagadnień, trener zastosuje: ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentacje multimedialne, dyskusje grupowe, metody twórczego myślenia, kwestionariusze psychologiczne, metody wspomagające zapamiętywanie wiedzy i transfer umiejętności na działania zawodowe.

Prowadzący: mgr psychologii, doświadczony trener biznesu z praktyką. Szkolenia z psychologii biznesu prowadzi od 20 lat, każdorazowo bardzo wysoko oceniane przez uczestników, którzy podkreślają wysoką przydatność praktyczną.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE.
  • Przekonania dotyczące czasu i siebie.
  • Czas jako osobisty kapitał.
  • Ćwiczenie indywidualne diagnozujące posiadaną ilość czasu.
  • Reguły zarządzania czasem (7 technik zarządzania sobą w czasie).
  • Identyfikacja warunków organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy własnej.
 2. ZARZĄDZANIE CZASEM POPRZEZ POPRAWNE FORMUŁOWANIE CELÓW
  • Cele – fundament efektywności i automotywacji w zarządzaniu czasem pracy.
  • Cele jako filtry percepcyjne
  • Wyznaczenie celów
  • Cele krótkoterminowe i długoterminowe,
  • Metoda SMART,
  • Metoda NLP
  • Metoda krzywa Gaussa,
  • Zasada 60/20/20.
 3. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY POPRZEZ ELIMINOWANIE PRZESZKÓD.
  • Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu.
  • Przeszkody wewnętrzne – pożeracze czasu. Przeszkody zewnętrzne – dystraktory.
  • Analiza pożeraczy czasu.
  • Zwiększanie wydajności poprzez zwalczanie pożeraczy czasu.
  • Ćwiczenie grupowe – burza mózgów w poszukiwaniu skutecznych metod zwalczanie pożeraczy czasu.
 4. ZASADY ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ.
  • Planowanie – podstawą sukcesu.
  • Nadawanie priorytetów zadaniom – planowanie, wdrożenie, integracja z wartościami, satysfakcja.
  • zastosowanie zasady Eisenhowera,
  • Analiza ABC, Z
  • Zasada WARTO.
 5. PLANOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W CZASIE.
  • Metoda ALPEN
  • Zestawienie zadań.
  • Ocena czasu trwania czynności.
  • Rezerwa czasu ( reguła 60:40).
  • Ustalanie priorytetów –
  • Delegowanie odpowiedzialności.
  • Kontrola realizacji
 6. SZTUKA DELEGOWANIA ZADAŃ.
  • Delegowanie zadań i kontrolowanie ich wykonania.
  • Monitoring wykonania planu jako czynnik motywujący.
  • Pytania pomocne przy przeglądzie dnia.
 7. RÓŻNICE INDYWIDUALNE W ZARZĄDZANIU CZASEM
  • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie
  • Krzywa wydajności,
  • Krzywa osiągnięć.
  • Linie czasu i ich wpływ na naszą aktywność.
 8. ASERTYWNOŚCI W UMIEJĘTNYM PLANOWANIU WŁASNEGO CZASU
  • Umiejętności stanowczego odmawiania. Zasady i warunki asertywnej odmowy.
  • Zgoda warunkowa.
  • Negocjacje partnerskie
 9. CO TRZEBA WIEDZIEĆ O STRESIE?
  • Czym jest stres – mechanizm powstawania stresu i przebieg reakcji stresowej.
  • Objawy stresu
  • Pojęcie “stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania
  • Diagnoza obecnego poziomu stresu i przyczyn jego powstawania.
  • Skutki długotrwałego stresu.
  • Osobowość i stres.
  • Źródła stresu i sposoby jego zwalczania
  • Indywidualne uwarunkowania stresu.
  • Rozpoznanie stresorów związanych z pracą zawodową – kontakty z ludźmi, organizacja pracy, pełniona rola, tragiczne wydarzenia.
  • Diagnoza poziomu stresu – test psychologiczny.
 10. METODY I TECHNIKI ANTYSTRESOWE. POZIOM FIZYCZNY
  • Proste ćwiczenia fizyczne zdejmujące napięcie z wybranych partii ciała: joga, kinezjologia, akupresura.
  • Ćwiczenia fizyczne energetyzujące.
  • Trening relaksacji neuromięśniowej– ćwiczenia oddechowe połączone z rozluźnieniem ciała, mające na celu usuwanie blokad emocjonalnych i relaks, trening autogenny.
  • Oddychanie w walce ze stresem – nauka oddechu relaksacyjnego, nauka oddechu energetyzującego
 11. METODY I TECHNIKI ANTYSTRESOWE. POZIOM ZACHOWAŃ
  • Asertywność jako narzędzie walki ze stresem. Praca ze spójnością, tonem głosu, zdecydowanym i pewnym sposobem reagowania w trudnych sytuacjach.
  • Wyrażanie własnych emocji a walka ze stresem – technika FUO.
  • Asertywne narzędzia reagowania w stresie, prawa asertywności wspierające asertywne reakcje.
 12. POWTÓRZENIE I UTRWALENIE OMAWIANYCH TREŚCI METODAMI MAPOWANIA MYŚLI.
  • Wypracowanie przykładowych sposobów i technik do zastosowania w realiach zawodowych.
  • Transfer nabytej wiedzy do codziennej pracy.
  • Future pace.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.