EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
07. ZFŚS– ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY W PRAKTYCE 2022 ROKU(Z UWZGLĘDNIENIEM RODO ORAZ COVID-19)

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: przedstawienie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2022 r., w tym w zakresie RODO, COVID-19, uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS, przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja meoderowana, case study, ćwiczenia

Prowadzący szkolenie: Prawnik, praktyk administracyjny, wybitny specjalista w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Praktyk na stanowiskach kadrowo – kierowniczych w firmach i instytucjach publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady naszliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

– osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu

– osoby przebywającymi na urlopach bezpłatnych

– wysokość odpisów w 2022 roku

– wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych

– wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS

– dodatkowe środki zwiększające środki na ZFŚS

2. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

– sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym

– metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu

– korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu

3. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do Regulaminu ZFŚS

– obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi

– zmiany w regulaminie

– wybór przedstawiciela załogi pracowników

4. Komisje socjalne

– zasady tworzenia komisji socjalnych

– skład komisji

– komisja socjalna jako organ opiniodawczy

– komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

5. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

– krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin

– osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich

– objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu

– jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika

– uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

6. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

– sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

– na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny

– stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione

– czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS

7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

– paczki dla pracowników

– bony towarowe

– bilety i karnety dla pracowników

– zapomogi dla pracowników

– wczasy pod gruszą

– świadczenia dla emerytów i rencistów

– dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych

– dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat

– wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników

– rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.

– koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

8. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

– wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

– co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych

– czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy

9. Przykładowe rodzaje świadczeń zawarte w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjlanych

10. Dokumenty wewnętrzne związane z wydatkowania środków z ZFŚS

11.ZFŚS z uwzględnieniem przepisów związanych z COVID-19

12.ZFŚS a przepisy RODO

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.