EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
06F. ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: zdobycie aktualnej wiedzy na temat środków trwałych w firmie, ich wyceny, ewidencji, amortyzacji oraz inwentaryzacji w praktyce.

Metody pracy: mini- wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty (ćwiczenia) indywidualne i grupowe, dyskusje, prezentacje, metoda burzy mózgów.

Prowadzący szkolenie: ekonomista, prawnik – praktyk w dziedzinie kwalifikacji, ewidencji i rozliczania amortyzacji środków trwałych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najważniejsze definicje dotyczące majątku trwałego przedsiębiorstwa

– środki trwałe bilansowo i podatkowo,

– niskocenne składniki majątku,

– wyposażenie stanowiska pracy,

– drobny sprzęt.

2. Zasady przyjęcia składnika majątku do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji.

3. Warunki uznawania składnika majątku za środek trwały:

     – warunki, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały,

     – okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego,

     – kompletność i zdatność do użytkowania,

     – dolna granica wartości środka trwałego.

4. Schemat klasyfikacji środków trwałych:

– zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,

– kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.

5. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych:

– ustalanie ceny nabycia,

– ustalenie kosztu wytworzenia,

– pozostałe zagadnienia dotyczące wartości początkowej.

6. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

– ulepszenia środków trwałych:

– poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,

– rodzaje ulepszeń,

– ulepszenie obcego środka trwałego.

– nakłady na bieżącą eksploatację:

– konserwacje a remonty,

– remonty bieżące (typowe, awaryjne),

– remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,

– części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.

7. Zasady prowadzenia zadań inwestycyjnych dotyczących środków trwałych.

– dokumentacja,

– prowadzenie ewidencji,

– rozliczanie zadań inwestycyjnych.

8. Ewidencja i zasady amortyzacji środków trwałych:

– pojęcie amortyzacji,

– wartość podlegająca amortyzacji,

– metody amortyzacji,

– stawki i stopy amortyzacji,

– sezonowość a zasady amortyzacji,

– amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego,

– odpisy amortyzacyjne od inwentarzowych obiektów zbiorczych,

– jednorazowy odpis wartości początkowej niskocennego środka trwałego,

– termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji,

– wznowienie odpisów amortyzacyjnych,

– okresowa weryfikacja parametrów amortyzacji.

9. Dokumentacja dotycząca obrotu majątkiem trwałym:

– przyjęcie do ewidencji,

– przesunięcie lub zmiana miejsca użytkowania,

– likwidacja,

– sprzedaż.

10. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych.

– Zasady inwentaryzacji.

– Dokumentacja inwentaryzacyjna.

– Przygotowanie do inwentaryzacji.

– Etapy prac inwentaryzacyjnych.

– Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.