EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1001/24 DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ/SZKOŁY, PRZEDSZKOLA/ W ROLI PRACODAWCY – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM, CEREMONIAŁEM ORAZ PROCEDURAMI W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

26-28.05.2024 r. Przyjazd do godziny 13:00 w dniu 26.05.2024

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

18 h. - 3 dni/2 noclegi

(Moduły: I-V)

WARIANT I

2150,00 zł - w pokoju 2 - os.

2350,00 zł - w pokoju 1 -os. 

Uwaga! Możliwość 2 faktur:

FA 1- szkolenie(1500,00)

FA 2-pobyt(650,00 lub 850,00)

+ 23 % VAT

26-29.05.2024 r. Przyjazd do godziny 13:00 w dniu 26.05.2024

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

28 h. - 4 dni/3 noclegi

(Moduły: I-VIII)

WARIANT II

2450,00 zł - w pokoju 2 - os.

2750,00 zł - w pokoju 1 -os. 

Uwaga! Możliwość 2 faktur: 

FA 1- szkolenie(1700,00)

FA 2- pobyt(750,00 lub 1050,00)

+ 23 % VAT

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), zakwaterowanie, pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele i korzyści ze szkolenia: Cele szkolenia: poznanie aktualnych przepisów prawnych w zakresie spraw kadrowych, nadzoru oraz wymogów i zasad tworzenia bezpiecznych warunków pracy dla uczniów i pracowników. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie zarządzania sprawami pracowniczymi( w odniesieniu do nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych), poznają zasady tworzenia i zarządzania ceremoniałem szkolnym, tworzenia procedur na wypadek agresji, ewakuacji, cyberbezpieczeństwa, postępowania na wypadek nagłego zdarzenia losowego(nagły wypadek), nadzoru nad procesem udzielania pierwszej pomocy w szkole, planu obrony cywilnej.

Ponadto: uczestnicy otrzymają/zdobędą aktualną wiedzę/nabędą umiejętności , a także otrzymają wzorcowe dokumenty i procedur w odniesieniu do:

-poznają i nabędą umiejętności w zakresie stosowania przepisów  prawa pracy, KN,

-poznają nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji w placówce,

-poznają specyficzne obowiązki Dyrektora oraz przedstawicieli Organów Nadzoru i Prowadzących w zakresie  RODO,  działań antykryzysowych

-otrzymają komplet wzorcowych, przykładowych rozwiązań i procedur do wdrożenia w szkole/placówce uwzgledniające szczególne zagrożenia i sytuacje nadzwyczajne

-zostaną wyposażeni w aktualną wiedzę i zdobędą nowe umiejętności w zakresie wdrażania kolejnych zmian prawnych w systemie oświaty, szkole/placówce oświatowej,

-Ponadto program szkolenia przewiduje poznanie procedur bhp,

Metody i środki dydaktyczne: Prezentacja, elementy wykładu, dyskusja moderowana , ćwiczenia, konsultacje. Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny,

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Mgr Bożenna Mojek – Król – specjalista i praktyk w dziedzinie praktycznego stosowania prawa oświatowego. Praktyk w zarządzaniu oświatą na różnych szczeblach. Wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach. Wieloletni Dyrektor Dep. Kadr KO, wieloletni Dyrektor Dep. Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Mjr mgr Marek Garbacz – specjalista i praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, ceremoniału oraz postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych,

Mgr Marek Kowalczyk – wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół, praktyk w dziedzinie nadzoru pedagogicznego, zarzadzania bazą lokalową placówki.

 PROGRAM SZKOLENIA-WARIANT I (3 dniowy/2 noclegi) – (UWAGA! Program będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmianami w prawie oświatowym)

Tematyka szczegółowa szkolenia Wariantu I:

Moduł I. Dyrektor jako Organ nadzoru oraz w roli pracodawcy w stosunku do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

1. Aktualne zmiany w prawie oświatowym

2. Obowiązki dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego

3. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli w placówkach publicznych i niepublicznych

4. Dyrektor w roli pracodawcy w stosunku do pracowników niepedagogicznych

5. Dyrektor jako dysponent ZFŚS

6. Współpraca Dyrektora z Organem Prowadzącym, Nadzoru oraz związkami zawodowymi

7. Odpowiedzialność dyrektora z tytułu prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi.

Moduł II. Zarządzanie Ceremoniałem szkolnym

1.Ceremoniał szkolny jako rytuał wyróżniający Placówkę

2.Scenariusze i procedury uroczystości szkolnych

2.1.Wzorcowe scenariusze : ślubowanie na sztandar, pożegnanie ostatnich klas, jubileusze/dni Patrona, wręczenie sztandaru, dekoracje szkół medalami, akademie okolicznościowe,

2.2.Zasady szkolenia pocztów sztandarowych do uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

2.3.Komendy do uroczystości szkolnych

2.4.Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych

Moduł III. Zarządzanie i tworzenie procedur w zakresie agresji, cyberbezpieczeństwa, ewakuacji oraz sytuacji nadzwyczajnych

1. Agresja w szkole. Procedury reagowania i zapobiegania.

– rodzaje agresji

– agresja równorzędna

– przyczyny i skutki agresji, czynniki ryzyka

– reagowanie na agresję i przemoc w szkole

2. Cyberbezpieczeństwo.

– definicje i rodzaje cyberbezpieczeństwa

– zagrożenia w sieci i ich rodzaje cz. 1 i 2

– nielegalne treści w Internecie

3. Ewakuacja szkoły/placówki w trybie alarmowym.

– zasady ogłoszenia ewakuacji

– obowiązki uczniów i nauczycieli w trakcie ewakuacji

– obowiązki osób funkcyjnych

4. Procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

– atak terrorystyczny

– niebezpieczna przesyłka

– użycie środków obezwładniających i dusząco-łzawiących

– zagrożenia naturalne i techniczne

Moduł IV. Obowiązki Dyrektora w zakresie zarządzania procesem udzielania pierwszej pomocy w Placówce

1. Aktualne wymogi prawne stosunku do Dyrektora

2. Podstawy prawne zabezpieczenia medycznego placówki oświatowej. Sprzęt ratujący życie. Wyposażenie szkoleniowe w ramach pierwszej pomocy.

– stany zagrożenia życia, procedury postępowania

– sprzęt w szkole/zakładzie pracy ratujący życie

– sprzęt szkoleniowy i treningowy

3. Czynności Dyrektora (nauczyciela) na miejscu nagłego wypadku.

– ocena sytuacji i bezpieczeństwa poszkodowanego oraz świadków

– schemat postępowania ratowniczego na miejscu wypadku

– wezwanie pomocy specjalistycznej

– czynności ratownicze do czasu przyjazdu karetki

– pozycja bezpieczna i boczna ustalona

4. Ocena i analiza oddechu u osób poszkodowanych, chorych, nieprzytomnych bez oddechu i z zachowanym oddechem

– zasady sprawdzenia i oceny oddechu

– medyczna analiza jakości oddechu

– rodzaje zaburzeń oddechowych

– wstępna diagnoza i ocena urazu wypadkowego

5. Cukrzyca u dzieci i dorosłych.

– zasady postępowania z chorymi na cukrzycę typu I.

– zasady postępowania z chorymi na cukrzycę typu II.

– zasady podawania chorym insuliny i Glukagonu.

6. Wstrząs pourazowy.

– zasady postępowania we wstrząsie

– schematy ratownicze we wstrząsach: anafilaktycznym, kardiogennym, hipowolemicznym (krwotocznym), septycznym,  oparzeniowym i urazowym

– pozycje przeciwwstrząsowe

7. Zadławienia i ciała obce w organizmie.

– przyczyny i rodzaje niedrożności dróg oddechowych

– objawy zadławienia

– schemat postępowania w zadławieniu z przytomnym

– schemat postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym

– schemat postępowania w zadławieniach u dzieci

– pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w różnych narządach

Moduł V. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce.                                 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce.

– wybrane zagadnienia prawa bhp

– procedury bhp

– podstawowe akty prawne

2. Plan Obrony Cywilnej. Plan Ewakuacji Szkoły.

– spis treści

– obowiązki osób funkcyjnych i nauczycieli

– systemy ostrzegania i powiadamiania

– rejony alarmowe i ewakuacji

– schemat ewakuacji

– plan zabezpieczenia logistycznego działań.

3. Plan ochrony przeciwpożarowej obiektu.

– plan ochrony przeciwpożarowej szkoły

– pożar w szkole zasady postępowania

– sprzęt przeciwpożarowy w miejscu pracy

– środki gaśnicze

– zasady rozmieszczenia gaśnic i hydrantów wewnętrznych

4. Powszechne systemy ostrzegania i alarmowania.

– sygnały alarmowania i ostrzegania

– komunikaty ostrzegawcze

– wewnątrzszkolny system powiadamiania i alarmowania

– rejony ewakuacyjne

5. Indywidualne i zbiorowe środki ochrony.

– indywidualny sprzęt oczyszczający

– indywidulany sprzęt izolujący

– zbiorowe środki ochrony

– bezpieczne miejsca ukrycia na terenie szkoły/zakładu pracy w przypadku ataku lotniczego

6. Ocena obciążenia fizycznego pracownika według metody Lehmanna.

– wydatek energetyczny w zależności od pozycji ciała

– wydatek energetyczny w zależności od rodzaju wykonywanej pracy

– klasyfikacja ciężkości pracy na podstawie efektywnego wydatku energetycznego

7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

– definicja ryzyka zawodowego i podstawy prawne

– kiedy oceniamy ryzyko i kto ocenia

– identyfikacja zagrożeń

– prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń negatywnych na  stanowisku – wstępna analiza zagrożeń

– prace szczególnie niebezpieczne

– organizacja stanowisk pracy w pozycji stojącej

– organizacja stanowisk pracy z komputerem

8. Wypadki przy pracy.

– schemat postępowania na miejscy wypadku

– ustalenie okoliczności wypadki, powołanie komisji

– postępowanie powypadkowe

– dokumentacja powypadkowa

Moduł VI. Optymalizacja procesu nadzoru w myśl przepisów prawa

Moduł VII. Case study, wzorcowe procedury w odniesieniu do  poszczególnych placówek oraz zdarzeń losowych, nadzwyczajnych w placówce oświatowej

Moduł VIII. Archiwizowanie dokumentacji w placówce oświatowej

Harmonogram konferencji szkoleniowej WARIANT I. (3 dni / 2 noclegi – moduły I-V) 

Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów

-12:30-14:00-obiad
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

Harmonogram konferencji szkoleniowej WARIANT II. ( 4 dni /3 noclegi – moduły I-VII ) 

Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów

-12:30-14:00-obiad
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00- kolacja
Dzień czwarty:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.