EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04,
tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065,
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
„1001/20 – „PRAKTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACJI PRACY ORAZ ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI, ORGANÓW NADZORU ORAZ PROWADZĄCEGO PO 01 WRZEŚNIA 2020 R. – PROGRAMY I PROCEDURY OCHRONNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W OBLICZU RÓŻNYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH” – szkolenie Dyrektorów szkół/placówek oświatowych oraz pracowników Organów prowadzących i Organów nadzoru w ramach XXV Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowej dla Dyrektorów szkół/placówek, Organów Prowadzących i Organów Nadzoru
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
KOD
DATA SZKOLENIA
22/11/2020 - 24/11/2020
Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 22.11.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny *** ul. Piłsudskiego 20
FORMA
18 h. - 3 dni
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
WARIANT I w pokoju 2 - os. 1340,00 zł, w pokoju 1 -os. 1490,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
KOD
DATA SZKOLENIA
22/11/2020 - 25/11/2020
14:00 w dniu 22.11.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny *** ul. Piłsudskiego 20
FORMA
28 h. - 4 dni
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
WARIANT II w pokoju 2 - os. 1490,00 zł, w pokoju 1 -os. 1700,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

1. Europejskie Centrum Ekonomiczne “PRESTIŻ” Sp. z o.o. w Lublinie 

2. Europejskie Centrum Ekonomiczne “PRESTIŻ” Sp. z o.o. w Lublinie – Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego dla Dorosłych

(w statucie posiadamy zapis: Ośrodek prowadzi szkolenia doskonalące dla kadry kierowniczej oświaty w zakresie zarządzania prawa oświatowego i organizacji pracy nauczycieli)

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe papierowe oraz na CD, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), zakwaterowanie, pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele i korzyści ze szkolenia: uczestnicy otrzymają/zdobędą aktualną wiedzę/nabędą umiejętności w odniesieniu do:

-komplet wzorcowych, przykładowych rozwiązań i procedur do wdrożenia w szkole/placówce uwzgledniające sytuację w Polsce w związku z pandemią/COVID-19.

-zostaną wyposażeni w aktualną wiedzę i zdobędą nowe umiejętności w zakresie wdrażania kolejnych zmian prawnych w systemie oświaty, szkole/placówce oświatowej,

-poznają i nabędą umiejętności w zakresie stosowania przepisów  prawa pracy, KN,

-poznają nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji w placówce,

-poznają specyficzne obowiązki Dyrektora oraz przedstawicieli Organów Nadzoru i Prowadzących w zakresie  RODO,  działań antykryzysowych

-poznają skuteczne metody osiągania wyższych wyników dydaktycznych, wychowawczych , opiekuńczych,

-poznają zasady gospodarowania finansami oraz finansowania zajęć dodatkowych, doradztwa edukacyjno – zawodowego,

-poznają zasady gromadzenia i archiwizowania dokumentacji.

-Ponadto program szkolenia przewiduje poznanie procedur bhp, kontroli zarządczej, stosowania PZP, instrukcji kancelaryjnej i archiwum, możliwości wykorzystania wyników egzaminów i sprawdzianów dla poprawy jakości pracy szkoły. Ponadto uczestnicy poznają zmiany w procedurze awansu zawodowego, ramy prawne i zasady tworzenia szkolnych dokumentów związanych z realizacją i organizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach.

Metody i środki dydaktyczne: Prezentacja, elementy wykładu, dyskusja moderowana , ćwiczenia, konsultacje. Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny,

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prof. dr hab. Artur Piaszczyk – specjalista w dziedzinie kontroli wewnętrznej, finansów publicznych i kontroli zarządczej UJ w Krakowie

Mgr Bożenna Mojek – Król – specjalista i praktyk w dziedzinie praktycznego stosowania prawa oświatowego. Praktyk w zarządzaniu oświatą na różnych szczeblach. Wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach. Wieloletni Dyrektor Dep. Kadr KO, wieloletni Dyrektor Dep. Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Mgr Marta Mazur – pedagog resocjalizacji, specjalista i praktyk w dziedzinie wsparcia rodzin i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Mgr Ryszard Kociński – specjalista i praktyk w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem w szkole/placówce oświatowej.

Mgr Krzysztof Bułkowski – specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych, kontroli zarządczej, finansów publicznych, podatkach

Mgr Marek Kowalczyk – wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół, praktyk w dziedzinie nadzoru pedagogicznego, zarzadzania bazą lokalową placówki.

PROGRAM SZKOLENIA-WARIANT I (3 dniowy/2 noclegi) – (UWAGA! Program będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmianami w prawie oświatowym)

Tematyka szczegółowa szkolenia wariantu I:

Moduł I. Praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania Dyrektora Szkoły/Placówki, Organów Nadzoru oraz Prowadzącego  po 01 września 2020r.

1. Praktyka funkcjonowania szkół/placówek w obliczu COVID-19

2. Podział odpowiedzialności: Dyrektor Szkoły/Placówki – Organ Prowadzący – Organ Nadzoru w związku z sytuacjami mającymi COVID-19

3. Aktualne przepisy prawa oświatowego po 01.09.2020r. w praktyce

4. Programy wsparcia oraz Programy zmniejszające straty edukacyjne powstałe w wyniku sytuacji nadzwyczajnej w Polsce.

5. Organizacja nauczania i wsparcia wychowawczego z uwzględnieniem przesunięć między klasowych treści merytorycznych i oddziaływań wychowawczych

6. Przydział zadań i czynności  dodatkowych w szkołach/placówkach w związku ze zmieniającymi się warunkami pracy w trakcie roku szkolnego z powodu np. COVID-19

7. Delegowanie odpowiedzialności i zadań Pracownikom szkoły / placówki: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym z tytułu wdrażanych procedur związanych z COVID-19

8. Odpowiedzialność prawna Dyrektora/Nauczyciela/Pracowników Placówki za naruszenie procedur lub brak nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez Uczniów i pracowników Placówki.

Moduł II. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , ustawa o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów w związku z COVID-19

1. Zatrudnianie nauczycieli

2. Zmiany w stosunku pracy: przeniesienie służbowe nauczyciela: zmiana warunków zatrudnienia, w tym zmiany wynikające z reformy oświaty: ograniczenie wymiaru zatrudnienia; porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające; uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły; stan nieczynny i uprawnienia przysługujące pracownikowi.

3. Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie: obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy, ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela.

4. Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu

5. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, dokumenty formalne i tryb odwołania.

6.Status prawny osób zajmujących stanowiska kierownicze

7. Rozwiązanie umowy o pracę – wszystkie możliwe warianty : oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy, przyczyny rozwiązywania umów o pracę, kryteria pracodawcy, odprawy przysługujące pracownikom,

8. Aktualne zasady wynagradzania pracowników samorządowych: status inspektora BHP, status inspektora ochrony danych osobowych

9. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wg aktualnych zasad i przepisów, Świadectwo pracy – jak je wypełnić zgodnie z nowym rozporządzeniem.

10. Wynagradzanie nauczycieli za pracę z uwzględnieniem zmienionych warunków pracy związanej z COVID-19.

Moduł III. Awans zawodowy nauczyciela z punktu widzenia Pracodawcy i Nauczyciela.

Moduł IV. Agresja w szkole/placówce oświatowej

1.Prawne zabezpieczenie szkoły/placówki przed przejawami agresji

2.Możliwe oddziaływania wychowawcze szkoły/placówki mające na celu zapobieganie agresji uczniów i pracowników

3.Procedury postępowania w przypadkach zaistnienia różnych form agresji

Moduł V. Zbiór wewnątrzszkolnych procedur/regulaminów/zarządzeń. Tryb i zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych

1. Rodzaje aktów prawnych i ich uaktualnianie/ generalne akty prawne , akty prawa miejscowego, indywidualne akty prawne, rodzaje wewnątrzszkolnych aktów prawnych:

2. Statut szkoły, Regulaminy,

3. Warunki niezbędne przy ogłaszaniu i wdrażaniu szkolnych aktów prawnych/ miejsca ogłaszania aktów prawnych, zasady ogłaszania aktów prawnych

4. Protokołowanie Rad Pedagogicznych. Uchwały Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących/tryb podejmowania uchwał/ tryb wyrażania opinii

Moduł VI. Procedury antymobbingowe, przeciw dyskryminacyjne oraz w zakresie molestowania seksualnego

1.Postępowanie w przypadku sytuacji mobbingowych(dotyczące uczniów i nauczycieli)

2.Procedury zabezpieczające dyskryminacje uczniów i pracowników

3.Procedury  w zakresie molestowania seksualnego

Moduł VII. Prawo i praktyka w zakresie zarzadzania bezpieczną szkołą/placówką – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

1. Bezpieczeństwo w szkole/placówce – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

2. Ogólne i wewnętrzne akty prawne zapewniające bezpieczeństwo w szkole

3. Zestaw wymaganych prawnie, niezbędnych w praktyce szkoły/placówki regulaminów, instrukcji i procedur postępowania zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w szkole.

4. Zapewnienie spójnego kontekstu wychowania- określenie podstawowych celów i metod wychowania, podejmowanie działań profilaktycznych,

5. Współpraca z właściwymi służbami zewnętrznymi gwarantującymi bezpieczeństwo w szkole w sytuacjach kryzysowych i działaniach interwencyjnych/ instrumenty wychowawcze stosowane w interwencji/ postępowanie wobec nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych

6. Sposoby egzekwowania naruszenia regulaminów szkolnych naruszających zasady bezpieczeństwa

7. Bezpieczeństwo w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę/placówkę oświatową

8. Regulaminy i procedury/zarządzenia – przykłady i wzorce

Moduł VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły/placówki

1. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do nauczycieli

2. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do pozostałych pracowników szkoły/placówki

3. Obowiązki Dyrektora w zakresie BHP w odniesieniu do stanu technicznego obiektów i urządzeń będących własnością szkoły oraz wypożyczanych dla realizacji zadań statutowych

Moduł IX. Bezpieczeństwo informacji w szkole: RODO w szkole/placówce – wybrane zagadnienia

1. RODO – w okresie pandemii – COVID – 19

2. RODO w odniesieniu do: zebrań z rodzicami, do wycieczek szkolnych,  do egzaminów, do pracy  kół zainteresowań i zajęć dodatkowych,  do osób nie będących pracownikami szkoły/placówki – realizującymi zadania oświatowe(obowiązkowe i pozaobowiązkowe)

3. RODO – w odniesieniu do nadzoru ,  kontroli i monitorowania procesów

4. RODO – w odniesieniu do stosowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Monitoring szkolny – zasady wdrażania, funkcjonowania i archiwizowania danych z monitoringu – szczególne uwarunkowania i wymogi.

Moduł X. Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki/szkoły

1. Kompetencje KO w zakresie nadzoru w stosunku do Dyrektora i Placówki/Szkoły

2. Zadania dyrektora szkoły / placówki/, jako organu nadzoru pedagogicznego w podnoszeniu jakości i efektywności nauczania świetle aktualnych przepisów .

3. Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego(obserwacja, hospitacja) – monitorowanie i nadzór zajęć i innych procesów w różnych warunkach pracy: stacjonarnej i „zdalnej”.

4. Działania na rzecz wzrostu efektywności procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Moduł XI. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia i wychowania – poradnik dla Dyrektora

1. Środki dydaktyczne w odniesieniu do programu kształcenia, podstaw programowych

2. Środek dydaktyczny w kontekście kierowania procesem poznawczym ucznia.

3. Środek dydaktyczny – jak oceniać przydatność i celowość stosowania konkretnych środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli w trakcie nadzoru pedagogicznego/oceny pracy nauczyciela.

Harmonogram konferencji szkoleniowej WARIANT I. (3 dni / 2 noclegi) 
Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

PROGRAM SZKOLENIA-WARIANT II (4 dniowy/3 noclegi) – (UWAGA! Program będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmianami w prawie oświatowym)

Tematyka szczegółowa szkolenia wariantu II:

Moduł I. Praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania Dyrektora Szkoły/Placówki, Organów Nadzoru oraz Prowadzącego  po 01 września 2020r.

1. Praktyka funkcjonowania szkół/placówek w obliczu COVID-19

2. Podział odpowiedzialności: Dyrektor Szkoły/Placówki – Organ Prowadzący – Organ Nadzoru w związku z sytuacjami mającymi COVID-19

3. Aktualne przepisy prawa oświatowego po 01.09.2020r. w praktyce

4. Programy wsparcia oraz Programy zmniejszające straty edukacyjne powstałe w wyniku sytuacji nadzwyczajnej w Polsce.

5. Organizacja nauczania i wsparcia wychowawczego z uwzględnieniem przesunięć między klasowych treści merytorycznych i oddziaływań wychowawczych

6. Przydział zadań i czynności  dodatkowych w szkołach/placówkach w związku ze zmieniającymi się warunkami pracy w trakcie roku szkolnego z powodu np. COVID-19

7. Delegowanie odpowiedzialności i zadań Pracownikom szkoły / placówki: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym z tytułu wdrażanych procedur związanych z COVID-19

8. Odpowiedzialność prawna Dyrektora/Nauczyciela/Pracowników Placówki za naruszenie procedur lub brak nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez Uczniów i pracowników Placówki.

Moduł II. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , ustawa o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów w związku z COVID-19

1. Zatrudnianie nauczycieli

2. Zmiany w stosunku pracy: przeniesienie służbowe nauczyciela: zmiana warunków zatrudnienia, w tym zmiany wynikające z reformy oświaty: ograniczenie wymiaru zatrudnienia; porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające; uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły; stan nieczynny i uprawnienia przysługujące pracownikowi.

3. Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie: obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy, ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela.

4. Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu

5. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, dokumenty formalne i tryb odwołania.

6.Status prawny osób zajmujących stanowiska kierownicze

7. Rozwiązanie umowy o pracę – wszystkie możliwe warianty : oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy, przyczyny rozwiązywania umów o pracę, kryteria pracodawcy, odprawy przysługujące pracownikom,

8. Aktualne zasady wynagradzania pracowników samorządowych: status inspektora BHP, status inspektora ochrony danych osobowych

9. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wg aktualnych zasad i przepisów, Świadectwo pracy – jak je wypełnić zgodnie z nowym rozporządzeniem.

10. Wynagradzanie nauczycieli za pracę z uwzględnieniem zmienionych warunków pracy związanej z COVID-19.

Moduł III. Awans zawodowy nauczyciela z punktu widzenia Pracodawcy i Nauczyciela.

Moduł IV. Agresja w szkole/placówce oświatowej

1.Prawne zabezpieczenie szkoły/placówki przed przejawami agresji

2.Możliwe oddziaływania wychowawcze szkoły/placówki mające na celu zapobieganie agresji uczniów i pracowników

3.Procedury postępowania w przypadkach zaistnienia różnych form agresji

Moduł. V. Zbiór wewnątrzszkolnych procedur/regulaminów/zarządzeń. Tryb i zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych

1. Rodzaje aktów prawnych i ich uaktualnianie/ generalne akty prawne , akty prawa miejscowego, indywidualne akty prawne, rodzaje wewnątrzszkolnych aktów prawnych:

2. Statut szkoły, Regulaminy,

3. Warunki niezbędne przy ogłaszaniu i wdrażaniu szkolnych aktów prawnych/ miejsca ogłaszania aktów prawnych, zasady ogłaszania aktów prawnych

4. Protokołowanie Rad Pedagogicznych. Uchwały Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących/tryb podejmowania uchwał/ tryb wyrażania opinii

Moduł VI. Procedury antymobbingowe, przeciw dyskryminacyjne oraz w zakresie molestowania seksualnego

1. Postępowanie w przypadku sytuacji mobbingowych(dotyczące uczniów i nauczycieli)

2. Procedury zabezpieczające dyskryminacje uczniów i pracowników

3. Procedury  w zakresie molestowania seksualnego

Moduł VII. Prawo i praktyka w zakresie zarzadzania bezpieczną szkołą/placówką – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

1. Bezpieczeństwo w szkole/placówce – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

2. Ogólne i wewnętrzne akty prawne zapewniające bezpieczeństwo w szkole

3.Zestaw wymaganych prawnie, niezbędnych w praktyce szkoły/placówki regulaminów, instrukcji i procedur postępowania zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w szkole.

4. Zapewnienie spójnego kontekstu wychowania- określenie podstawowych celów i metod wychowania, podejmowanie działań profilaktycznych,

5. Współpraca z właściwymi służbami zewnętrznymi gwarantującymi bezpieczeństwo w szkole w sytuacjach kryzysowych i działaniach interwencyjnych/ instrumenty wychowawcze stosowane w interwencji/ postępowanie wobec nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych

6. Sposoby egzekwowania naruszenia regulaminów szkolnych naruszających zasady bezpieczeństwa

7. Bezpieczeństwo w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę/placówkę oświatową

8. Regulaminy i procedury/zarządzenia – przykłady i wzorce

Moduł VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły/placówki

1. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do nauczycieli

2. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do pozostałych pracowników szkoły/placówki

3. Obowiązki Dyrektora w zakresie BHP w odniesieniu do stanu technicznego obiektów i urządzeń będących własnością szkoły oraz wypożyczanych dla realizacji zadań statutowych

Moduł IX. Bezpieczeństwo informacji w szkole: RODO w szkole/placówce – wybrane zagadnienia

1. RODO – w okresie pandemii – COVID – 19

2. RODO w odniesieniu do: zebrań z rodzicami, do wycieczek szkolnych,  do egzaminów, do pracy  kół zainteresowań i zajęć dodatkowych,  do osób nie będących pracownikami szkoły/placówki – realizującymi zadania oświatowe(obowiązkowe i pozaobowiązkowe)

3. RODO – w odniesieniu do nadzoru ,  kontroli i monitorowania procesów

4. RODO – w odniesieniu do stosowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Monitoring szkolny – zasady wdrażania, funkcjonowania i archiwizowania danych z monitoringu – szczególne uwarunkowania i wymogi.

Moduł X. Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki/szkoły

1. Kompetencje KO w zakresie nadzoru w stosunku do Dyrektora i Placówki/Szkoły

2. Zadania dyrektora szkoły / placówki/, jako organu nadzoru pedagogicznego w podnoszeniu jakości i efektywności nauczania świetle aktualnych przepisów .

3. Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego(obserwacja, hospitacja) – monitorowanie i nadzór zajęć i innych procesów w różnych warunkach pracy: stacjonarnej i „zdalnej”.

4. Działania na rzecz wzrostu efektywności procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Moduł XI. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia i wychowania – poradnik dla Dyrektora

1. Środki dydaktyczne w odniesieniu do programu kształcenia, podstaw programowych

2. Środek dydaktyczny w kontekście kierowania procesem poznawczym ucznia.

3. Środek dydaktyczny – jak oceniać przydatność i celowość stosowania konkretnych środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli w trakcie nadzoru pedagogicznego/oceny pracy nauczyciela.

Moduł XII. Zmiany w prawie zamówień publicznych – vademecum wiedzy dyrektora szkoły/placówki jako dysponenta środków publicznych- niezbędne procedury

1. Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. Euro (procedury, dokumentowanie, sprawozdawczość).

2. RODO w zamówieniach publicznych

3. Najczęstsze błędy Dyrektora szkoły/placówki w zakresie stosowania PZP

4. Odpowiedzialność Dyrektora szkoły/placówki w odniesieniu do naruszenia PZP

5. Procedury PZP w szkole/placówce pozwalające uniknięcia błędów

Moduł XIII. Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej – doskonalenie systemu

1. Istota kontroli zarządczej  w szkole/placówce

2. Analiza ryzyka w szkole/placówce na potrzeby kontroli zarządczej

3. Dokumentowanie działań w zakresie kontroli zarządczej

Moduł XIV. Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

1. Ustawowe zapisy w zakresie dyscypliny finansów publicznych

2. Rodzaje sankcji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkole/placówce

Moduł XV. Archiwum zakładowe/składnica akt – archiwizacja dokumentacji w szkole/placówce oświatowej w oparciu o aktualne przepisy.

1. Aktualne przepisy regulujące zasady tworzenia i działania instrukcji kancelaryjnej, obiegu dokumentów

2. Specyfikacja spraw i dokumentów podlegających procedurze archiwizacji w szkole/placówce

3. Dozowlone i niedozwolone brakowanie/niszczenie akt i dokumentów archiwizowanych

4. Zasady działania składnicy akt i współpraca z Archiwum Państwowym.

Harmonogram konferencji szkoleniowej WARIANT II. ( 4 dni /3 noclegi ) 
Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00- kolacja
Dzień czwarty:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Nazwa Szkolenia:

Data Szkolenia:

Od:
Do:

Miejsce Szkolenia:

Cena:

Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane o uczestnikach
Ilosc uczestników:

Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

Stanowisko(Stanowiska):

Adres e-mail osób zgłoszonych:

UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
wskazanych w Informacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

* Wyrażenie zgody jest konieczne

Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.