EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1001/22 – PRAKTYCZNE ORAZ PRAWNE ASPEKTY ORGANIZACJI PRACY ORAZ ZADANIA SZKOŁY/PLACÓWKI, ORGANÓW NADZORU ORAZ PROWADZĄCEGO PO 01 WRZEŚNIA 2022 R. – PROGRAMY FUNKCJONOWANIA ORAZ PROCEDURY OCHRONNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W OBLICZU RÓŻNYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH – szkolenie Ogólnopolskie Dyrektorów Szkół/Placówek Oświatowych oraz Pracowników Organów Prowadzących i Organów Nadzoru

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

20-22.03.2022 Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 20.03.2022

Zakopane, Hotel Hyrny *** ul. Piłsudskiego 20

EDYCJA III 18 h. - 3 dni

(Moduły programu od nr I do nr XI)

WARIANT I

1440,00 zł - w pokoju 2 - os.,

1580,00 zł - w pokoju 1 -os. 

+ 23 % VAT

20-23.03.2022 Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 20.03.2022

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

EDYCJA III 28 h. - 4 dni

(Moduły programu od nr I do nr XV)

WARIANT II

1580,00 zł - w pokoju 2 - os.,

1790,00 zł - w pokoju 1 -os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Uwaga! Szkolenie/Konferencja odbędzie się z zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz ilości zgłoszonych osób : w jednym lub w obu terminach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), zakwaterowanie, pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele i korzyści ze szkolenia: uczestnicy otrzymają/zdobędą aktualną wiedzę/nabędą umiejętności w odniesieniu do:

-komplet wzorcowych, przykładowych rozwiązań i procedur do wdrożenia w szkole/placówce uwzgledniające sytuację w Polsce w związku z pandemią/COVID-19.

-zostaną wyposażeni w aktualną wiedzę i zdobędą nowe umiejętności w zakresie wdrażania kolejnych zmian prawnych w systemie oświaty, szkole/placówce oświatowej,

-poznają i nabędą umiejętności w zakresie stosowania przepisów  prawa pracy, KN,

-poznają nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji w placówce,

-poznają specyficzne obowiązki Dyrektora oraz przedstawicieli Organów Nadzoru i Prowadzących w zakresie  RODO,  działań antykryzysowych

-poznają skuteczne metody osiągania wyższych wyników dydaktycznych, wychowawczych , opiekuńczych,

-poznają zasady gospodarowania finansami oraz finansowania zajęć dodatkowych, doradztwa edukacyjno – zawodowego,

-poznają zasady gromadzenia i archiwizowania dokumentacji.

-Ponadto program szkolenia przewiduje poznanie procedur bhp, kontroli zarządczej, stosowania PZP, instrukcji kancelaryjnej i archiwum, możliwości wykorzystania wyników egzaminów i sprawdzianów dla poprawy jakości pracy szkoły. Ponadto uczestnicy poznają zmiany w procedurze awansu zawodowego, ramy prawne i zasady tworzenia szkolnych dokumentów związanych z realizacją i organizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach.

Metody i środki dydaktyczne: Prezentacja, elementy wykładu, dyskusja moderowana , ćwiczenia, konsultacje. Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny,

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prof. dr hab. Artur Piaszczyk – specjalista w dziedzinie kontroli wewnętrznej, finansów publicznych i kontroli zarządczej UJ w Krakowie

Mgr Bożenna Mojek – Król – specjalista i praktyk w dziedzinie praktycznego stosowania prawa oświatowego. Praktyk w zarządzaniu oświatą na różnych szczeblach. Wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach. Wieloletni Dyrektor Dep. Kadr KO, wieloletni Dyrektor Dep. Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Mgr Marta Mazur – pedagog resocjalizacji, specjalista i praktyk w dziedzinie wsparcia rodzin i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Mgr Ryszard Kociński – specjalista i praktyk w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem w szkole/placówce oświatowej.

Mgr Krzysztof Bułkowski – specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych, kontroli zarządczej, finansów publicznych, podatkach

Mgr Marek Kowalczyk – wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół, praktyk w dziedzinie nadzoru pedagogicznego, zarzadzania bazą lokalową placówki.

PROGRAM SZKOLENIA-WARIANT I (3 dniowy/2 noclegi) – (UWAGA! Program będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmianami w prawie oświatowym)

Tematyka szczegółowa szkolenia wariantu I:

Moduł I. Nowe przepisy oraz praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania Dyrektora Szkoły/Placówki, Organów Nadzoru oraz Prowadzącego  w 2022 roku

1.Omówienie zmian w przepisach prawa oświatowego- aspekty praktyczne zmian wprowadzonych w 2022 roku

1.1.Praktyka funkcjonowania szkół/placówek w obliczu COVID-19

2. Podział odpowiedzialności: Dyrektor Szkoły/Placówki – Organ Prowadzący – Organ Nadzoru w związku z sytuacjami mającymi COVID-19

3. Aktualne przepisy prawa oświatowego w 2022 r. w praktyce

4. Programy wsparcia oraz Programy zmniejszające straty edukacyjne powstałe w wyniku sytuacji nadzwyczajnej w Polsce.

5. Organizacja nauczania i wsparcia wychowawczego z uwzględnieniem przesunięć między klasowych treści merytorycznych i oddziaływań wychowawczych

6. Przydział zadań i czynności  dodatkowych w szkołach/placówkach w związku ze zmieniającymi się warunkami pracy w trakcie roku szkolnego z powodu np. COVID-19

7. Delegowanie odpowiedzialności i zadań Pracownikom szkoły / placówki: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym z tytułu wdrażanych procedur związanych z COVID-19

8. Odpowiedzialność prawna Dyrektora/Nauczyciela/Pracowników Placówki za naruszenie procedur lub brak nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez Uczniów i pracowników Placówki.

Moduł II. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , ustawa o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów w związku z COVID-19

1. Zatrudnianie nauczycieli

2. Zmiany w stosunku pracy: przeniesienie służbowe nauczyciela: zmiana warunków zatrudnienia, w tym zmiany wynikające z reformy oświaty: ograniczenie wymiaru zatrudnienia; porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające; uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły; stan nieczynny i uprawnienia przysługujące pracownikowi.

3. Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie: obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy, ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela.

4. Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu

5. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, dokumenty formalne i tryb odwołania.

6.Status prawny osób zajmujących stanowiska kierownicze

7. Rozwiązanie umowy o pracę – wszystkie możliwe warianty : oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy, przyczyny rozwiązywania umów o pracę, kryteria pracodawcy, odprawy przysługujące pracownikom,

8. Aktualne zasady wynagradzania pracowników samorządowych: status inspektora BHP, status inspektora ochrony danych osobowych

9. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wg aktualnych zasad i przepisów, Świadectwo pracy – jak je wypełnić zgodnie z nowym rozporządzeniem.

10. Wynagradzanie nauczycieli za pracę z uwzględnieniem zmienionych warunków pracy związanej z COVID-19.

Moduł III. Awans zawodowy nauczyciela z punktu widzenia Pracodawcy i Nauczyciela.

Moduł IV. Agresja w szkole/placówce oświatowej

1.Prawne zabezpieczenie szkoły/placówki przed przejawami agresji

2.Możliwe oddziaływania wychowawcze szkoły/placówki mające na celu zapobieganie agresji uczniów i pracowników

3.Procedury postępowania w przypadkach zaistnienia różnych form agresji

Moduł V. Zbiór wewnątrzszkolnych procedur/regulaminów/zarządzeń. Tryb i zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych

1. Rodzaje aktów prawnych i ich uaktualnianie/ generalne akty prawne , akty prawa miejscowego, indywidualne akty prawne, rodzaje wewnątrzszkolnych aktów prawnych:

2. Statut szkoły, Regulaminy,

3. Warunki niezbędne przy ogłaszaniu i wdrażaniu szkolnych aktów prawnych/ miejsca ogłaszania aktów prawnych, zasady ogłaszania aktów prawnych

4. Protokołowanie Rad Pedagogicznych. Uchwały Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących/tryb podejmowania uchwał/ tryb wyrażania opinii

Moduł VI. Procedury antymobbingowe, przeciw dyskryminacyjne oraz w zakresie molestowania seksualnego

1.Postępowanie w przypadku sytuacji mobbingowych(dotyczące uczniów i nauczycieli)

2.Procedury zabezpieczające dyskryminacje uczniów i pracowników

3.Procedury  w zakresie molestowania seksualnego

Moduł VII. Prawo i praktyka w zakresie zarzadzania bezpieczną szkołą/placówką – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

1. Bezpieczeństwo w szkole/placówce – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

2. Ogólne i wewnętrzne akty prawne zapewniające bezpieczeństwo w szkole

3. Zestaw wymaganych prawnie, niezbędnych w praktyce szkoły/placówki regulaminów, instrukcji i procedur postępowania zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w szkole.

4. Zapewnienie spójnego kontekstu wychowania- określenie podstawowych celów i metod wychowania, podejmowanie działań profilaktycznych,

5. Współpraca z właściwymi służbami zewnętrznymi gwarantującymi bezpieczeństwo w szkole w sytuacjach kryzysowych i działaniach interwencyjnych/ instrumenty wychowawcze stosowane w interwencji/ postępowanie wobec nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych

6. Sposoby egzekwowania naruszenia regulaminów szkolnych naruszających zasady bezpieczeństwa

7. Bezpieczeństwo w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę/placówkę oświatową

8. Regulaminy i procedury/zarządzenia – przykłady i wzorce

Moduł VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły/placówki

1. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do nauczycieli

2. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do pozostałych pracowników szkoły/placówki

3. Obowiązki Dyrektora w zakresie BHP w odniesieniu do stanu technicznego obiektów i urządzeń będących własnością szkoły oraz wypożyczanych dla realizacji zadań statutowych

Moduł IX. Bezpieczeństwo informacji w szkole: RODO w szkole/placówce – wybrane zagadnienia

1. RODO – w okresie pandemii – COVID – 19

2. RODO w odniesieniu do: zebrań z rodzicami, do wycieczek szkolnych,  do egzaminów, do pracy  kół zainteresowań i zajęć dodatkowych,  do osób nie będących pracownikami szkoły/placówki – realizującymi zadania oświatowe(obowiązkowe i pozaobowiązkowe)

3. RODO – w odniesieniu do nadzoru ,  kontroli i monitorowania procesów

4. RODO – w odniesieniu do stosowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Monitoring szkolny – zasady wdrażania, funkcjonowania i archiwizowania danych z monitoringu – szczególne uwarunkowania i wymogi.

Moduł X. Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki/szkoły

1. Kompetencje KO w zakresie nadzoru w stosunku do Dyrektora i Placówki/Szkoły

2. Zadania dyrektora szkoły / placówki/, jako organu nadzoru pedagogicznego w podnoszeniu jakości i efektywności nauczania świetle aktualnych przepisów .

3. Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego(obserwacja, hospitacja) – monitorowanie i nadzór zajęć i innych procesów w różnych warunkach pracy: stacjonarnej i „zdalnej”.

4. Działania na rzecz wzrostu efektywności procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Moduł XI. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia i wychowania – poradnik dla Dyrektora

1. Środki dydaktyczne w odniesieniu do programu kształcenia, podstaw programowych

2. Środek dydaktyczny w kontekście kierowania procesem poznawczym ucznia.

3. Środek dydaktyczny – jak oceniać przydatność i celowość stosowania konkretnych środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli w trakcie nadzoru pedagogicznego/oceny pracy nauczyciela.

Moduł XI a. Nadzór Dyrektora nad procesem dydaktycznym w Placówce oraz wszelkimi zajęciami na terenie jednostki oświatowej.

Harmonogram konferencji szkoleniowej WARIANT I. (3 dni / 2 noclegi) 
Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

PROGRAM SZKOLENIA-WARIANT II (4 dniowy/3 noclegi) – (UWAGA! Program będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmianami w prawie oświatowym)

Tematyka szczegółowa szkolenia wariantu II:

Moduł I. Nowe przepisy oraz praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania Dyrektora Szkoły/Placówki, Organów Nadzoru oraz Prowadzącego  w 2022 roku

1.Omówienie zmian w przepisach prawa oświatowego- aspekty praktyczne zmian wprowadzonych w 2022 roku

1.1.Praktyka funkcjonowania szkół/placówek w obliczu COVID-19

2. Podział odpowiedzialności: Dyrektor Szkoły/Placówki – Organ Prowadzący – Organ Nadzoru w związku z sytuacjami mającymi COVID-19

3. Aktualne przepisy prawa oświatowego w 2022 r. w praktyce

4. Programy wsparcia oraz Programy zmniejszające straty edukacyjne powstałe w wyniku sytuacji nadzwyczajnej w Polsce.

5. Organizacja nauczania i wsparcia wychowawczego z uwzględnieniem przesunięć między klasowych treści merytorycznych i oddziaływań wychowawczych

6. Przydział zadań i czynności  dodatkowych w szkołach/placówkach w związku ze zmieniającymi się warunkami pracy w trakcie roku szkolnego z powodu np. COVID-19

7. Delegowanie odpowiedzialności i zadań Pracownikom szkoły / placówki: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym z tytułu wdrażanych procedur związanych z COVID-19

8. Odpowiedzialność prawna Dyrektora/Nauczyciela/Pracowników Placówki za naruszenie procedur lub brak nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez Uczniów i pracowników Placówki.

Moduł II. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , ustawa o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów w związku z COVID-19

1. Zatrudnianie nauczycieli

2. Zmiany w stosunku pracy: przeniesienie służbowe nauczyciela: zmiana warunków zatrudnienia, w tym zmiany wynikające z reformy oświaty: ograniczenie wymiaru zatrudnienia; porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające; uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły; stan nieczynny i uprawnienia przysługujące pracownikowi.

3. Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie: obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy, ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela.

4. Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu

5. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, dokumenty formalne i tryb odwołania.

6.Status prawny osób zajmujących stanowiska kierownicze

7. Rozwiązanie umowy o pracę – wszystkie możliwe warianty : oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy, przyczyny rozwiązywania umów o pracę, kryteria pracodawcy, odprawy przysługujące pracownikom,

8. Aktualne zasady wynagradzania pracowników samorządowych: status inspektora BHP, status inspektora ochrony danych osobowych

9. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wg aktualnych zasad i przepisów, Świadectwo pracy – jak je wypełnić zgodnie z nowym rozporządzeniem.

10. Wynagradzanie nauczycieli za pracę z uwzględnieniem zmienionych warunków pracy związanej z COVID-19.

Moduł III. Awans zawodowy nauczyciela z punktu widzenia Pracodawcy i Nauczyciela.

Moduł IV. Agresja w szkole/placówce oświatowej

1.Prawne zabezpieczenie szkoły/placówki przed przejawami agresji

2.Możliwe oddziaływania wychowawcze szkoły/placówki mające na celu zapobieganie agresji uczniów i pracowników

3.Procedury postępowania w przypadkach zaistnienia różnych form agresji

Moduł. V. Zbiór wewnątrzszkolnych procedur/regulaminów/zarządzeń. Tryb i zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych

1. Rodzaje aktów prawnych i ich uaktualnianie/ generalne akty prawne , akty prawa miejscowego, indywidualne akty prawne, rodzaje wewnątrzszkolnych aktów prawnych:

2. Statut szkoły, Regulaminy,

3. Warunki niezbędne przy ogłaszaniu i wdrażaniu szkolnych aktów prawnych/ miejsca ogłaszania aktów prawnych, zasady ogłaszania aktów prawnych

4. Protokołowanie Rad Pedagogicznych. Uchwały Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących/tryb podejmowania uchwał/ tryb wyrażania opinii

Moduł VI. Procedury antymobbingowe, przeciw dyskryminacyjne oraz w zakresie molestowania seksualnego

1. Postępowanie w przypadku sytuacji mobbingowych(dotyczące uczniów i nauczycieli)

2. Procedury zabezpieczające dyskryminacje uczniów i pracowników

3. Procedury  w zakresie molestowania seksualnego

Moduł VII. Prawo i praktyka w zakresie zarzadzania bezpieczną szkołą/placówką – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

1. Bezpieczeństwo w szkole/placówce – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

2. Ogólne i wewnętrzne akty prawne zapewniające bezpieczeństwo w szkole

3.Zestaw wymaganych prawnie, niezbędnych w praktyce szkoły/placówki regulaminów, instrukcji i procedur postępowania zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w szkole.

4. Zapewnienie spójnego kontekstu wychowania- określenie podstawowych celów i metod wychowania, podejmowanie działań profilaktycznych,

5. Współpraca z właściwymi służbami zewnętrznymi gwarantującymi bezpieczeństwo w szkole w sytuacjach kryzysowych i działaniach interwencyjnych/ instrumenty wychowawcze stosowane w interwencji/ postępowanie wobec nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych

6. Sposoby egzekwowania naruszenia regulaminów szkolnych naruszających zasady bezpieczeństwa

7. Bezpieczeństwo w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę/placówkę oświatową

8. Regulaminy i procedury/zarządzenia – przykłady i wzorce

Moduł VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły/placówki

1. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do nauczycieli

2. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do pozostałych pracowników szkoły/placówki

3. Obowiązki Dyrektora w zakresie BHP w odniesieniu do stanu technicznego obiektów i urządzeń będących własnością szkoły oraz wypożyczanych dla realizacji zadań statutowych

Moduł IX. Bezpieczeństwo informacji w szkole: RODO w szkole/placówce – wybrane zagadnienia

1. RODO – w okresie pandemii – COVID – 19

2. RODO w odniesieniu do: zebrań z rodzicami, do wycieczek szkolnych,  do egzaminów, do pracy  kół zainteresowań i zajęć dodatkowych,  do osób nie będących pracownikami szkoły/placówki – realizującymi zadania oświatowe(obowiązkowe i pozaobowiązkowe)

3. RODO – w odniesieniu do nadzoru ,  kontroli i monitorowania procesów

4. RODO – w odniesieniu do stosowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Monitoring szkolny – zasady wdrażania, funkcjonowania i archiwizowania danych z monitoringu – szczególne uwarunkowania i wymogi.

Moduł X. Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki/szkoły

1. Kompetencje KO w zakresie nadzoru w stosunku do Dyrektora i Placówki/Szkoły

2. Zadania dyrektora szkoły / placówki/, jako organu nadzoru pedagogicznego w podnoszeniu jakości i efektywności nauczania świetle aktualnych przepisów .

3. Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego(obserwacja, hospitacja) – monitorowanie i nadzór zajęć i innych procesów w różnych warunkach pracy: stacjonarnej i „zdalnej”.

4. Działania na rzecz wzrostu efektywności procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Moduł XI. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia i wychowania – poradnik dla Dyrektora

1. Środki dydaktyczne w odniesieniu do programu kształcenia, podstaw programowych

2. Środek dydaktyczny w kontekście kierowania procesem poznawczym ucznia.

3. Środek dydaktyczny – jak oceniać przydatność i celowość stosowania konkretnych środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli w trakcie nadzoru pedagogicznego/oceny pracy nauczyciela.

Moduł XI a. Nadzór Dyrektora nad procesem dydaktycznym w Placówce oraz wszelkimi zajęciami na terenie jednostki oświatowej.

Moduł XII. Zmiany w prawie zamówień publicznych – vademecum wiedzy dyrektora szkoły/placówki jako dysponenta środków publicznych- niezbędne procedury

1. Wydatkowanie środków publicznych do 130 000,00 zł (procedury, dokumentowanie, sprawozdawczość).

2. RODO w zamówieniach publicznych

3. Najczęstsze błędy Dyrektora szkoły/placówki w zakresie stosowania PZP

4. Odpowiedzialność Dyrektora szkoły/placówki w odniesieniu do naruszenia PZP

5. Procedury PZP w szkole/placówce pozwalające uniknięcia błędów

Moduł XIII. Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej – doskonalenie systemu

1. Istota kontroli zarządczej  w szkole/placówce

2. Analiza ryzyka w szkole/placówce na potrzeby kontroli zarządczej

3. Dokumentowanie działań w zakresie kontroli zarządczej

Moduł XIV. Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

1. Ustawowe zapisy w zakresie dyscypliny finansów publicznych

2. Rodzaje sankcji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkole/placówce

Moduł XV. Archiwum zakładowe/składnica akt – archiwizacja dokumentacji w szkole/placówce oświatowej w oparciu o aktualne przepisy.

1. Aktualne przepisy regulujące zasady tworzenia i działania instrukcji kancelaryjnej, obiegu dokumentów

2. Specyfikacja spraw i dokumentów podlegających procedurze archiwizacji w szkole/placówce

3. Dozwolone i niedozwolone brakowanie/niszczenie akt i dokumentów archiwizowanych

4. Zasady działania składnicy akt i współpraca z Archiwum Państwowym.

Harmonogram konferencji szkoleniowej WARIANT II. ( 4 dni /3 noclegi ) 
Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00- kolacja
Dzień czwarty:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.