EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1013/24 SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UWARUNKOWANIA I WYZWANIA PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

21-23.04.2024 r.  Przyjazd do godziny 13:00 w dniu 21.04.2024

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

18 h. 

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

07-09.05.2024 r.  Przyjazd do godziny 13:00 w dniu 07.04.2024

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

18 h. 

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

26-28.05.2024 r. Przyjazd do godziny 13:00 w dniu 26.05.2024

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

18 h. 

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: poznanie specyfiki różnych emocji osób niepełnosprawnych, problematyki seksualności osób z zaburzeniami psychicznymi, nabycie umiejętności rozmowy i postępowania z tymi osobami w środowisku.

Trener: Pedagog specjalny, specjalista w zakresie psychiatrii i terapii uzależnień, rozwoju osobowości osób z zaburzeniami psychicznymi.

Metody pracy: Prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, dyskusja, praca warsztatowa w grupach, ćwiczenia, studium przypadku.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Specyfika emocji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Asertywność i manipulacja osób niepełnosprawnych.

3. Agresja osób z upośledzeniem umysłowym – uwarunkowania i przejawy.

4. Potrzeby  osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Rozwój psychoseksualny człowieka

– etapy rozwoju psychoseksualnego i ich charakterystyka,

– różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców,

– świadomość swojej płci; kobiecość i męskość,

– zaburzenia w rozwoju psychoseksualnym.

6. Rozwojowe ujęcie seksualności

– seksualność dziecięca,

– seksualność młodzieńcza,

– seksualność dojrzała,

– seksualność starcza,

7. Okres dojrzewania

– charakterystyka okresu dojrzewania,

– emocjonalne trudności okresu dojrzewania,

– zaburzenia w dojrzewaniu,

– zachowania erotyczne w okresie dojrzewania,

– formy aktywności seksualnej: masturbacja i inne przejawy seksualności,

– inicjacja seksualna: potrzeby i motywy,

– seksualność niepełnosprawnej młodzieży.

8. Dojrzałość psychoseksualna

– akceptacja dojrzałości płciowej,

– współżycie seksualne w aspekcie fizycznym, zdrowotnym, psychicznym i etycznym,

– rola kobiety i rola mężczyzny.

9. Rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie.

10. Przejawy seksualności w upośledzeniu umysłowym.

11. Świadomość seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie.

12. Czynniki zaburzające rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie.

13. Mity dotyczące rozwoju seksualnego osób niepełnosprawnych.

14. Przestępstwa seksualne w świetle prawa

– przemoc seksualna w rozumieniu psychicznym i fizycznym,

– nienaruszalność psychiczna i fizyczna człowieka,

– odpowiedzialność karna przestępców seksualnych,

– osoby niepełnosprawne intelektualnie a nadużycia seksualne.

15. Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskiej rzeczywistości prawnej.

16. Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

17. Społeczne uwarunkowania dorosłości osób niepełnosprawnych intelektualnie.

18. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice.

19. Podejmowanie ról małżeńskich przez osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich zdrowych rówieśników

20. Spędzanie czasu wolnego przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

21. Reakcje środowiska społecznego wobec osób niepełnosprawnych

– problemy społecznego odbioru osób z upośledzeniem umysłowym,

– negatywne reakcje społeczne,

– pozytywne reakcje społeczne.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.