EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
101/22 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE- NAJNOWSZE ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY I POBYTU OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH NA TERYTORIUM RP, W SZCZEGÓLNOŚCI UCIEKINIERÓW Z UKRAINY. STAN NA 29.07.2022R.

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

04-06.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

20 h. -3 noclegi

2490,00 zł - w pok. 2-os. 2800,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

04-07.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

30 h. -4 noclegi

2880,00 zł - w pok. 2-os. 3380,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-13.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-14.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-27.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 25.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

07-09.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-10.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-18.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 15.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 27.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

30.11-02.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-07.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie; program szkoleń w wersji 14 h. omówienie zagadnień zawartych w programie szkolenia)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: poznanie zmian obowiązujących w 2022 roku , a także kompleksowe, od podstaw poznanie procedur i zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o formalnych wymogach zatrudnieniowych oraz praktycznych rozwiązaniach funkcjonowania powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji związanych z tematyką pobytu i pracy obywateli państw trzecich (urzędy wojewódzkie, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS/KRUS).Zainteresowani otrzymają najświeższą wiedzę  z zakresu proponowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców, opartą o wiedzę z seminariów organizowanych przez WUP czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz opartą na projektach ustaw .Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki zatrudniania cudzoziemców na bazie wieloletniego doświadczenia i wymiany informacji z kilkudziesięcioma przedstawicielami innych urzędów pracy.

Dla kogo: pracownicy publicznych służb zatrudnienia, pracodawcy

Wykładowca:  magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozporządzenie “trybowe” z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

– zmiana nazewnictwa i wzorów dokumentów legalizujących pracę

– odstąpienie od wymogu doręczenia dowodu osobistego

– usprawnienie procesu rejestracji „oświadczeń”

– podpisywanie oświadczeń o karalności podmiotu- kontrowersyjne rozwiązanie

– duże uproszczenia w uzyskaniu informacji starosty

– inne zmiany np. zmiana wysokości opłaty

2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- najważniejsze informacje dotyczące obywateli Ukrainy w Polsce m.in.:

– legalizacja pobytu obywateli Ukrainy-kogo dotyczy i na jak długo

– pobyty długoterminowe i krótkoterminowe w myśl przepisów ustawy o cudzoziemcach/ustawy covidowej oraz specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

– dokumenty tożsamościowe cudzoziemców

– specjalne warunki nadania numeru PESEL oraz profilu zaufanego i związane z tym uprawnienia

– dokument uprawniający obywatela Ukrainy do korzystania z ochrony czasowej na terytorium RP

– refinansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy

– warunki legalnej pracy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę

– praca na „zgłoszenie” do PUP

– rejestracja obywateli Ukrainy w statusie osoby bezrobotnej

– ubezpieczenie zdrowotne dla osób uciekających przed wojną

– specjalne zezwolenie na pobyt

– zmiany w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony czasowej na terytorium RP

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

– ważne i obszerne zmiany w ustawie o cudzoziemcach, ustawie o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy, ustawie o repatriacji, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czy ustawie o Karcie Polaka oraz kilku aktach wykonawczych

– utworzenie katalogu przedsiębiorców z preferencjami zatrudnieniowymi

– ułatwiona i zmieniona ścieżka postępowania przy pobytach związanych z pracą

– możliwość zmiany pracodawcy przy jednoczesnym braku konieczności składania nowego wniosku o zezwolenie jednolite

– rozszerzenie katalogu cudzoziemców zwolnionych z wymogu posiadania zezwolenia na pracę w Polsce

– rewolucja w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy- wydłużenie okresu zatrudnienia, specyficzny okres przejściowy

– automatyczne umorzenia postępowań „sezonowych”

– doprecyzowanie rozliczania wpłat oraz nowa opłata skarbowa

– rozwiązania w systemie Syriusz Std

4. Przepisy legalizujące pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce (w tym związane z COVID 19)

5. Szczegółowe omówienie pobytów uprawniających do legalnej pracy (wizy, ruch bezwizowy, karty pobytu) w odniesieniu do przepisów szczególnych

6. Nielegalny pobyt- sytuacje oraz konsekwencje

7. Informacja starosty jako test rynku pracy

8. Praktyczne rozwiązania dotyczące wydawanych informacji oraz zawody zwolnione z przeprowadzania testu

9. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

a) Kompleksowe omówienie procedury, uwzględniające najnowsze zmiany przepisów

10. Zezwolenia na pracę sezonową

a) zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosków

b) procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)

c) treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)

d) zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)

e) procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)

f) wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)

g) obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową

h) ułatwienia dla tzw. „6 oświadczeniowej”

i) wpis wielosezonowy do 3 lat

j) przepisy „TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH” w odniesieniu do zatrudniania sezonowego

11. Pełnomocnicy strony w myśl przepisów kpa i kodeksu cywilnego (nowe wytyczne ministerstwa)

12. Elektroniczne składanie i wysyłanie wniosków

13. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców przez pracodawców (współpraca z PIP, SG, UdSC, wojewodą)

14. Praktyczne informacje związane z podejmowaniem pracy na zezwoleniu typu A oraz zezwoleniu „jednolitym”

15. Dokumenty oraz procedury wydawania zezwoleń długoterminowych na pobyt i pracę (praktyczne rozwiązania pozwalające skrócić czas oczekiwania na decyzję)

16. Podsumowanie i zakończenie szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.