EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
119/23 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W 2023 R. PROCEDURY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W NOWYCH PRZEPISACH I PROPOZYCJACH ZMIAN.

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

04-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2850,00 zł - w pok. 2-os.  3200,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie; program szkoleń w wersji 14 h. omówienie zagadnień zawartych w programie szkolenia)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: poznanie zmian obowiązujących w 2023 roku, a także kompleksowe, od podstaw poznanie procedur i zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o formalnych wymogach zatrudnieniowych oraz praktycznych rozwiązaniach funkcjonowania powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji związanych z tematyką pobytu i pracy obywateli państw trzecich (urzędy wojewódzkie, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS/KRUS).Zainteresowani otrzymają najświeższą wiedzę  z zakresu proponowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców, opartą o wiedzę z seminariów organizowanych przez WUP czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz opartą na projektach ustaw .Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki zatrudniania cudzoziemców na bazie wieloletniego doświadczenia i wymiany informacji z kilkudziesięcioma przedstawicielami innych urzędów pracy.

Dla kogo: pracownicy publicznych służb zatrudnienia, pracodawcy

Wykładowca: Przemysław Maślanka –  magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie najbardziej aktualnych przepisów związanych z pracą i pobytem osób trzecich w Polsce

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- najważniejsze informacje dotyczące obywateli Ukrainy w Polsce m.in.:

– legalizacja pobytu obywateli Ukrainy-kogo dotyczy i na jak długo

– wydłużenie pobytów długoterminowych i krótkoterminowych

– dokumenty tożsamościowe cudzoziemców

– specjalne warunki nadania numeru PESEL oraz profilu zaufanego i związane z tym uprawnienia

– dokument uprawniający obywatela Ukrainy do korzystania z ochrony czasowej na terytorium RP

– zasady korzystania z ochrony czasowej

– praca na „zgłoszenie” do PUP

– rejestracja obywateli Ukrainy w statusie osoby bezrobotnej

– ubezpieczenie zdrowotne dla osób uciekających przed wojną

– likwidacja przepisów covidovych dotyczących pobytów cudzoziemców w Polsce

– zmiany w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony czasowej na terytorium RP

– nowe rozwiązania związane z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy

3. Rozporządzenie “trybowe” z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi m.in.:

– zmiana nazewnictwa i wzorów dokumentów legalizujących pracę

– odstąpienie od wymogu doręczenia dowodu osobistego

– usprawnienie procesu rejestracji „oświadczeń”

– podpisywanie oświadczeń o karalności podmiotu- kontrowersyjne rozwiązanie

– liberalizacja przepisów związanych z uzyskaniem informacji starosty

– inne zmiany np. zmiana wysokości opłaty

4. Przepisy legalizujące pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce (w tym związane z COVID 19)

5. Szczegółowe omówienie pobytów uprawniających do legalnej pracy (wizy, ruch bezwizowy, karty pobytu)

6. Nielegalny pobyt- sytuacje oraz konsekwencje

7. Informacja starosty jako test rynku pracy

8. Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy:

– praca po zakończonym oświadczeniu- stan zagr. epidemicznego

– praca na innych warunkach TARCZA ANTYKRYZYSOWA

– dla kogo i w jakim celu

– wykaz potrzebnych dokumentów

– procedura rejestracji w powiatowych urzędach pracy

– terminy

– obowiązki pracodawcy

– system Syriusz Std (funkcjonalność, podjęcia/niepodjęcia pracy, korekty)

9. Przesłanki uzasadniające odmowę wpisu oświadczenia do ewidencji (obligatoryjne i fakultatywne)

10. Zezwolenia na pracę sezonową:

– legalna praca po zakończeniu ważności zezwolenia TARCZA ANTYKRYZYSOWA

– praca na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu TARCZA ANTYKRYZYSOWA

praca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę sezonową! Nowe przypadki TARCZA ANTYKRYZYSOWA

– definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń)

– podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy

– procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)

– treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)

– zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)

– procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)

– wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)

– obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową

11. Pełnomocnicy strony w myśl przepisów kpa i kodeksu cywilnego

12. Elektroniczne składanie i wysyłanie wniosków

13. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców przez pracodawców (współpraca z PIP, SG, UdSC, wojewodą)

14. NOWOŚĆ- omówienie projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców m.in.:

– likwidacja testu runku pracy

– brak instytucji przedłużenia zezwolenia na pracę

– unieważnienie wpisu do ewidencji oświadczeń

– wnioski tylko elektronicznie

– nowe kompetencje Starosty

– zakładanie konta cudzoziemcowi

15. Podsumowanie i zakończenie szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.