EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1014/24 WYNAGRADZANIA, CZAS PRACY, URLOPY ORAZ ZWOLNIENIA OD PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

21-23.04.2024 r.  Przyjazd do godziny 13:00 w dniu 21.04.2024

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

18 h. 

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

07-09.05.2024 r.  Przyjazd do godziny 13:00 w dniu 07.04.2024

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

18 h. 

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

26-28.05.2024 r. Przyjazd do godziny 13:00 w dniu 26.05.2024

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

18 h. 

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: poznanie aktualnych przepisów prawa na temat wynagrodzeń, czasu pracy i urlopów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych.

Prowadzący szkolenie: mgr Bożenna Mojek-Król oraz mgr Krzysztof Bułkowski – Praktyk w dziedzinie kadrowo-płacowej, wieloletnie doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń i pochodnych.

Program szkolenia:

1. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych(składniki wynagrodzenia (w tym dodatki, ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia w wynagrodzenia)

2. Wynagradzanie nauczycieli(dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy(dodatek za wychowawstwo, świadczenie „na start” wg zmienionych przepisów, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

3. Czas pracy pracowników oświaty(systemy i rozkłady czasu pracy (problematyka dnia wolnego za święto wypadające w sobotę w szkołach, praca zdalna (odrębności dotyczące zdalnego nauczania, godziny nadliczbowe pracowników samorządowych, czas pracy nauczycieli (ustalanie pensum nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, pensum nauczycieli niepełnosprawnych, godzina na konsultacje)

4. Usprawiedliwianie nieobecności(zasady, tryb określenia, dowody usprawiedliwiające nieobecność. praca w czasie kwarantanny lub izolacji)

5. Zwolnienia od pracy(zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli, urlopy okolicznościowe, inne płatne zwolnienia od pracy, zwolnienia niepłatne

6. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy(zakres dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli  (rozliczanie i ewidencjonowanie dodatkowej godziny „na konsultacje”)

7. Dokumentacja urlopowa

-Urlopy wypoczynkowe nauczycieli

– nabywanie prawa do urlopu w szkołach

– urlopy proporcjonalne nauczycieli

– urlop uzupełniający i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

– urlopy kadry kierowniczej w szkołach

– wymiar urlopu w placówkach nieferyjnych

– Urlopy pracowników niepedagogicznych

– wymiar urlopu

– zasady udzielania urlopów, w tym sporządzanie planu urlopów

– urlopu proporcjonalne

8. Case study

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.