EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1016/23 ZASADY PROWADZENIA KOMUNIKACJI ORAZ WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA WOBEC OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ BARIER, W TYM BARIER FUNKCJONALNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, WZROKOWĄ, SŁUCHOWĄ I PSYCHICZNĄ

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat zasad prowadzenia komunikacji oraz właściwego zachowania wobec osoby z niepełnosprawnością, indywidualnych potrzeb oraz barier, w tym barier funkcjonalnych i architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i psychiczną

Metody pracy: Prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, praca warsztatowa w grupach, ćwiczenia, energizery, studium przypadku.

Prowadzący: Marta Mazur, pedagog resocjalizacji, od 2009 roku wykładowca na kursach (zaświadczenie MEN), starszy specjalista pracy socjalnej o specjalności niepełnosprawność, studia podyplomowe z zakresu psychologii komunikacji społecznej i funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym; od 16 lat na stanowisku ds. strategii i programów pomocy społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w instytucji pomocy i integracji społecznej, od 2008 roku koordynator projektu współfinansowanego ze środków unijnych na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, przez 10 lat prezes lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Zasady prowadzenia komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.

1. Dawna i dzisiejsza nomenklatura dotycząca niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami.

2. Język „kształtujący rzeczywistość”, język „wrażliwy” na niepełnosprawność.

3. Niepełnosprawność jako temat tabu.

4. Infantylizacja i protekcjonalność wobec osób z niepełnosprawnościami.

5. Medykalizacja tematu niepełnosprawności.

6. Etykietowanie, stygmatyzacja, piętnowanie. Mity dotyczące osób niepełnosprawnych.

7. „Portretowanie” a język inkluzywny wobec osób z niepełnosprawnościami.

8. Charakterystyka języka i sposobów komunikowania się osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

9. Efektywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i psychiczną.

Moduł II. Kanon właściwych zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami.

1. Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju dysfunkcji.

2. Możliwe problemy osób niepełnosprawnych: percepcyjne, poznawcze, społeczne, komunikacyjne, oraz sposoby ich niwelowania.

3. Psychologiczne pułapki oceniania. Teoria atrybucji, błędy atrybucji.

4. Standardy obsługi a satysfakcja klienta z relacji z obsługującym, czyli zarządzanie doświadczeniami klienta.

Moduł III. Nawiązywanie kontaktu, oferowanie pomocy, kontakt fizyczny w relacjach pracownik – klient z niepełnosprawnością, poszanowanie prywatności.

1. Klasyfikacja rodzajów i stopni niepełnosprawności. Potrzeby osób z poszczególnymi niepełnosprawnościami.

2. Nowoczesne technologie w komunikacji z klientem niepełnosprawnym.

3. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.

Moduł IV. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz barier, w tym barier funkcjonalnych i architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością, w tym ruchową, wzrokową, słuchową i psychiczną.

1. Sztuka słuchania, interpretowania, zadawania pytań, odczytywania sygnałów i komunikatów niewerbalnych w obsłudze klienta z różnym rodzajem niepełnosprawności.

2. Umiejętność dostosowania komunikatu do systemu reprezentacji sensorycznej rozmówcy.

3. Techniki komunikacyjne wzmacniające kontakt z osobą niepełnosprawną, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne i ich pokonywanie.

4. Pułapka stereotypów wobec osób niepełnosprawnych, ich możliwości intelektualnych, motywacji do rozwoju osobistego, cech osobowościowych.

Moduł V. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

1. Zasady konwersacji obowiązujące  w relacjach z osobami niepełnosprawnymi z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

2. Zachowanie form grzecznościowych, komunikacja przez pośrednika.

3. Wypracowanie procedur postępowania z klientami niepełnosprawnym.

4. Praktyczny warsztat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.