EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
404/23 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – USTALENIE KOSZTU WYTWORZENIA I ROZLICZENIE KOSZTÓW BUDOWY/ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie prowadzania i rozliczania środków trwałych w budowie (zadań inwestycyjnych).

Prowadzący: Ekonomista, finansista z doświadczeniem księgowym i audytorskim w zakresie planowania, rozliczania procesów inwestycyjnych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i certyfikat księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Metody pracy: mini- wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty (ćwiczenia) indywidualne i grupowe, dyskusje, prezentacje, metoda burzy mózgów.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja środków trwałych w budowie.
2. Koszty wytworzenia środka trwałego, katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego.
3. Zasady ewidencji środków trwałych w budowie (analityczna i syntetyczna).
4. Podział i zasady klasyfikowania środków trwałych.
5. Problemy z zakwalifikowaniem wydatków do kosztu wytworzenia środka trwałego:
– Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego.
– Ubezpieczenie środka trwałego w trakcie budowy.
– Podatek od nieruchomości, dotyczący gruntu, na którym rozpoczęto budowę hali magazynowej.
– Koszty utrzymania komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą inwestycji.
– Nakłady poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności.
6. Zasady rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne obiekty inwentarzowe.
7. Koszty utrzymania aktywów trwałych wykorzystywanych na potrzeby budowy.
8. Moment wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych.
9. Rozliczanie materiałów i opakowań nabytych na potrzeby budowy środka trwałego.
10. Rozruch technologiczny środka trwałego (maszyny produkcyjnej) przed przyjęciem jej do używania.
11. Zasady ewidencji wydatków dotyczących budowy środka trwałego, prowadzonej we własnym zakresie.
12. Panel dyskusyjny – specyficzne problemy dotyczące prowadzenia zadań inwestycyjnych przez komórki odpowiedzialne za ich realizację.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.