EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
109/23 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

13-14.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 15.02.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27.02-01.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 26.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

02-03.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 01.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-07.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.03.2023 r.

Gdańsk, Hotel *** centrum

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2780,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.03.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2650,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.03.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

23-24.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 22.03.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-30.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-31.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

17-19.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 16.04.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: poznanie obszarów naruszeń dyscypliny finansów publicznych, omówienie kwestii odpowiedzialności dyrektora / głównego księgowego, urzędnika jednostki sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odpowiedzialności za gospodarowanie mieniem i środkami publicznymi, przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi..

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Artur Piaszczyk – wybitny specjalista w zakresie audytu finansowego, kontroli wewnętrznej, finansów publicznych i rachunkowości.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Polsce oraz pozostałych krajach UE

2. Zakres ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

– zakres podmiotowy

– zakres przedmiotowy

– właściwość rzeczowa komisji orzekających

– obszary odpowiedzialności jednostek

3.Osoby ponoszące odpowiedzialność:

-odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

-odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli

-odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych

-odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych

4.Różnice i części wspólne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  w stosunku do innych rodzajów odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)

5.Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach

6.Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

7.Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary

8. Pozostałe obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych:

– należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)

– rozliczenia z właściwym budżetem

– dokonywanie wydatków: upoważnienie, dotacje, środki unijne

– opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat

– zaciąganie i wykonywanie zobowiązań

– zamówienia publiczne

– udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi

– inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa

– zaniechanie audytu wewnętrznego

– kontrola zarządcza

– wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego

9.Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

– naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnione umyślnie (zamiar bezpośredni lub ewentualny) oraz nieumyślnie (lekkomyślność lub niedbalstwo)

– zasady odpowiedzialności osób którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej

– zasady odpowiedzialności osób którym powierzono czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych,

– zasady odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za zaniedbania w zakresie kontroli,

– zasady odpowiedzialności członka organu kolegialnego,

10. Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

– wyłączenie oraz nie dochodzenie odpowiedzialności (znikoma szkodliwość, działanie w celu usunięcia skutków zdarzenia losowego,

– nie przekroczenie kwoty progowej,

– błąd co do prawa ,

– niepoczytalność,

– odpowiedzialność za wykonanie polecenia lub uchwały organu wykonującego budżet).

11.Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania:

– upomnienie,

– nagana,

–  kara pieniężna,

–  zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

12.Przedawnienie oraz zatarcie ukarania

13.Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

– złożenie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych postępowanie przed rzecznikiem,

– postępowanie przed komisją orzekającą,

– postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą,

– sądowa kontrola rozstrzygnięć,

– nadzwyczajne tryby wzruszania rozstrzygnięć – stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania).,

– dowody w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

–  prawa i obowiązki obwinionego na poszczególnych etapach postępowania.

14.Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu dotyczące innego podmiotu – obowiązki i uprawnienia

15.Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego

16.Obowiązki komisji orzekających

17.Prawa i obowiązki obwinionego

18.Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)

19. Pytania uczestników szkolenia i konsultacje.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.