EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
123/22 WINDYKACJA PUP NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I INNYCH ŚRODKÓW PRZYPISANYCH DO ZWROTU W 2022 ROKU

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

04-06.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

20 h. -3 noclegi

2490,00 zł - w pok. 2-os. 2800,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

04-07.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

30 h. -4 noclegi

2880,00 zł - w pok. 2-os. 3380,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-13.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-14.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-27.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 25.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

07-09.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-10.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-18.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 15.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 27.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

30.11-02.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-07.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów pracy prowadzący postępowanie windykacyjne i egzekucyjne nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi

Cele szkolenia: Nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu: polubownego odzyskiwania należności, etapów egzekucji i procedur administracyjnych w zakresie przyznawanych ulg, wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty, prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego.

Prowadzący: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, specjalista w zakresie prowadzenia postępowania dochodzenia zwrotu należności, windykacji i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń i innych należności, specjalista w zakresie współpracy z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prowadzonych rozliczeń

Metody szkoleniowe: Miniwykład, Prezentacja multimedialna, Ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study

PROGRAM SZKOLENIA
1. Rodzaje należności z uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących instrumentów rynku pracy
2. Prawidłowość rejestrowania i obsługa należności w systemie dziedzinowym.
3. Sposoby windykacji miękkiej w celu odzyskania nawet najmniejszych kwot przypisanych do zwrotu
4. Polubowne odzyskanie należności (negocjacje, mediacje, ugoda)
5. Monitorowanie spłat należności z windykacji polubownej.
6. Weryfikacja dłużników w dostępnych raportach i aplikacjach.
7. Stosowaniu ulg w spłacie należności,– tok postępowania administracyjnego,– wzory pism,– terminy załatwienia sprawy,– przewlekłość postępowania,– prawidłowość naliczenia odsetek,– ulgi w spłacie należności a rozliczenie środków z projektów unijnych
8. Czynności wierzyciela przed wszczęciem egzekucji administracyjnej: termin wystawienia upomnienia, treść upomnienia, odsetki, koszty upomnienia
9. Tytuł egzekucyjny i jego rodzaje: prawidłowość wypełniania tytułu wykonawczego, wniosek egzekucyjny, współpraca z Urzędem Skarbowym – dobre praktyki
10. Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ich wpływ na prowadzenie postępowania windykacyjnego w urzędach pracy: koszty postępowania egzekucyjnego, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania
– przedawnienie roszczeń
11. Wypowiedzenie umowy i wezwanie do zwrotu środków: przypisanie kwoty do zwrotu: należność główna, odsetki, uruchomienie form zabezpieczeń
12. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
13. Porozumienia, ugody z dłużnikiem, ugody z poręczycielem – wzory
14. Skrócony okres przedawnienia – stosowanie 3 letniego i 6 letniego okresu przedawnienia, prawidłowość liczenia terminów przedawnienia
15. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej: nakaz zapłaty, wyrok, klauzula wykonalności
16. Egzekucja komornika sądowego
– akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
– konsekwencje wycofania egzekucji – stosowanie ulg w spłacie, zawarcie ugody
– zawieszenie postępowania
– umorzenie postępowania egzekucyjnego
17. Procedura sądowego wyjawienia majątku dłużnika.
18. Przesłanki wznowienia postępowania egzekucyjnego
19. Monitorowanie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela – dobre praktyki współpracy z komornikiem
20. Zgon dłużnika a dalsze postępowanie egzekucyjne.
21. Upadłość firmy, upadłość konsumencka a dalsze prowadzenie egzekucji.
22. Prawidłowość rozliczania należności przekazywanych przez organ egzekucyjny lub wpłacanych przez dłużnika.
23. Weryfikacja należności – należności nieściągalne a odpisy aktualizujące należności.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.