EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1231.PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – AKTUALNE PROBLEMY I PRAKTYKA

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

* W Hotelu BORUTA*** istnieje możliwość wyjścia do Aqua Parku w Zakopanem – uczestnikowi przysługuje wejściówka 2 godzinna

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, pokój 1-osob. za dodatkową opłatą – 75,00 zł /doba w Zakopane w pozostałych miejscowościach 90,00 zł /doba,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie załatwiania spraw związanych z dokumentacją kadrową pracowników, zatrudnianiem, zwalnianiem, urlopami, oceną pracowników, czasem pracy, wynagrodzeniem oraz gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Prowadzący: Prawnik z doświadczeniem menedżersko – kadrowym, specjalista w zakresie wdrażania procedur bezpieczeństwa kadrowego, przepisów prawa pracy, rozliczeń wynagrodzeń, zarządzania ZFŚS. Wybitny praktyk oraz wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zmiany w prawie pracy – stan na 2017rok
 2. Dokumentacja kadrowa od A do Z
 3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 4. Aktualne przepisy prawne obowiązujące w J.S.T. w zakresie prawa pracy.
 5. Nabór na wolne stanowiska pracy – Regulamin i procedury
 6. Umowa o pracę, powołanie (przez pracodawcę, przez organ założycielski)
 7. Ocena pracy pracowników samorządowych – regulaminy, terminy, kryteria
 8. Awans zawodowy (stanowiska urzędnicze, kierownicze, pomocnicze i obsługi..)
 9. Służba przygotowawcza i egzamin końcowy – przebieg , osoby podlegające tej służbie, egzamin, służba przygotowawcza a umowa na zastępstwo.
 10. System okresowych ocen kwalifikacyjnych jako narzędzie zarządzania kadrami JST – stworzenie procedury   i mechanizmów w Urzędzie Pracy
 11.  Cele oceny – zasady – kryteria w oparciu o aktualne przepisy.
 12.  Błędy popełniane  w ocenie kwalifikacyjnej Tworzenie i znaczenie systemu okresowej oceny pracowników Techniki praktyczne do zastosowania w systemie oceny pracowników
 13. Rozmowa oceniająca, jako jedna z technik prowadzenia oceny – struktura i podstawowe standardy
 14. Potrzeba znajomości prowadzenia negocjacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów w procesie oceny pracowników. Umiejętność rozwiązywania konfliktów w procesie oceny – porady praktyczne
 15. System gromadzenia bieżącej informacji o pracy pracowników urzędu pracy – jako argumenty i możliwości jego wykorzystywania w procesie oceny okresowej pracowników
 16. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych (Regulamin wynagradzania, wynagrodzenia kierowników jednostek i ich zastępców, głównych księgowych, pracowników)
 17. Czas pracy (pracowników, kierowców – harmonogramy, godziny nadliczbowe, ryczałty, w świetle ustawy  o pracownikach samorządowych. Rozliczanie czasu pracy
 18. Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników (ustawa z 20 maja 2010 r. z późn. zm.) – należny pracownikowi urlop szkoleniowy oraz zwolnienia z dni pracy; – problematyka wynagrodzenia z tytułu tych zwolnień; – kwestie podatkowe. – zasady zawierania umów szkoleniowych. – konsekwencje niewywiązania się pracownika z umowy szkoleniowej.
 19. Organizacja procesu doskonalenia kadry
 20. Najnowsze zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników
 21. Zmiany w systemie emerytalnym oraz ubezpieczeń społecznych
 22. Urlopy w praktyce
 23. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce(regulamin i zasady odpisu oraz gospodarowania)
 24. Zmiany przepisów emerytalnych oraz OFE
 25. Problemy uczestników

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.