EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
160/23 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE / EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI / WINDYKACJA – W TYM SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W URZĘDACH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

18-19.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 17.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: Poznanie zasad i rozwiązań praktycznych w procesie naliczania, zwrotu, egzekwowania należności różnymi metodami, w tym windykacji sądowej i komorniczej.

Prowadzący: prawnik administracyjny, finansista, doświadczony praktyk i wykładowca. Bardzo wysoko oceniany jako praktyk i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązujące po nowelizacji 2023 roku  przepisy w zakresie w procesu windykacyjnego.

2. Rodzaje dłużników urzędów pracy – podmiotowość dłużników.

3. Rodzaje istniejących zobowiązań wobec urzędów Pracy:

a) Rodzaje nienależnych świadczeń – podział dla potrzeb windykacji.

–  Umowy cywilnoprawne :

– rozpoczęcie działalności gospodarczej

– doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy

– staże, prace interwencyjne, roboty publiczne

– szkolenia indywidualne,

– refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

– zatrudnienie wspierane, refundacja kosztów opieki

b) Inne nienależenie pobrane świadczenia :

– zasiłki dla bezrobotnych

– zwroty kosztów dojazdu

c)  Postępowanie windykacyjne, a środki z projektów unijnych

4. Charakter wierzytelności według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Sposoby wygaszania zobowiązań z Funduszu Pracy.

6. Ulgi w spłacie:

a) raty,

b) odroczenie terminów płatności,

c) umorzenie,

d) przedawnienie,

e) ograniczenie poboru, zwolnienie, zaniechanie

7. Ulgi w spłacie z urzędu i na wniosek – charakterystyka.

8. Egzekucja Sądowa i administracyjna w PUP.

9.Czynności komornika sądowego – pojęcie i formy,

10. Budowa postanowienia komornika sądowego tryby zaskarżania czynności komorniczych.

11. Zarządzenie i uzupełnianie braków formalnych.

12. Wszczęcie egzekucji.

13. Prawomocność i skuteczność czynności komornika.

14. Kwalifikacja postępowania windykacyjnego:

a) Postępowanie z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

b)  Postępowanie z ustawy o BIG (analiza dokumentacji – przykłady, wypełnianie wzorów)

c) Postępowanie z KRS,

d)  Postępowanie ugodowe – stosowanie ulg na wniosek i z urzędu dopuszczalnych przez Ordynację podatkowa i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

15. Dokumentacja w PUP dotycząca wyboru postępowania lub postępowań – przykłady.

16. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa

a) Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

b) Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

c)  Termin wystawienia upomnienia

d) Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie

e) Zasady doręczenia upomnienia

f)  Koszty upomnienia

17. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym  czyli kpa w czynnościach windykacyjnych

18. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji –  przykłady i praca na dokumentacji oraz dokumentacja poprzedzająca postępowanie.

a) Wezwanie do zapłaty (zasady, terminu wystawiania i doręczenie)

b) Upomnienie (zasady, terminy wystawiania i doręczenie)

c) Tytuł wykonawczy (zasady wystawiania, doręczania , aktualizacji)

d)  Klauzula wykonalności ( zasady nadawania przez Sąd i komornika Skarbowego)

19. Kodeks postępowania Cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla PUP oraz innych jednostek samorządowych

a) Wszczęcie postępowania egzekucyjnego art. 796 817 kpc

b)  Wymagana dokumentacja wg. Kpc

c) Wniosek o zawieszenie cywilnego postępowania egzekucyjnego

20. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników przed szkoleniem

21. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – obowiązki pracodawcy.

22. Sposoby windykacji miękkiej w celu odzyskania nawet najmniejszych kwot przypisanych do zwrotu

23. Polubowne odzyskanie należności (negocjacje, mediacje, ugoda)

a) Monitorowanie spłat należności z windykacji polubownej.

b) Weryfikacja dłużników w dostępnych raportach i aplikacjach.

24. Zgon dłużnika a dalsze postępowanie egzekucyjne.

25. Upadłość firmy, upadłość konsumencka a dalsze prowadzenie egzekucji.

26. Studium przypadków.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.